nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-01 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény község közigazgatási területén:

a)      Balatonberény Község Önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földterületekre,

b)      Balatonberény Község Önkormányzat tulajdonában álló földterületeknek, illetve építményeknek közhasználatra átadott részére,

c)      egyéb tulajdonban álló földterület közhasználatra átadott részére.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azon a természetes személyre, jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre, aki (amely) az (1) bekezdésben leírt közterületet rendeltetésétől eltérően használja.

(3)A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester jár el.


2.§ E rendelet alkalmazásában:

 1. a közterület rendeltetése: különösen a közlekedés biztosítása, a pihenő és emlékhelyek kialakítása és a közművek elhelyezése, telkek megközelítésének, zöldfelületek kialakításának biztosítása
 2. közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos vagy a használó (a továbbiakban együtt: tulajdonos) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat
 3. üzemképtelen gépjármű: a hatósági engedéllyel, jelzéssel, érvényes biztosítással nem rendelkező jármű, a baleset folytán megsérült jármű, elhagyott jármű.
 4. járműtárolás: KRESZ-ben meghatározott megálláson, várakozáson túli közterület elfoglalás,
 5. közmű: nyomvonalas létesítmény
 6. üdülési idény: június 1 – augusztus 31.
 7. mozgóárusítás: kereskedő, vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi)
 8. szórólapozás: közterületen kézbe adott, vagy gépjárművekre elhelyezett hirdetési tevékenység
 9. téli idény: november 15-től – március 31-ig terjedő időszak

j. technológiailag alkalmatlan időszak: fagypont alatti hőmérsékletre tekintettel a közterület helyreállítási feladat nem végezhető el.


2. A közterület rendeltetésétől eltérő célú használata


3.§ (1) Közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni (a továbbiakban közterület-használat) csak közterület-használati engedély valamint e rendelet  1. mellékletében meghatározott díjtétel szerint számított használati díj megfizetése alapján lehet.


(2) Nem kell közterület-használati engedély:

a)      a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,

b)      az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját      szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c)      minden közműhiba-elhárítása érdekében végzett munkához, bejelentési kötelezettség mellett,

d)      közterületbe legfeljebb 10 cm-re benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés (fényreklám), cég- és címtáblák elhelyezéséhez,

e)      a közterületnek az önkormányzat és intézményei által történő igénybevételéhez

 1. háztartási hulladéktároló edényzetnek kizárólag a szállítási időszakban történő elhelyezésére,
 2. szervezett lomtalanítás előzetesen meghirdetett idejére a háztartási lim-lom elszállítás céljából, rendezett módon történő elhelyezésére, zöldhulladék elhelyezéséhez,
 3. háztartási tüzelőanyag, építőanyag közterületen történő elhelyezéséhez maximum 3 napig
 4. üzemképtelen és üzemképes jármű közterületen történő tárolásához maximum 3 napig.


(3)   Közterület-használati engedély a következő építéssel nem járó célokra adható:

 1. taxi állomáshelyre;
 2. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag törmelék, tüzelő és egyéb ömlesztett anyag tárolásához;
 3. alkalmi és mozgóárusításhoz, valamint mozgóbolt üzemeltetéséhez;
 4. mutatványos tevékenységhez;
 5. sport és kulturális rendezvényre;
 6. kereskedelmi előkerthez;
 7. mobil hirdetőtáblák kihelyezéséhez;
 8. kiállítás, vásár, ünnepi rendezvény céljára;
 9. árubemutatás céljára, reklámozás célú áru kirakásához, virágláda, virágkosár elhelyezéshez, feltéve, hogy az a forgalmat nem akadályozza, és kihelyezője azt gondozza;


(4) Közterület használati engedély a következő építéssel járó célokra adható:

 1. árusító és egyéb pavilon (fülke) elhelyezésére,
 2.  önálló hirdető és reklám berendezésre,
 3. kereskedelmi célú előkertre,
 4. járda és útburkolatok, zöldterület és egyéb közterület felbontására
 5. parkolóhely kialakítására.


