nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-01 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete
az épített környezet helyi védelméről


Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2015. (III.31)önkormányzati rendelete

az épített környezet helyi védelméről

 

 

 

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet előírásaira is - az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Általános rendelkezések

 

1. §

 

            (1) Helyi védett érték - a Képviselő-testület rendeletével elfogadott – minden olyan településtörténeti, helyi építészeti, városképi, néprajzi, ipartörténeti, régészeti, képzőművészeti, iparművészeti szempontból jelentős egyedi vagy együttes alkotás, annak részei és tartozékai (különösen épület, építmény, épületrész, utca vonalvezetése, településrész, kilátásvédelem, település sziluett) valamint az ezeket körülvevő építészeti környezet, amely nem áll országos műemléki védettség alatt.

            (2) E rendelet célja az (1) bekezdésben meghatározott értékek fokozott megőrzése a jövő nemzedékei számára, a település történelmi folytonosságát biztosító helyi építészeti értékek megtartása, fenntartása és jó karban tartásának biztosítása, valamint az épített és természeti értékek bemutatása az itt élők önbecsülésének, községszeretetének elősegítése érdekében.

            (3) A helyi védettség alá tartozó értékek jegyzéke e rendelet 1. számú függelékét képezi.

           

A rendelet hatálya

 

2. §

 

            (1) A rendelet hatálya Tornyiszentmiklós Község közigazgatási területén lévő, az 1.§ (3) bekezdésében meghatározott és e rendelet alapján védetté nyilvánított, helyi értékekre terjed ki.

 

 

Értelmező rendelkezések

 

3.§

 

E rendelet alkalmazásában:

            (1) helyi egyedi védelem (jele: HV): védett épület, építmény: épület, műtárgy, vagy ezek együttesének egésze, vagy valamely részlete (anyaghasználat, szerkezet, színezés, stb.), szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor, amely a hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti vagy műszaki-ipari-agrár szempontból jelentős alkotás.

            (2) helyi területi védelem (jele: HTV): védett településkép: utcakép, az épített és táji környezet együttese. A védett településkép az épített és természetes környezet elemeit egyaránt magába foglalja, így különösen az épülethomlokzatokat, sziluetteket, műtárgyakat, növényeket, (kerteket), közterületi bútorzatot és burkolatokat. A védett településkép része lehet a terület (területrészek) használati módja is.

            (3) értékvizsgálat: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy(ek), szervezet(ek) által készített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a ténylegesen meglévő, illetve a település szempontjából annak minősülő értéket, amely védelemre érdemes. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték esztétikai, történeti, valamint műszaki, illetve természeti jellemzőit.

            (4) védett érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi.

 

 

Helyi védettség keletkezése és megszűnése

 

4.§

 

            (1) A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet írásban kezdeményezheti.

            (2) A helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszűntetéséről a Képviselő-testület rendeletben dönt.

            (3) A helyi védettség alá helyezés alapja az értékvizsgálat.

            (4) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

                        a) helyi egyedi védelem esetén:

                        aa) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

                        ab) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám),

                        ac) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók),

                        ad) a védendő érték rendeltetését, használatának módját,

                        ae) a kezdeményezés indoklását.

                        b)         helyi területi védelem esetén:

                        ba) az épületegyüttes megnevezését,

                        bb) körülhatárolását, a védelemmel érintett ingatlanok helyrajzi számát,

                        bc) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók),

                        bd) a kezdeményezés indoklását.

            (5) Rendezési terv hiányában - vagy amennyiben az a korábbi rendezési tervhez nem készült - a védetté nyilvánításhoz vagy annak megszűntetéséhez előzetes értékvizsgálatot kell készíteni.

            (6) A helyi védelem megszűntetésére csak akkor kerülhet sor, ha a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel nem állítható helyre.

            (7) A helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a helyi védettség megszűntetését követően lehet elbontani.

 

5.§

 

            (1) A helyi védettséggel, illetve annak megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről a polgármester gondoskodik.

            (2) Az előkészítés során be kell szerezni az érintett ingatlantulajdonosok, érintett helyi szakmai, társadalmi szervek véleményét.

