nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 -tól
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Gersekarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását követően - a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Gersekarát község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék birtokosaira, a közszolgáltatást igénybevevőkre, a közszolgáltatóra - ideértve közszolgáltató alvállalkozóját is - és a közterületeket használókra.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma


2. § (1) Gersekarát Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervezett helyi közszolgáltatás útján a település teljes közigazgatási területén biztosítja.

(2) A közszolgálgatást csak a közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás, vagy - ha jogszabály alapján az nem szükséges - pályázat útján jogosultságot nyert és a hulladékról szóló törvény alapján az Önkormányzattal szerződést kötött közszolgáltató végezheti.

(3) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár - amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni- és a (2) bekezdés alapján kiírt közbeszerzési eljárás vagy pályázat eredménytelenül zárult, a képviselő-testület pályázat nélkül, legfeljebb 6 hónap időtartamra megbízást adhat a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató közbeszerzési eljárás vagy pályázat útján történő kijelölésére nem kerül sor.


A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


3. § (1) A község közigazgatási területén a közszolgáltatást az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Sopron) – a továbbiakban: Közszolgáltató – látja el.

(2) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a hulladékról szóló törvényben, valamint annak alapján létrejött közszolgáltatási szerződésben foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

(3) A háztartási hulladékot és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot a szolgáltató a keddi napokon köteles elszállítani.

(4) A szolgáltató köteles a közterületen elhagyott, továbbá ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék elszállítására, ha annak a hulladékbirtokos nem tesz eleget, vagy nem állapítható meg a hulladékbirtokos személye. Amennyiben a hulladékbirtokos személye ismert vagy ismertté válik, vele szemben a szolgáltató az elszállított hulladék mennyiségéhez és minőségéhez igazodó külön díj felszámítására jogosult. Amennyiben a különdíj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a szolgáltató a számlát az önkormányzatnak jogosult benyújtani.

(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az ellenőrzések során történő felhasználás céljából tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.


Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


4. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladékot csak a rendszeresített gyűjtőedényekben helyezheti el.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket - a konténer kivételével - a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen - általában az ingatlan bejárata közelében - elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(3) Tilos háztartási hulladékot elhelyezni közterületi hulladékgyűjtésre szolgáló gyűjtőedényben, továbbá közületi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben.

(4) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18.00 órától lehet kihelyezni a közterületre.

(5) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat köteles fizetni.


5. § (1) Az ingatlanhasználónak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele során törekednie kell a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a felállított gyűjtőszigetek igénybevételére.

(2) Az ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó egyéb szilárdhulladékot a szolgáltató által megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, arra a helyre, melyet a közszolgáltató hirdetményben megjelöl.

(3) Az ingatlanon esetileg keletkező egyéb szilárdhulladékot a közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő-zsákban helyezhet ki szállítás céljára. A szállító zsák ára tartalmazza a szállítás és ártalmatlanítás díját.


6. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv) részére a teljesített közszolgáltatás alapján, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon köteles megfizetni.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


7. § (1) Az Önkormányzat a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést 1 évre köti meg a MÜLLEX Közszolgáltató Kft-vel.

(2) A szerződést a felek 6 hónapos határidővel mondhatják fel. A felmondás ideje alatt a szolgáltatást a közszolgáltató változatlan feltételek mellett köteles teljesíteni.

(3) A szerződés lejártát megelőzően legalább 2 hónapon, a felmondás kézhezvételét követő 2 hónapon belül a képviselő-testület újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.

 1. § (1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató a kötelező igénybeveendő közszolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltatónak és az ingatlanhasználónak jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan szerződést köt.

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei

a) a felek megnevezése,

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,

 1. a teljesítés helye,
 2. a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által alkalmazott gyűjtőedény, űrtartalom és darabszám szerint,
 3. az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,
 4. a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladékmennyiséget, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,
 5. a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,
 6. a közszolgáltatási díja és alkalmazásának feltételei,
 7. a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
 8. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,
 9. az irányadó jogszabályok meghatározása,
 10. egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.

(3) A 8. § (1) bekezdés alapján megkötött szerződésben meg kell jelölni a megrendelő által használható a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint azzal, hogy a közszolgáltató jogosult a természetes és a nem természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során használt gyűjtőedény méretét ellenőrizni és amennyiben helyszíni ellenőrzés alapján megállapítást nyer, hogy az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény mérete eltér a Koordináló szerv által kiszámlázott ürítési díjnál figyelme vett gyűjtőedényméretétől, a Koordináló szerv jogosult az ingatlanhasználó számára az ellenőrzés időpontját követő  tárgynegyedév első napjától kezdődően a ténylegesen használt hulladékgyűjtő edényzet méretének megfelelő ürítési díj kiszámlázására.