(5) Nem adható közterületi-használati engedély:

 1. zajos (ideértve a zeneszolgáltatást is) és a lakosság nyugalmát egyébként zavaró tevékenység gyakorlásához 
 2. bűzös, füsttel, korommal vagy gőzzel járó, sugárzó, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlásához, ill. ilyen anyagok tárolásához, valamint veszélyes hulladék lerakásához,
 3. a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezéséhez,
 4. olyan járdaszakaszokra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,
 5. olyan tevékenység gyakorlásához, amelynek közterületen való folytatását jogszabály nem teszi lehetővé,
 6. közerkölcsöt és közízlést sértő tevékenység végzéséhez, valamint szexuális áruk, tárgyak, egyéb dolgok bemutatására és forgalmazására,
 7. építési munkával kapcsolatos berendezések, eszközök közterületen történő tárolására és ilyen eszközök közterületen történő működtetésére, ha más műszaki megoldás lehetséges.
 8. annak, akinek az önkormányzattal szemben köztartozása vagy polgári jogi megállapodásból eredő egyéb tartozása van.


(6) Az engedély határozott időre, ezen belül hónapra és napra adható. A maximálisan adható közterület használati idő 12 hónap.

(7)  Az alkalmi rendezvények helyét és idejét a bérbeadó esetenként állapítja meg.

(8) Közterület-használati engedély csak annak adható, aki  rendelkezik a közterületen folytatandó tevékenység végzéséhez szükséges hatósági és szakhatósági engedéllyel.

(9) Az engedély hatályát veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó jogosultság megszűnik.


(10) A meghatározott időre szóló engedély a meghatározott idő lejárta előtt legalább 8 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható, amennyiben a közterület-használat az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.


3. Közterület felbontásra, helyreállításra vonatkozó előírások


4.§ (1)   Utak, járdák, zöldterületek és egyéb közterületek területén az alatti vagy feletti létesítmények elhelyezése, áthelyezése, megszüntetése miatt a közterületet felbontani csak a közterület használati engedéllyel, és az abban meghatározott feltételekkel lehet.

(2)    Közterületet felbontani – az azonnali hibaelhárítás kivételével – a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása alapján, az üdülési idényen kívüli időszakban lehet oly módon, hogy a teljes helyreállításnak is meg kell történnie az engedélyezett időszakban. Amennyiben az engedélyezett időszakban nem fejeződik be az építés és helyreállítás, úgy a terület ezen időszakban történő használatáért az 1. melléklet szerinti bérleti díjat köteles az építtető fizetni.

(3) A közterület felbontása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, a munkakezdés időpontját, a munkavégzés időtartamát, a kivitelező építés vezetőjének és a felbontott terület helyreállításáért felelős személynek a nevét. A kérelemhez csatolni kell a létesítmény 1: 500, vagy 1: 1000 méretarányú helyszínrajzát. Közműépítés, közműbekötés esetén csatolni kell a közmű-üzemeltetők által elfogadott műszaki terveket, tervegyeztetési jegyzőkönyveket.


(4)   A közterület tulajdonosa a kérelmezővel szemben a közterületek helyreállításával kapcsolatosan 1 évig garanciális és 3 évig szavatossági jogokat érvényesít, e kötelezettséget az engedélyben rögzíteni kell.


(5) A téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben történő közterület felbontásnál a közterület tulajdonosa a kérelmezőt, a végleges helyreállítás határidejének meghatározásával ideiglenes helyreállítására kötelezi. Közmű üzemzavar elhárítás téli és technológiailag alkalmatlan időszakban is végezhető ideiglenes, majd ezt követő végleges helyreállítással.


 (6) Engedély nélkül közterületet felbontani csak közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében szabad. Az üzemzavar miatt végzett felbontást a közmű üzemeltetője 24 órán belül köteles a közterület tulajdonosának írásban, a helyreállítás várható befejezési időpontját is megjelölve bejelenteni. A bejelentéshez helyszínrajzot kell mellékelni.


 (7) A közterület felbontásának tervezett megkezdését és a helyreállítás tervezett befejezését az engedélyes a polgármesternek írásban köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a közterület átadás-átvételére a polgármester által megjelölt időpontban kerül sor.


(8) Ha a teljes helyreállítási munka az engedélyben meghatározott határidőre nem készül el, a közterület tulajdonosa azt, az engedélyes a határidő lejárta előtti írásbeli kérelmére, indokolt esetben meghosszabbítja, a rendelet melléklete szerint meghatározott közterületbontásra vonatkozó díj megfizetése mellett.