            (3) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket - az alábbiak szerint - értesíteni kell:

                        a)         a helyi egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekeltnek írásban kézbesíteni kell,

                        b)         a helyi területi érték esetén az értesítés közszemlére tétel útján történik,

                        c)         a használó értesítése a tulajdonos útján történik,

                        d)         amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekbe ütközne, értesítésüket a közszemlére tétellel megtörténtnek kell tekinteni.

            (4)       Az eljárás szempontjából érdekeltnek kell tekinteni:

                        a)         helyi egyedi védelem esetén:

                        aa) a javaslattal érintett objektumok tulajdonosait,

                        ab) a kezdeményezőt vagy képviselőjét,

                        ac) a Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Építési és Örökségvédelmi Hivatalát

                        b)         helyi területi védelem esetén:

                        ba) az a) pontban felsoroltakat,

                        bb) a közművek üzemeltetőit,

                        bc)       a közterületek fenntartóit.

            (5)       A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítéstől számított 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

            (6)       A helyi védettség alá helyezésre, illetve annak megszüntetésére irányuló kezdeményezést – az erről szóló döntést megelőzően – 30 napra közszemlére kell tenni.

 

6. §

 

A helyi védettség elrendeléséről és megszüntetéséről értesíteni kell:

            (1) az érdekelteket,

            (2) Zala megyei Kormányhivatal Lenti Körzeti Földhivatalát

            (3) az I. fokú építésügyi hatóságot,

            (4) helyi területi védelemnél az érintett utat-, közműveket létesítő és üzemeltető szerveket,

 

7. §

 

A helyi védelem alá helyezést, illetve megszüntetésének tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. A bejegyeztetésről a polgármester gondoskodik.

           

 

A helyi védett értékek fenntartása, hasznosítása, átalakítása, bővítése, bontása

 

8. §

 

            (1) A HV jelzésű védett épületeket érintő követelmények:

                        a) HV1: Teljes védelemben részesül az épület, így védett annak hagyományos építészeti tömege, eredeti anyaghasználata, eredeti tető formája. Meg kell őrizni, vagy az eredeti megsemmisülése esetén rekonstruálva kell felújítani a homlokzatot, annak felületképzését, a homlokzati díszeket, a homlokzat nyílásrendjét, nyílászáró szerkezeteit, a tető héjalását.

                        b) HV2: Részleges védelemben részesül az épület, így védett annak közterület felől látható tömege, tető formája, homlokzata. Meg kell őrizni, vagy az eredeti megsemmisülése esetén rekonstruálva kell felújítani a homlokzat felületképzését, nyílásrendjét, fa nyílászáró szerkezeteit, a homlokzati díszeket és a tető héjalását.

                        c) HV3: Teljes védelemben részesülő építmény, emlékmű.

            (2) A HTV jelű területi védelemmel, utcakép-védelemmel érintett területen meglévő épületet fenntartani, átalakítani, új épületet, létrehozni, telket alakítani a kialakult utcakép építési rendjébe illeszkedően, az egységes megjelenést biztosító módon lehet. E védett területeken a telkek beépítésének módja, az épületek anyaghasználata, épület és tető-tömegalakítása, homlokzati tagolása, nyílászáró rendje, homlokzati felületek, nyílászárók, kiegészítő elemek anyag- és színhasználata a kialakulthoz igazodó legyen.

 

 

 

 

A védett értékekre vonatkozó eljárási szabályok

 

9. §

 

            (1) A helyi védelem bármely fajtája alá vont épületeken, építményeken külső vagy belső fenntartási, felújítási-, helyreállítási, átalakításai, bővítési vagy bontási, továbbá a védett épület jellegét, megjelenését bármely módon érintő munkát ( pl. színezés) – függetlenül attól, hogy az építési engedély vagy bejelentés alapján vagy anélkül végezhető – megkezdeni és végezni, a védelem alatt álló épület rendeltetését megváltoztatni csak az építész előzetes hozzájárulásával szabad.

                        a) Az építészi véleményeztetéshez csatolni kell a következő mellékleteket, valamint építési engedély vagy bejelentés köteles tevékenység esetén a hatályos jogszabályokban előírt tervdokumentáció további egy példányát:

                        aa) a védett érték beavatkozással érintett részének előzetes vizsgálati dokumentációját,

                        ab) az anyaghasználatra és az építési technológiára vonatkozó részletes műszaki ismertetést,

                        ac)       homlokzati színtervet,

                        ad)       a munkák által érintett építményrészek és a környezet jelenlegi állapotának színes fénykép-dokumentációját.

