nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Hatályos:2006-04-28 -tól
Szepetnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2006. (IV. 28.) rendelete a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről


Szepetnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az országos településrendezési és építései követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 42. §-ában foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:1. §.

A rendelet célja


A rendelet célja, hogy biztosítsa Szepetnek közigazgatási területén az építmények rendeltetésszerű használatához igazodó, megfelelő számú gépjármű várakozóhely folyamatos kialakítását.2. §.

A rendelet hatálya


A rendelet hatálya Szepetnek közigazgatási területén kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetre (továbbiakban: építtető), aki/amely az általa beépítésre szánt területen, meglévő épület nagyobb parkoló-igénnyel járó bővítése, valamint rendeltetési mód változás esetén nem tudja biztosítani az OTÉK-ban vagy a településrendezési tervben előírt mennyiségű gépjármű várakozóhelyet.3. §

A parkolóhelyek létesítése(1)Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK-ban előírt mennyiségű és fajtájú gépjárművek részére a létesítményekhez tartozó építési telken vagy közterületen parkoló- illetve rakodóhelyet kell kialakítani.


(2)Ha az építtető az általa beépítésre szánt területen, vagy meglévő épület nagyobb parkoló-igénnyel járó bővítése, továbbá rendeltetési mód változtatás esetén nem tudja biztosítani az OTÉK-ban előírt számú parkolóhelyet, az önkormányzattal megállapodást köthet, hogy az önkormányzat a beépítésre szánt területtől legfeljebb 500 méteren belül a közterületek közlekedésre szánt területén az építtető helyett a szükséges számú parkolóhelyet biztosítja használatra.
(3)Az építtető a megállapodás alapján parkolóhely megváltási vagy területbiztosítási díj fizetésére köteles, amelynek összege:


parkolóhely megváltási díj:

            személygépkocsi:                               150 eFt + ÁFA

            tehergépkocsi:                                    300 eFt + ÁFA


területbiztosítási díj:

            személygépkocsi:                               20 eFt + ÁFA

            tehergépkocsi:                                    40 eFt + ÁFA


(4) Az önkormányzat a megállapodásban vállalja, hogy az építtető által igényelt parkolóhelyet a befizetett megváltási díj ellenében a közterület közlekedésre szánt területén legkésőbb öt éven belül kialakítja.


(5)Az önkormányzat az általa fenntartott intézményeknek a (2) bekezdésben meghatározott parkolóhelyet ingyenesen biztosítja.


4.§

Záró rendelkezések


Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően induló építési ügyekben kell alkalmazni.Szepetnek, 2006. április 27.Grabant János                                                        Gaál Mónika

                            polgármester                                                             jegyzőA rendelet kihirdetve:


Szepetnek, 2006. április 28.Gaál Mónika

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!