(9) Kiépített parkolóhellyel – saját telken belül kialakított parkolóhely kivételével - vagy parkolóhely megváltása nélkül működő kereskedelmi és vendéglátó üzletek tulajdonosa, üzemeltetője az üzleti tevékenységével összefüggő, a közterület állapotában okozott károk helyreállításáról, folyamatos karbantartásáról gondoskodni köteles az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján.


4. Tüzelő és egyéb anyagok közterületen tárolása


5.§ Közterületen tüzelőanyag, vagy egyéb ömlesztett anyag hozzájárulás nélkül az ingatlan előtt 3 napig tárolható, a közlekedési területek akadályoztatása nélkül.


5. Gépjárművek közterületen tárolása


6.§ Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, és  közúti forgalomban résztvevő 3500 kg össztömeget meghaladó gépjármű (gépjárműszerelvény), valamint üzemképtelen és üzemképes gépjármű, pótkocsi, lakókocsi és utánfutó közterületen nem tárolható.


6. Közterületen történő árusítás szabályai


7.§ (1) Balatonberény közigazgatási területén csak az engedélyben meghatározott területen
szabad mozgó és alkalmi árusítást folytatni.


 1. Mozgóbolti árusítás – út-igénybevételi díj megfizetése mellett, az útvonalterv csatolása mellett történhet.


3. A község közigazgatási területén levő önkormányzati tulajdonú közutak kereskedelmi célú igénybevétele esetére út-igénybevételi díjat kell fizetni. Az út-igénybevételi díj tekintetében minden megkezdett nap egésznek számít.


7. A közterület-használati díj megállapítása


8.§ (1) A közterület-használat az e rendelet mellékletében meghatározott esetekben és mellékletekben meghatározott mértékű a közterület-használati díjfizetés alá esik.


(2)   A közterület-használati díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A közterület-használati díj az önkormányzat bevételét képezi.

(4) A közterület-használati díj megfizetése az engedély kiadása előtt esedékes.

(5)   A díjat az elfoglalt terület és használat időtartama alapján kell megállapítani. A terület meghatározása során minden megkezdett négyzetmétert egésznek kell tekinteni. Az időtartam meghatározásánál minden megkezdett nap, hónap egésznek minősül.


9.§ (1) Amennyiben a bérbevevő a kérelem benyújtásakor legalább 1 év óta folyamatos balatonberényi lakóhellyel rendelkezik, úgy az egyébként fizetendő díjból 15 % kedvezményre jogosult.

(2) Vállalkozás esetében az egyébként fizetendő díjból 20 % kedvezményre jogosult, aki, vagy amely a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 éve folyamatosan balatonberényi székhellyel, telephellyel rendelkezik.


8. A közterület-használati kérelem, a közterület-használati engedély


10.§ (1) A közterület-használati kérelmet annak kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelem benyújtása a közterület használat megkezdésére nem jogosít.


 (2) A közterület-használatra vonatkozó kérelmet Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalában, vagy a Balatonberényi Kirendeltségen Balatonberény község polgármesteréhez címezve kell benyújtani.


 (3) A közterület-használati kérelemnek tartalmaznia kell:

a)     a használatot kérő nevét, állandó lakóhelyének (telephelyének) címét,

b)     a közterület-használat célját és időtartamát,

c)      a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását.


(4) A kérelemhez csatolni szükséges:

a)     a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító, valamint a tevékenységhez szükséges egyéb okirat másolatát,

b)     mobil árusító berendezés elhelyezése esetén az azonosításra alkalmas méretezett helyszínrajzot a közterület-használatot érintő lényeges elemek ábrázolásával, lehetőség szerint fényképpel.


11.§  (1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:

a)     a használó nevét és állandó lakóhelye (telephelye) címét,

b)     a közterület-használat célját és időtartamát,

c)      a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d)     a szükséges szakhatósági hozzájárulásokban foglalt előírásokat,

e)      építési engedély köteles közterület-használat esetében a jogerős építési engedély kibocsátójának megnevezését, az engedély keltét és ügyiratszámát,

f)      engedély visszavonásának eseteit,

g)      a közterület-használati díj fizetésének mértékét és módját,

h)     a közterületen szervezett rendezvény jellegétől függően a szükséges pótlólagos mobil szeméttárolók és illemhelyek elhelyezésére vonatkozó előírást.