            (2) A helyi védelem alatt álló épületen és területen bármely utcaburkolatot, építményt, létesítményt (utcabútorok, világítótestek, kandeláberek, pavilonok, autóbuszvárók, cégérek, reklámok, stb.) elhelyezni – függetlenül attól, hogy az egyébként építési-létesítési engedélyköteles-e vagy sem – csak az építész előzetes hozzájárulásával szabad.

            (3) A védett értéket érintő építési munka engedélyezéséhez az elsőfokú építésügyi hatóságnak be kell szereznie az építész véleményét. Az építész véleményében állást foglal arról, hogy az adott építési munka megfelel-e a helyi védettségről szóló rendeletnek, illetve nem eredményezi-e a védett érték károsodását.

 

 

A fenntartásra kötelezés szabályai

 

10. §

 

            (1) A jegyző folyamatosan ellenőrzi a helyi védett területek, épületek és építmények állapotát.

            (2) Ha a védelem érdekei megkövetelik, az elsőfokú építésügyi hatóság elrendelheti a védett építmény jó karban tartását, felújítását, helyreállítását, továbbá az engedély nélkül létesített - a védett épület megjelenését zavaró - épületrészek (hozzáépítések, később alkalmazott díszítések, tető-átalakítás, vakolat, cégtábla, kirakatszekrény, stb.) eltávolítását.

            (3) Az ellenőrzés tapasztalatait és a tett intézkedéseket a védett érték nyilvántartási lapjára a jegyzőnek fel kell vezetni.

 

 

A védett építmények felújításának támogatása

 

11. §

 

            (1) A Képviselő-testület a védetté nyilvánított helyi építészeti értékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítése érdekében pénzügyi Alapot hozhat létre.

            (2) Az Alap forrása:

                        a)         az önkormányzat által a költségvetésben elkülönített összeg,

                        b) a magyar és nemzetközi alapokhoz benyújtott pályázatokon nyert összegek,

                        c)         az építésügyi bírságok építésügyi célelőirányzatba befizetett összegének a települési önkormányzatot illető 15 %-a,

                        d) vállalkozók, magánszemélyek befizetései, ha a felhasználásról a befizető úgy rendelkezik,

                        e)         az alap pénzeszközeinek ideiglenes lekötéseiből származó kamatok,

                        f) egyéb bevételek.

            (3)Az Alap összegére a jegyző tesz javaslatot a várható szükségletek és az év során összegyűjtött támogatási igények alapján.

            (4) A Képviselő-testület a költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg az Alapot a költségvetés részeként (külön címen a bevételi és kiadási tervszámát).

            (5) Az Alapot az önkormányzat pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni, év végi maradványa nem vonható el, a következő költségvetési évre át kell vinni.

            (6) Az alapból támogatást pályázat útján - e rendeletben előírt feltételek megléte esetén - a védetté nyilvánított építészeti érték, egyéb művészeti érték tulajdonosa, kezelője, használója kaphat.

 

 

Az alap felhasználása védetté nyilvánított építészeti értékek felújítására

 

12.  §

 

            (1) Az Alapból nyújtandó támogatás csak e rendelet 1. számú függelékében szereplő védetté nyilvánított értékek felújítására adható. A támogatás pályázat alapján nyerhető el. A pályázati feltételeket a Képviselő-testület határozza meg. A pályázatokat a jegyzőhöz lehet benyújtani.

            (2) Csak azok a pályázatok részesíthetők támogatásban, amelyeket a munkák megkezdése előtt nyújtottak be és a felújítás költsége részletes kalkulációval igazolható, hitelt érdemlően alátámasztott. Minden esetben vizsgálni kell, hogy a benyújtott költségvetés reális adatokat tartalmaz-e és az alkalmazott műszaki megoldás a lehető legtakarékosabb módon került-e kiválasztásra, összhangban az előírt követelményekkel. Megkezdett felújításra utólagos igénylés szerint támogatás csak a Képviselő-testület egyedi jóváhagyásával nyújtható.

            (3) Az épített környezet helyi védelmében részesülő objektumok esetében a teljes felújítás költségének max. 25 %-ig a Képviselő-testület döntése alapján vissza nem térítendő támogatás nyújtható az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból. A pályázat benyújtási határidejét a pályázati felhívásban rögzíteni kell.

