nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Polány község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-12-23 -tól
Polány község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékgazdálkodási közszolgáktatásról

Szerkesztés...

Polány Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


12/2013.(XII.23.)

önkormányzati rendelete


a települési   hulladékkezelési közszolgáltatásról


Polány  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

I. Fejezet

1. A rendelet célja, hatálya


1. §


A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Polány község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját.


2. §


A rendelet hatálya kiterjed Polány község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó)    melynek tevékenysége során települési hulladék képződik.

                                              

3. §

A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek szabályait külön rendelet tartalmazza.


MÁSODIK RÉSZ

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

I. Fejezet

  1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

4. §

(1)   Polány Község Önkormányzata a települési hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez. E tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2)   Polány Község Önkormányzata  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a  szolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(3)   A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket az önkormányzat és a  közszolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rögzíti, amely a Ht. és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza a közszolgáltatás időbeli hatályát és a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket.

(4)   Polány község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező, illetve összegyűlt települési hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.  

(5)   Az  ingatlanhasználó biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére.

(6)   Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni.

(7)   A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.

(8)   Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás szabályaitól eltérő módon kezelni.

(9)   Lomtalanítás során, közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető el, illetve adható át a közszolgáltatónak.

  1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje

5. §

(1)   Polány község közigazgatási területén az 4. § (1) bekezdésében meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft-t (rövid név: DDH Nonprofit Kft).. 7400 Kaposvár, Cseri u. 16. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal történő megállapodás alapján.

(2)   A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató az ingatlanhasználóktól heti egyszeri  gyakorisággal a  szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben köteles gondoskodni.

(3)   A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni.

(4)   A települési   hulladékot csak a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben lehet, kizárólag a szállítás napján az ingatlan bejárata előtti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen.

  1. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei

6. §


(1)   A települési hulladékot az  ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni.

(2)   Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni.

(3)   Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe.

(4)   Az ingatlanhasználó által fizetendő   települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat   az ingatlanhasználós és a szolgáltató között létrejött  megállapodás alapján - számla ellenében - jogosult a közszolgáltató beszedni.

(5)   A fizetésre kötelezett a  szolgáltató által megküldött számla alapján megállapított határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a  szolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

(6)   Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezetté válik.

(7)   Az  ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új használó nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a települési hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi használó köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.

(8)   A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót  terhelő díjhátralék, késedelmi kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

(9)   A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési  hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a  szolgáltató által rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult.

(10)     Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.


7. §


(1)   A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.

(2)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék tartozik.

(3)   A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége.

(4)   A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani.

(5)   A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített ellátott műanyag zsákban lett kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó igénybejelentést az ingatlanhasználó nem tette meg.

(6)   A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha

a)      az nem a szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre,

b)      ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható,

c)      a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni.

8. §


(1)   Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lomhulladék   elszállításáról a  közszolgáltatóval   évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.  

(2)   A hulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 18 órája után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.

(3)   A gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdésében meghatározott lomtalanítási akciót nem jogosultak igénybe venni.

  1. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások

9. §


(1)   A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége.

(2)   A társasházak  kivételével közterületen   bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése  vagy tárolása kizárólag közterület-foglalási engedély alapján történhet a szállítás napokon  kívül.

(3)   Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.

(4)   A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.

(5)   Az ingatlanhasználó  az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét figyelembe véve saját maga választja meg, hogy hány liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt kíván a hulladék gyűjtésére és átadására használni a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő edények közül.

(6)   Az elszállításra váró hulladék csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített  60 vagy 120 literes gyűjtőedényben, az azt meghaladó mennyiség, pedig a közszolgáltató által térítés ellenében biztosított, a közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsákban helyezhető el. A zsák a többlethulladék elszállítására szolgál, mely önmagában nem, kizárólag a gyűjtőedénnyel együtt helyezhető ki.

(7)   A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A gyűjtőedénybe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos.

(8)   A közszolgáltató az ingatlanhasználó által választott szállítási térfogatnak megfelelő azonosító matricát biztosít a  közszolgáltatást igénybe vevőnek, amelyet az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényre jól látható módon felragaszt.

(9)   Amennyiben a matrica elveszik, vagy olvashatatlanná válik, azt a közszolgáltató ügyfélszolgálata a díjfizető személyes kérelmére pótolja. A közszolgáltató csak az érvényes matricával ellátott hulladékgyűjtő edényben, vagy a közszolgáltató által meghatározott műanyag zsákban köteles elszállítani.  1. Szelektív hulladékgyűjtés


10. §


(1)   Az ingatlanhasználónak lehetősége szerint mindent meg kell tennie, hogy:

a)      a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse,

b)      A településen elhelyezett hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényzetekbe a külön gyűjtendő üveg, papír és műanyag hulladékát elhelyezze,

c)      a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a gyűjtésre jogosultnak átadja,

d)      a maradék (elkülönítetten gyűjtött és személyes hulladéktól mentes) települési hulladékot az elszállításig gyűjtse, tárolja,

e)      a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(2)    A közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtőkben keletkezett hulladékot köteles minden hónapban egy alkalommal elszállítani.


6. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai


11. §


(1)   A közszolgáltatás díját annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki e rendelet 2. § szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg.

(3)   Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj megfizetése alól:

a)      amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény nincs elhelyezve,

b)      ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási kötelezettségének.


7. A helyi közszolgáltatás létrejötte, változás és szünetelése


12. §

(1)   A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltató és az ingatlanhasználó között a szolgáltatás tényleges igénybevételével jön létre. 

(2)    Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás felajánlása, illetve a szolgáltató rendelkezésre állása esetén a jogviszony kezdő napja az ingatlanhasználó írásban történő értesítésének, illetve a felhívás közzétételének a napja.

(3)    A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásra irányuló szerződéses jogviszony létrejöttéhez a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti írásos szerződés megkötésére az ingatlantulajdonos természetes  személy, illetve a szolgáltató nem kötelezhető; a helyi közszolgáltatásra irányuló szerződés jogviszony a felek közötti írásos megállapodás nélkül is fennáll az (1) – (2) bekezdésekben leírt feltételek esetén.


13. §


A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt  - írásban értesíteni köteles.

     

14. §

(1)   Szüneteltethető a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken  legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik.

(2)   A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak.

(3)   Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a szolgáltatónak  haladéktalanul köteles írásban bejelenteni.

(4)   Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy  - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


15. §


(1)   A gazdálkodó szervezet és az ingatlanhasználó  a  közszolgáltató   felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.

(2)   A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Ht. 38.§ (3) bekezdése alapján jogosult.

(3)   A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti.

(4)   A  közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(5)   A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közszolgáltatási díjhátralékok behajtására használhatja fel.

(6)   A  közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

I. Fejezet


16. §


(1)   A rendelet 2013. december 23. napján lép hatályba.

(2)   A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Polány község Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 3/1998.(IV.01.) rendeletének módosításáról egységes szerkezetbe foglalással szóló 17/2009.(XII.18.) önkormányzati rendeletét rendelete hatályát veszti.


Polány, 2013. december 20.


Ellenberger Tamás                                                                Göndöcs Edina

                     polgármester                                                                  jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!