(2) Építési munka végzésére adott közterület-használati engedélyben ki kell kötni:

a)     a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjáró létesítését és szükség szerinti kivilágítását, amennyiben a használó a járdát teljes egészében elfoglalja és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át,

b)      a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok, stb. kímélését, továbbá a közterület folyamatos tisztántartásának és visszaadás előtti feltakarításának kötelezettségét,

c)     szükség szerint kikötheti a törmelék konténerben történő tárolását,

d)      szükség szerint kikötheti a településképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését.


(3) A közterület-használati engedély érvényét veszti:

a)     ha a közterület-használati engedélyben meghatározott határidő lejárt,

b)     ha a közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó jogosultság megszűnik,

c)      ha a közterületet a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használják,

d)     ha az engedélyben rögzített feltételeket a kérelmező nem teljesíti,


9. A közterület-használat megszűnése, engedély visszavonása


12.§  (1)  Megszűnik a közterület-használat, ha az engedélyben meghatározott határidő lejárt.


(2)   Megszűnik a közterület-használat, ha:

a)     a közterületre községrendezési terv végrehajtása;

b) nyomvonalas létesítmények elhelyezése, 

       c)parképítés céljából van szükség.


(3)   Vissza kell vonni az engedélyt, ha a használó a közterületet nem az engedélyben meghatározott célra és módon használja.


(4)   Jogosult a használó is a közterület-használat megszüntetésére. E szándékát írásban kell bejelenteni.


(5)   Ha a közterület-használat megszűnik, a használó köteles a saját költségén a közterület eredeti állapotát - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.


(6)         Ha a közterület-használat a (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján szűnik meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.


(7) Amennyiben a közterület igénybevételére nem kerül sor és azt a használó az engedély kiadását követő 3 napon belül írásban, jelzi, úgy a befizetett összeg 30 napon belül visszafizetésre kerül.


10.A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei


13.§ (1) A közterület eltérő, vagy engedély nélküli használata esetén a használó az önkormányzat felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterületet eredeti állapotában saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Amennyiben a használó e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az önkormányzat jogosult a használó költségére az eredeti állapotot helyreállítani. 


(2) Abban az esetben, ha a közterület igénybevétel során közvetlen veszély, a közlekedés zavarása áll fenn, az önkormányzat a közterület igénybevételét azonnali hatállyal, kártalanítás nélkül jogosult megszüntetni.


(3) Az, aki a közterületet e rendeletben szabályozott engedélyhez kötött esetekben engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, az engedély nélküli, vagy az attól eltérő használat tartamára, az egyébként fizetendő közterület-használati díj másfélszeres összegének megfizetésére köteles.


(4) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedély kiadása feltételeinek egyébként megfelel, kérelmére, a közterület használatához hozzá lehet járulni. Ebben esetben, a közterület használója köteles a rendelet meghatározott összegű használati díj másfélszeres összegét az engedély nélküli közterület igénybevételének időtartamára is megfizetni.


11. Módosító rendelkezések


14.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet 6.§ i) pontja a következők szerint módosul:

 „(Aki) i) roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas érvényes hatósági jelzéssel rendelkező járművet 3 napnál hosszabb ideig tárol közterületen;         közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.”

(2)  A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet 6.§ j) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

j) (Aki) az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületen vagy közterületi zöldfelületen lévő gyepfelületre - az arra kijelölt gyephézagos és gyeprácsos felületeket kivéve - járművel, továbbá kerti járművel behajt vagy parkol közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.”


(3)A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet

10.§ ca) pontja a következőkkel egészül ki:

„(aki) ca) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára, autóbuszvárókra festett és ragasztott kivitelben,”


(4)A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet

10.§ e) ponttal egészül ki:”akinek az érdekében a közterületeken szórólapos tevékenységet folytat közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.”


12. Záró rendelkezések


15.§ (1) A rendelet 2015. július 1. lép hatályba.


(2) A rendeletet a hatálybalépést követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött közterület-használati megállapodások, engedélyek az azokban foglalt feltételekkel és időtartamig hatályosak


 (3) Hatályát veszti a közterületek használatáról, a közterület-használat engedélyezésével és annak díjával kapcsolatos eljárásról szóló 9/2008.(VI25.), 18/2011.(XI.24.), 20/2012.(XI.29) önkormányzati rendeletekkel módosított 7/2006. (V.25.) önkormányzati rendelet.


(4) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Horváth László                          Mestyán Valéria

polgármester                       címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. június 26-án.


Mestyán Valéria

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Közterület használati díjak
14.13 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!