            (4) Az épített környezet helyi védelmében részesülő objektumok esetében kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes felújítási költség max. 40 %-ig, az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, amelyet jelzálogként az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. A pályázat benyújtási határidejét a pályázati felhívásban rögzíteni kell.

            (5) A (3) és (4) pontban nyújtott támogatás együttesen is adható. A támogatások együttes összege egy évben legfeljebb az erre a célra létrehozott alapban rendelkezésre álló összeg 80%-a lehet.

            (6) A helyi építészeti értékek védettségi támogatási alapja tájékoztató füzetek, kiadványok megjelentetésére, kiállítások rendezésére, védettség tényét megjelölő táblák elhelyezésére, népszerűsítő előadások tartására és a védett érték megmentését elősegítő pályázati pénzek megnyerésére is felhasználható.

            (7) A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A benyújtott pályázat műszaki tartalma akkor sem változhat, ha a megítélt támogatás az igényelt támogatás összegénél alacsonyabb.

            (8) A támogatás odaítélését követően a pályázat nyertesével a felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról megállapodást kell kötni, ennek aláírását követően lehet a munkákat elkezdeni. A kiutalás teljesítményarányosan történik:

                        a) A kamatmentes kölcsön kiutalására akkor kerülhet sor, ha a támogatott az önrész felhasználását kifizetett számlákkal igazolja.

                        b) vissza nem térítendő támogatás kiutalása akkor történhet, ha az önrész és a kamatmentes kölcsön célnak megfelelő felhasználását a támogatott kifizetett számlákkal igazolja.

            (9) A költségvetésben szereplő munkák elvégzését, a támogatás összegének felhasználását a kifizetett számlák alapján a megállapodás mellékletét képező elszámoló lapon, az abban foglaltak szerint igazolni kell. A pályázatban foglaltak teljesítésének folyamatos ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

            (10) Az Alap felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testület előtt évente köteles beszámolni, amelyet a zárszámadással egyidejűleg kell előterjeszteni.

            (11)     Az Alap és az odaítélt támogatások nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.

            (12)     Nem adható önkormányzati támogatás a védetté nem nyilvánított épületek-építmények felújítására, illetve, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát.

 

 

A védett értékek nyilvántartása

 

13. §

 

            (1) A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.

            (2)       A nyilvántartás tartalmazza a védett érték:

                        a)         megnevezését,

                        b)         pontos helyét (helyi egyedi védelem esetén utca, házszám, helyrajzi szám, helyi területi védelem esetén területi hatály, a határoló közterületek megnevezésével)

                        c)         helyszínrajzot,

                        d)         a rendeltetés és használati mód megnevezését,

                        e)         eredeti tervdokumentáció másolatát (ha ez rendelkezésre áll),

                        f)          fotódokumentációját,

                        g)         a védett értékeket érintő beavatkozás hatósági intézkedéseinek jegyzékét (iktatószámát),

                        j) a 10. § (3) bekezdés szerint az ellenőrzés tapasztalatait és a tett intézkedéseket,

                        k) a védelem szakszerű, rövid indoklását.

            (3) A nyilvántartás vezetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

A védett értékek megjelölése

 

14. §

 

            (1) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt – annak értékeit nem sértő módon – az e célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni.

            (2) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról – külön eljárás nélkül – a jegyző gondoskodik.

            (3) A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles.

            (4)       Területi védettség esetén a védettség ténye a környezethez igazodó, a védettség tényét és okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb információt tartalmazó táblával megjelölhető.

 

 

A védett értékek szerepe az oktatásban és közművelődésben

 

15. §

 

Az építészeti és természeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében a védett értékeknek és a velük kapcsolatos ismereteknek a helyi oktatásban és közművelődésben helyt kell kapniuk.

 

Záró rendelkezések

 

16. §

 

           

E rendelet április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL szóló 9/2007. (IV.19.) önkormányzati rendelet 19. §-a és a 2. függeléke.

 

 

 

 

Tornyiszentmiklós, 2015. március 26.

 

 

 

 

 

 

 

 

Végh László                                                                                                                                                                                                                 dr. Hercz Judit

polgármester

 

jegyző

 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2015. március 31.

 

 

 

 

 

 

                                    dr. Hercz Judit

                                       jegyző

 
Csatolmányok

Megnevezés méret
függelék
22.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!