nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Sonkád Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének

1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete


a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi  közszolgáltatásrólSonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 6. § c) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A közszolgáltatás


1. §

(1) Sonkád Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) e rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn a települési szilárdhulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

(2) Az önkormányzat a közszolgáltatást – külön társulási megállapodás alapján - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás útján biztosítja.

(3) Sonkád Község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.

(4) A rendelet hatálya Sonkád község közigazgatási területén lévő beépített ingatlanokra és azok tulajdonosaira terjed ki.

(5) Az ingatlantulajdonos jogosult és köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(6) Kötelezően igénybeveendő hulladéklerakó a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás nagyecsedi szilárdhulladék lerakó telepe.


2. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei


2. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója (továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles:

a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek a megadott szállítási napon átadni,

b) a tulajdonos a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó szilárd hulladékot elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át, és kizárólag a közszolgáltatás által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe,

c) a hulladék gyűjtésére, és elszállítására a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt ( gyűjtőedényzet és/ vagy zsák) biztosítani, azt a szállítási napokon az ingatlan elé kihelyezni, egyéb napokon az ingatlanán tárolni,

d) gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezete tisztántartásáról,

e) a tulajdonos az ingatlanon települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki,

f) a tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét, és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település környezetét ne szennyezze, a település növény-és állatvilágát ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja,

g) a kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak  köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség az új tulajdonost terheli,

h) a tulajdonost nem terheli az g) pontban foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen és lakatlan ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik senki, és hulladék nem keletkezik,

i) a közszolgáltatásért díjat fizetni.

(2) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, építési törmeléket, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 

3. A közszolgáltató joga, kötelessége


3. §

A közszolgáltató köteles:

a) a lakossági és a rendszeresen végzett közületi települési szilárd hulladék gyűjtését heti rendszerességgel valamennyi belterületi ingatlant érintően, az előre meghatározott, és az ingatlantulajdonosok által megismerhető időpontban elvégezni,

b) minden lakott telekre legalább egy szabványos hulladéklerakó edényt biztosítani- térítés ellenében-, ezen edényeket karbantartani, használhatatlanná válásuk vagy eltűnésük esetén azokat pótolni,

c) nem terheli a b) pontban foglalt kötelezettség a közszolgáltatót szándékos rongálás, rendeltetésellenes használat esetén, ebben az esetben kártérítési igényét a károkozóval szemben érvényesítheti,

d) biztosítani a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, szállítást, amennyiben valamilyen rendkívüli ok miatt az ütemezett gyűjtést nem tudja biztosítani a következő munkanapon, soron kívül pótolni,

            e) az Önkormányzat köztisztasági tevékenységéből származó hulladékot átvenni,

f) tevékenysége gyakorlása során az elszennyeződött köz- és magánterületet felszólítás nélkül tisztítani,

            g) a szolgáltatás során okozott károkat megtéríteni.


3/A. §

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig jogosult.

(2) A közszolgáltató köteles gondoskodni az általa kezelt adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak

a) az ingatlantulajdonos azonosítására,

b) jogszabályban előírt adatszolgáltatásra,

c) hatósági ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására,

d) számlázásra,

e) postázásra,

f) közszolgáltatási díj-hátralékok behajtására

használhatja fel.

(4) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt – a közszolgáltatással összefüggő – személyes adatok nyilvánosságra hozatalára.3/A. Hulladék elkülönített gyűjtése, szállítása és elhelyezése


3/B. §


(1) Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató:

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,

b) hulladékgyűjtő udvarok, komposzttelepek üzemeltetésével,

c) gyűjtőszigetek működtetésével,

vagy ezek kombinációjával biztosítja.

(2) Tulajdonos a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott sárga vagy kék színű, a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes hulladékgyűjtő zsákba gyűjti.

(3) Tulajdonos a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti.

(4) A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.

(5) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot a közszolgáltató tájékoztatja.

(6) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag üveg és fém hulladék, az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék, valamint a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók - ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is - a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel. 

(7) Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az általa üzemeltetett komposztáló telepen is átveszi.

(8) Tulajdonos a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra, hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékudvarban valamint a komposzttelepen elhelyezze.


