nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-01 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. /IX.3./ számú önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


9/2015. /IX.3./ önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adórólLovászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotás hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:


  1. Általános rendelkezések


Az adókötelezettség, az adó alanya


1.§ Adókötelezettség terheli a Htv.30.§.(1) bekezdés a) pontja szerinti magánszemélyt.


Adómentesség


2.§ Mentes az 1.§. sze4rinti adókötelezettség alól a Htv. 31.§.-ában meghatározott magánszemély.


Az adó alapja


3.§.  Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


Az adó mértéke


4.§ Az adó mértéke magánszemélyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.


5.§.(1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet és az adózónak bizonylatot ad.

(2) a) A szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégkönyv vezetése kötelező.

              b) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő nevét, lakcínmét, születési helyét, idejét, útlevelének vagy személyi igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.

(3) A Htv. 31.§.-ában meghatározott adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybevett adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a HTV-ben meghatározott adómentesség feltételeit, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.


2. Záró rendelkezések


6.§ (1) E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adóról szóló évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) Ez a rendelet 2015.november 1-jén lép hatályba.


(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületénekaz idegenforgalmi adóról szóló 15/2000.(XII.19.) önkormányzati rendelete.Lovászi, 2015. szeptember 2.


                         dr. Hercz Judit                                         Léránt Ferenc

                                 jegyző                                                  polgármesterA rendelet kihirdetve: 2015.szeptember 3.                                                                                   dr. Hercz Judit

                                                                                         jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!