nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
4/2015 (IV.3..)
Hatályos:2015-04-04 -tól
4/2015 (IV.3..)
Vérteskethely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. (IV.3.) önkormányzati rendelete Avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről

Vérteskethely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

4/2015. (IV.3.) önkormányzati rendelete

Avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről


 Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdésben, 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§. (1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással) történik, vagy elszállításáról hulladékgazdálkodási közszolgáltató szelektív hulladékgyűjtés keretében gondoskodik.


(2) Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.


(3) Avar és kerti hulladék égetése megfelelő légköri és időjárási viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával hétfőtől péntekig, 08-20 óra közötti időszakban, szombaton 08-12 óra közötti időszakban végezhető, kivéve ünnepnapokon, valamint hatóságilag országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.


(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles.


(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.


(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.


2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait szegi meg, aki az 1. § (3) – (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi.

(2) A közigazgatási eljárás lefolytatása a jegyző feladata, aki a (1) bekezdésben meghatározott magatartás elkövetőjével szemben kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírságot szab ki.


3.§. Ez a rendelet a 2. § kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. A 2. § a kihirdetés napját követő 30. napon lép hatályba.


Vérteskethely, 2015. április 2.                     Tóth János                                                                               Dr. Cserhalmi Antal

                  polgármester                                                                                         jegyző


 A rendelet kihirdetve 2015. április 3.

                                                                                                                    Dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                                               jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!