nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018. (III.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-03 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018. (III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetéséről a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya.


1.§.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, bizottságaira és az önkormányzat intézményeire terjed ki.


2.§.

(1)  A képviselő-testület a címrendet a /2/ - /3/ bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat önálló címet alkot.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények – külön-külön, egy-egy címet alkotnak.

           Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények:

- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló

- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal


I.

A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§.

1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési bevételeket 336.842 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   216.747 ezer Ft

            - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                47.943 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                          23.095 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           44.046 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                          4.000 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                        324 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   687 ezer Ft


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási összegét 484.601 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                        

          - felhalmozási kiadások                                                                         179.902 ezer Ft

beruházási kiadások                                                        48.708 ezer Ft

felújítási kiadások                                                           130.157 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                      1.037 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                              304.699 ezer Ft

személyi juttatások                                                           68.245 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        13.384 ezer Ft

dologi kiadások                                                                 79.606 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai                                               2.683 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                       136.667 ezer Ft

működési célú tartalék                                                        4.114 ezer Ft

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 155.154 ezer Ft-ban, ebből felhalmozási hiányt 127.272 ezer Ft-ban, működési hiányt 27.882 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

                  Felhalmozási célra                                             119.272 ezer Ft

                  Működési célra:                                                   27.882 ezer Ft

                  Maradvány igénybevétele összesen:              147.154 ezer Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

         Felhalmozási célú hitel felvétele:                                   8.000 ezer Ft

         Finanszírozási bevételek összesen:                              8.000ezer Ft


(4) A képviselő-testület a finanszírozási kiadás összegét 7.395 ezer Ft-ban hagyja jóvá, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét 21,5 főben állapítja meg.


(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év folyamán a bevételeket és a kiadásokat kísérje figyelemmel, és szükség esetén a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtson be.


4.§.


(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 48.318 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                47.302 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                   744 ezer Ft

Kiadások:

Beruházási kiadás                                                                           300 ezer Ft

Személyi juttatások                                                        34.078 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó     6.840 ezer Ft

Dologi kiadások                                                                7.100 ezer Ft

(2) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámkeretét 11 főben állapítja meg.

(3) A köztisztviselők illetményalapja a 2018. évben 38.650 Ft.


5.§.


(1) A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 50.840 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                14.406 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                4.411 ezer Ft


Kiadások:

          -    Felhalmozási kiadás

               Beruházási kiadás                                                                     62 ezer Ft

                      -    Működési kiadás                                                             

               Személyi juttatások                                                           14.575 ezer Ft

                           Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        2.865 ezer Ft

                           Dologi kiadások                                                                33.338 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetési létszámkeretét 6,5 főben állapítja meg.Az önkormányzat bevételei és kiadásai


6.§.

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.


7.§.

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza.


8.§.

A 3.§-ban megállapított bevételekből az önkormányzat bevételeit célonként a 3. melléklet tartalmazza.


9.§.

A 3.§-ban megállapított kiadásokból az önkormányzat kiadásait célonként a 4. melléklet tartalmazza.


10.§.

A 3.§-ban megállapított kiadásokból az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként az
5. melléklet tartalmazza.

11.§.

A 3.§-ban megállapított bevételekből és kiadásokból az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

12.§.

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónként a 7. melléklet tartalmazza.


13.§.

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a
8. melléklet tartalmazza.


14.§.

Az önkormányzat a 2018. évi egyéb működési támogatásának keretösszegét államháztartáson kívülre a 9. melléklet tartalmazza.

15.§.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza


16.§.

Az önkormányzatnál Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségeit a 11. melléklet tartalmazza.


17.§.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.


18.§.

A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

II.


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


19.§.

A rendelet 3.§-ban meghatározott kiemelt előirányzatok módosításáról a képviselő-testület rendelkezik.


20.§.

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.


(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, a felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.


21.§.

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti előirányzat változásról a polgármester köteles beszámolni, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.


22.§.

(1) A kiemelt előirányzatokon belül valamennyi intézmény szabadon gazdálkodhat.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

23§.

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési előirányzaton belül a jogszabályi rendelkezések betartásával - 2011. évi CXCV. törvény - 500.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.

(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beruházásainak megkezdése előtt a polgármester köteles legalább 2 különböző kivitelezőtől árajánlatot beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása a képviselő-testület feladata.


24.§.

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a költségvetési gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a végrehajtásáért a jegyző felelős.

(2) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért – az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – az intézmény vezetője felelős.


25.§.

Az állami támogatás igényléséhez és elszámolásához, a szolgáltatott adatok valódiságáért, helyességéért az intézmény vezetője felel.


26.§.

(1) Az intézmények költségvetési támogatásának utalása a nettó finanszírozás keretei között történik.

(2) A működési költségvetéshez az állami támogatást havonta, - a nettó bér és az elszámolási különbözet kivételével – az intézmény részére át kell utalni, az önkormányzat részére biztosított havi állami támogatás összegével egyezően. A saját forrásból biztosított támogatást, - intézmény-finanszírozást – havonta egyenlő részletben kell biztosítani.

(3) A társult formában működtetett közoktatási és szociális intézmények finanszírozását szerződésben foglaltak szerint kell biztosítani.

(4) Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló az önkormányzat által kifizetett bruttó bért és járulékait a tárgyhónapban az önkormányzat számlájára megtéríti.


27.§.

 (1) Az önkormányzatnál a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

  1. a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,
  2. a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló, meg nem térült követelés,
  3. egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel         alátámasztott, behajthatatlan követelés törlését.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti:

  1. egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

(3) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.


28.§.

(1) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ezáltal a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a képviselő-testületet soron következő ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésen – a polgármester tájékoztatja a bevételi kiesés okáról, mértékéről, véglegességéről, vagy átütemezéséről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére /ez utóbbi lehet újabb forrás feltárása, kiadás átütemezése vagy csökkentése/.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket – központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével – lekösse.


29.§.

Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.


30.§.

Az önkormányzat költségvetési intézménye nem vehet fel hitelt, kezességet nem vállalhat, szabad pénzeszközeit csak a számlavezetőnél kötheti le, értékpapírt nem vásárolhat, fizetési eszközként csak készpénzt /számlapénzt/ fogadhat.


31.§.

Az önkormányzat és intézményeinek költségvetési elszámolási számláját az OTP Lenti Fiókja vezeti.


VI.


Záró rendelkezések


32.§.


E rendelet – mellékleteivel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit
2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
Lovászi, 2018. március 1.
                           Léránt Ferenc                                                    dr. Novák Anett

    polgármester                                                            jegyző
Kihirdetve: 2018. március 2.

dr. Novák Anett

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
258 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!