nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2013-09-26 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

 

  Iharosberény Község Önkormányzat képviselő-testületének

15/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésérőlIharosberény  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXVV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg


2. § (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetése

                 költségvetési bevételeit                                          249 554 eFt-ban

                 költségvetési kiadásait                                           291 471 eFt-ban

                 költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét    - 41 917 eFt-ban

                 bevételi főösszegét                                                 291 471 eFt-ban

                 kiadási főösszegét                                                  291 471 eFt-ban

           állapítja meg.


 (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti    összegeit az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.3. Költségvetési bevételek


 3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton ként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                              -   eFt

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                55 742eFt,

c) közhatalmi bevétel                                                                           21 320eFt

d) intézményi működési bevétel,                                                  39 642eFt

e) felhalmozási bevétel                                                                4 431eFt

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                           513eFt

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele    26 077eFt

                                                                                                            - e Ft

h) kölcsön                                                                                           - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/


                                                                                                   

4. Költségvetési kiadások4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban    meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                           263 520 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              102 614  e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   23 451 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 109 876 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            43 074 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 8 720 eFt

      af) működési célú hitel törlesztése                                                       ----e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                          3 736 e Ft

      ba) intézményi beruházások                                                            3 736 e Ft

      bb) felújítások                                                                               --- e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                               --- e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                               --- e Ft

      be) lakásépítés                                                                              ---  e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                          ---  eFt

      bg) felhalmozási célú hitelek törlesztése kamattal                               --- e Ft

c) kölcsönök                                                                                               ---  eFt


     A kiadásokat szakfeladatos, illetve főbb kiadási előirányzatonként az 1. sz. és a 6. sz. mellékletek tartalmazzák.


(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) ........-------.............. beruházás          ------. e Ft,


A beruházási bevételek és  kiadások előirányzatait a 8.sz. és a  10.sz. mellékletek tartalmazzák.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) átmeneti segély  250 e Ft

b) temetési segély  700 e Ft

c) BURSA             500 e Ft


A szociális ellátások kiadási és bevételi összegeit a 20. sz. melléklet tartamazza.


(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a)......--------------. fejlesztési cél,


(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ..----------------. e Ft.


5. § (1) A költségvetés egyenlege  41 917 e Ft hiány.(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással  41 917 e Ft

b) külső finanszírozással       ---- e Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                      26 077  e Ft,

      aa) működési célú                                                              26 077 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                 -- e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                    -- e Ft,

      ba) működési célú                                                                          --- e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                             --- e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                 -- e Ft,

      ca) működési célú                                                                           --- e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                      --- e Ft

d)  felhalmozási többlet felhasználása működési hiány

     fedezetére                                                                                695  eFt

e)  fejezeti tartalékból támogatás igénylése                            15 840  e Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                --- e Ft

      aa) működési célú                                                                                  --- e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                      --- e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                             --- e Ft

      ba) működési célú                                                                          --- e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                      --- e Ft


     A hiány finanszírozásának módját a 12. sz. melléklet tartalmazza.


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 33 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám           33 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  55  fő.


7. § Iharosberény Község Önkormányzata pályázati forrásait saját illetve pályázati finanszírozásban történő kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.


8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék             ---- e Ft,

a céltartalék ---- e Ft. A tartalékok képzését a 14.sz. melléklet tartalmazza.


5. Az önkormányzat Körjegyzőség költségvetési szervének költségvetése


9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a  Körjegyzőség költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 9 279 eFt ezer forintban állapítja meg.


10. § A Körjegyzőség költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                               8 365 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                              -----e Ft,

     amelyből            

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                       ----e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                   -----e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                              -----e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                   -----e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                   -----e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                     -----e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás                                 -----e Ft

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból                          -----e Ft

     származó pénzeszközből,                                              

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként                                   -----e Ft

     elszámolható összegből,                                               

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási                                  211e Ft

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából         

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                -----e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                              105 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                     -----e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                -----e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele         -----e Ft

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)            

h) kölcsön                                                                                           --e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                       895 e Ft


11. § A Körjegyzőség költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                    9 279 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 6 154 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             1 575  e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                             1 390  e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   ----  e Ft             

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 20  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                              

      ba) intézményi beruházások,                                                                140 e Ft          

      bb) felújítások                                                                             ----  e Ft  

      bc) kormányzati beruházások                                                             ----  e Ft           

      bd) lakástámogatás                                                                             ----  e Ft                                                                                          

      be) lakásépítés                                                                                    ----  e Ft                                                                                          

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                        ----  e Ft                                                                                          

c) kölcsönök                                                                                             ----  e Ft


12. § (1) A képviselő-testület a Körjegyzőség költségvetési szerv  2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám           10 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata -- fő.


A Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak szakfeladatos, illetve főbb jogcímek szerinti bontását az 4.sz. - a 7.sz. mellékletek tartalmazzák.


6. Az önkormányzat  Óvoda költségvetési szervének költségvetése


13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 23 303 eFt ezer forintban állapítja meg.


14. § A Körjegyzőség költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                               22 611 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                                                                                 ………e Ft,

     amelyből            

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       … …………e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                     e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                     e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                     e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                       e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                  e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                   e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                              e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                       ………... e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                   …………. e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                     e Ft

h) kölcsön                                                                                                   e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   …………… e Ft


15. § Az Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                    23 053 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                  14 067 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         3 893 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                5 093 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                    e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                      e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                            e Ft

      bb) felújítások                                                                             250 e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                            e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                           e Ft

      be) lakásépítés                                                                                  e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                        e Ft

c) kölcsönök                                                                                                e Ft


16. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv  2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám           7fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata -- fő.


Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatos és főbb jogcímenkénti bontásban az 4. sz. -   7. sz. mellékletek tartalmazzák.

Az Óvoda felhalmozási kiadásainak bemutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.7. Az önkormányzat Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye költségvetési szervének költségvetése17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 33 234 eFt ezer forintban állapítja meg.


18. § A Szociális Alapfeladatok Ellátásnak Intézménye költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                      19 327 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                                                                                 ………e Ft,

     amelyből            

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       … …………e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                     e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                     e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                     e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                       e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                  e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                   e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                              e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                       ………... e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                         13 843 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                     e Ft

h) kölcsön                                                                                                   e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                        64  e Ft


19. § A Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                    33 234 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                   14 644 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és         

      szociális hozzájárulási adó:                                                                 3 493 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                       15 097 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                    e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                      e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                            e Ft

      bb) felújítások                                                                                  e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                            e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                           e Ft

      be) lakásépítés                                                                                  e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                        e Ft

c) kölcsönök                                                                                                e Ft


20. § (1) A képviselő-testület a Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye költségvetési szerv  2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám           9 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.


A Szociális Alapfeladatok Ellátásnak Intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak szakfeladatos és főbb jogcím szerinti bontásait a 4.sz. – 7. sz. mellékletek tartalmazzák.

8. Az Önkormányzat Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése


21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a  Közös Hivatal költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 47 060 eFt ezer forintban állapítja meg.


22. § A Körjegyzőség költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                      46 871 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                              -----e Ft,

     amelyből            

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                       ----e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                   -----e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                              -----e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                   -----e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                   -----e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                     -----e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás                                 -----e Ft

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból                          -----e Ft

     származó pénzeszközből,                                              

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként                                   -----e Ft

     elszámolható összegből,                                               

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási                                ------e Ft

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából         

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                -----e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                              150 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                     -----e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                -----e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele         -----e Ft

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)            

h) kölcsön                                                                                           --e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                         39 e Ft


23. § A Körjegyzőség költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                         47 060 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                29 771 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             7 338  e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                             9 951 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   ----  e Ft             

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                ----  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                              

      ba) intézményi beruházások,                                                                ---- e Ft          

      bb) felújítások                                                                             ----  e Ft  

      bc) kormányzati beruházások                                                             ----  e Ft           

      bd) lakástámogatás                                                                             ----  e Ft                                                                                          

      be) lakásépítés                                                                                    ----  e Ft                                                                                          

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                        ----  e Ft                                                                                          

c) kölcsönök                                                                                             ----  e Ft


24. § (1) A képviselő-testület a Körjegyzőség költségvetési szerv  2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám           13 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata -- fő.


A Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak szakfeladatos, illetve főbb jogcímek szerinti bontását az 4.sz. - a 7.sz. mellékletek tartalmazzák.9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


25. § (1) (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

 2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(7) Az önkormányzat a költségvetési szervei éves költségvetési keretét 90%-ig használhatja fel. Az előirányzat további felhasználásának jóváhagyását a képviselő-testület hatáskörébe utalja.

(8) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

 (9) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév április 10-éig, június 10-ig, október 10-ig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős hivatali dolgozó részére adatot szolgáltatni.

(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok, (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

(11) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a kiadási előirányzatokon szereplő kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a karbantartási kiadások illetve a beruházások megvalósítása előtt  egyeztetnek a polgármesterrel.

26. § (1)  Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2)  Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület  dönt.

27. §. A képviselő-testület a 2013. évi könyvvizsgálói teendők ellátásával a Sándor és Társa Bt.-t bízza meg, a megbízási díj a Körjegyzőség költségvetésében megtervezésre került.

28. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

     29. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő  Körjegyzőség.

30. §  A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

31. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását Egymillió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

32. § Az önkormányzat képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról nem alkot költségvetési rendeletet.10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


33. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.


(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthat végre.


(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel. 


 (4) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


34. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának--------- %-a.

 (2)  A Körjegyzőségnél, Közös Hivatalnál  céljuttatás címén  előirányzat nem tervezhető.

 (3) A költségvetési szervek által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető  összeg nem tervezhető.

 (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(5) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


12. Támogatások


35. § (1) Iharosberény Község Önkormányzata 2013. évben nem nyújt támogatást civil szerveződéseknek.

36. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.13. Közvetett támogatások


37. §. Iharosberény Község Önkormányzata 2013. évben közvetett támogatásokat nem nyújt. A közvetett támogatásokat bemutató előirányzatokat a 15. sz. melléklet tartalmazza.14. Egyéb rendelkezések


38. § (1)  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.


(2) § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a  számú mellékletben határozza meg.


15. Záró rendelkezések


39.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.Iharosberény, 2013. szeptember 24.

……………………………………..                                      ……. …………………………

                        Strausz Edit                                                               Zsirmon Endre

                            jegyző                                                                       polgármester
Záradék:


A rendeletet a mai napon  kihirdettem.


Iharosberény, 2013.  szeptember 25.


…………………………………….

                      Strausz Edit

                           jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!