3/C. §


(1) Elkülönített hulladék elhelyezése, előkezelése és ártalmatlanítása az 1. § (6) bekezdés szerinti telepen történik.

(2) Közszolgáltató hulladékgyűjtő udvart üzemeltet:

a) a 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. 

b) a 4400 Nyíregyháza, Kerék utca 1.

(3) Közszolgáltató Sonkád településen gyűjtőszigetet 4954 Sonkád, Rákóczi u. 33. szám alatti közterületen üzemelteti. 

(4) A zöldhulladék átvételét a közszolgáltató a Nagyecsedi Regionális Hulladékkezelő Központ Komposzttelepén biztosítja.


4. A kötelező közszolgáltatás igénybevétele


4. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A közszolgáltatás igénybevételnek, és teljesítésének lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató a tulajdonost írásban, vagy felhívás közzététele útján köteles előzetesen értesíteni.

(3) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási jogviszony létrejön:

a) a közszolgáltatás első igénybevételével,

b) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készséget igazolja,

            c) a közszolgáltatási szerződés, írásba foglalásával.


5. A közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése


5. §

Nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen álló ingatlanok tulajdonosait. A megüresedést és az ingatlan újbóli használatba vételét a tulajdonos, illetve a használó 15 napon belül köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni. A díjfizetési kötelezettség a bejelentést, az azt követő naptári hónap első napjától az újbóli igénybevételt követő naptári hónap első napjáig szünetel.6. A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása


6. §

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:

a) az nem háztartási hulladékot tartalmaz,

b) a gyűjtőedény a szabályszerű gépi ürítésre alkalmatlan,

c) a gyűjtőedény tartalma beszorult, befagyott,

d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak.


7. A közszolgáltatási díj


7. §

(1)

(2) A közszolgáltatási díjat az ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni. Az ingatlantulajdonos meghatározásánál az ingatlan-nyilvántartás adatait kell figyelembe venni.

(3) Az ingatlantulajdonos kötelezettsége a szolgáltató felé írásban bejelenteni, minden olyan változást – a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül -, amely a szolgáltatás igénybevételét befolyásolhatja. Abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, az ingatlantulajdonosok kérhetik tulajdoni arányaik figyelembe vételét. A tulajdoni arányok igazolása a szolgáltató felé az ingatlantulajdonosok kötelezettsége.

(4) Abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos halálával a lakóingatlan megüresedik, az örökös írásban, dokumentumokkal alátámasztva kérelmezheti a szolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését. A közszolgáltatás szüneteltetésére akkor van lehetőség, ha az ingatlanban legalább 30 napig igazoltan nem tartózkodnak, valamint települési szilárd hulladék nem keletkezik. Ebben az esetben szolgáltató a közszolgáltatás szünetelésének időtartamát figyelembe véve köteles a közszolgáltatási díjat megállapítani.

(5) Lehetősége van a lakóingatlan tulajdonosának a közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére, abban az esetben, ha az ingatlanban legalább 30 napig igazoltan nem tartózkodnak, és nem keletkezik települési szilárd hulladék. A tulajdonos ezirányú igényét dokumentumokkal alátámasztva írásban köteles jelezni szolgáltató felé.

(6) Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szünetelése alatt a szolgáltatás esetleges igénybevételének ellenőrzésére.

(7) Amennyiben szolgáltató megállapítja, hogy a szolgáltatás szünetelésének feltételei nem felelnek meg a (4)-(5) bekezdésben foglaltaknak, jogosult a közszolgáltatási díjat, késedelmi kamattal növelt összeggel együtt követelni az ingatlan tulajdonosától, a valótlan dokumentumok közlésének időpontjáig visszamenőleg.

(8)

(9) A tulajdonos a kötelező közszolgáltatás teljesítéséért a közszolgáltatónak - vagy az általa megbízott díjbeszedőnek - számla ellenében, közszolgáltatási díjat köteles fizetni.


Záró rendelkezések


8. §

(1) Ez a rendelet 2013. március 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 22/2011. (XII.27.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2004. (IV. 30.)  SKKT rendelet.
Bandics Zsigmond s.k.                                                                 Dr. Görbe Zsolt s.k.

                 polgármester                                                                                 körjegyző
Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2013. február 28.


Dr. Görbe Zsolt s.k.

körjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!