9. § (1) Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, amennyiben legalább megszakítás nélkül 90 napig az ingatlanát életvitelszerűen sem ő, sem más nem használja. 

(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni,

(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlanhasználót egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

(4) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, továbbá az új lakóház jogerős használatbavételi engedélyének kézhezvételét az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni közszolgáltatónál az új tulajdonos. Ez esetben az új ingatlanhasználó a szolgáltató szerződéskötési ajánlatának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni

(5) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlanhasználó személyében történt változás esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követően az új tulajdonos köteles fizetni.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


10. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatáshoz rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, űrtartalmát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a szolgáltató és a megrendelő közt létrejött szerződésben állapítják meg a felek. Alkalmazható, szabvány szerinti edények:

 1. 60 liter űrtartalmú edény,
 2. 120 liter űrtartalmú edény,
 3. 240 literes űrtartalmú edény.
 4. 770 literes űrtartalmú edény,
 5. 1100 literes űrtartalmú konténer.

(2) A 60 literes szabvány edény alkalmazására egyedülálló, egyszemélyes háztartást vezető személy jogosult. A jogosultságról a közszolgáltató az Önkormányzati Hivatallal egyeztetet. 

(3) A hulladékgyűjtő edényzet a Közszolgáltató tulajdonát képezi. A tárolóedény tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatáról a használó köteles gondoskodni.  Ennek elmulasztása esetén a tulajdonos, használó kártérítési kötelezettséggel tartozik.


Az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok


11. § (1) Azok az ingatlantulajdonosok, akik az ingatlanban állandó lakóhelyet vagy tartózkodási helyet nem létesítettek és a településen lévő lakóházukat, lakásukat kizárólag pihenés (üdülés) céljára használják a közszolgáltatást április 1. napjától - szeptember 30. napjáig kötelesek igénybe venni. E részleges mentesség a tulajdonos nyilatkozata alapján biztosítható, a nyilatkozat megtételéig az igénybevételi és díjfizetési kötelezettség fennáll.

 1. Az ingatlanhasználó az üdülőnek minősülő, vagy időlegesen használt ingatlan esetén, amennyiben a 9. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak, kérheti a szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szünetelését, feltéve, hogy az ingatlanhasználó által megjelölt időszakra az ingatlant ténylegesen nem használják.

(3) Ha az ingatlan használatban a (1)-(2) bekezdés szerinti feltételrendszerhez képest változás következett be, azt az ingatlanhasználó haladéktalanul köteles a szolgáltatónál bejelenteni.


A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok


12. § (1) A közterületek tisztántartásáról, télen a síkosság elleni védekezésről - e rendeletben foglaltak szerint - a közterülettel határos ingatlanok tulajdonosa, parkok, terek, játszóterek esetében az önkormányzat gondoskodik.

(2) Közterületen hulladékot elhelyezni, elhagyni a (3) bekezdésben foglaltak kivételével tilos.

(3) Közterületen hulladékot csak az erre rendszeresített és felállított hulladékgyűjtő tartályokban szabad elhelyezni, a hulladékgyűjtő tartályok rendeltetésszerű használata mellett. A hulladékgyűjtő tartályok kihelyezéséről és rendszeres ürítéséről - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - az Önkormányzat köteles gondoskodni.

(4) A közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése és a szükséges takarítás elvégzése annak a kötelezettsége, akinek a tevékenysége következtében a szennyeződés keletkezett.  Amennyiben nem állapítható meg a hulladékbirtokos, a szilárdhulladékot – az önkormányzattal folytatott előzetes egyeztetést követően - a közszolgáltató szállítja el. A közszolgáltató az elvégzett szolgáltatás díjának számláját az önkormányzatnak jogosult benyújtani.   

(5) Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt a szemétgyűjtő tartályok tulajdonos, vagy használó általi elhelyezése az önkormányzat előzetes egyetértésével történhet, ezek tisztántartása, ürítése az üzemeltető kötelessége.


13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a – többször módosított - az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtését és elszállítását, valamint ártalommentes elhelyezését biztosító közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.


Gersekarát, 2014. február 3.


                          Kovács László                                                Kissné Mátyás Éva  

                        polgármester                                                             jegyző


Záradék:


A Rendelet kihirdetése 2014. február 7. napján megtörtént.                                                                                              Kissné Mátyás Éva

                                                                                                          jegyző


Egységes szerkezetben a 9/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel.


Kissné Mátyás Éva

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!