nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (IV.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-02 -tól
Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (IV.1.) önkormányzati rendelete
Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete

a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről


Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja és hatálya


1.§


(1) Jelen rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse a környezet és levegő tisztaságának, és a lakosság egészségének védelmét.


(2) A rendelet hatálya kiterjed Kaposfő község belterületén avart és kerti hulladékot szabadban égető személyre.


Értelmező rendelkezés


2.§


Jelen rendelet alkalmazásában avar, illetve kerti hulladék az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett, és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék és egyéb növényi maradványok (a továbbiakban: kerti hulladék).


Az égetés szabályai


3.§


(1) A kerti hulladék égetését elvégezni kizárólag hétfői napokon 12 és 19 óra között valamint szombati napokon 7 és 12 óra között lehet, szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén.


(2) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságot, jól kialakított tűzrakó helyen, és módon, a lakó- és gazdasági épületektől kellő távolságban, állandó felügyelet mellett lehet, úgy, hogy az emberi környezetet nem károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.


(3) Az égetés helyszínén olyan eszközöket, és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.


(4) Az égetendő kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék (pl. gumi, műanyag, stb.) nem égethető. 


(5) Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (gázolaj, benzin, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag alkalmazása tilos.


(6) Tilos a kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint ködös, párás, esős időben, illetve szeles idő esetén.


(7) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást meg kell szüntetni.


(8) Az égetés csak úgy folytatható, hogy az a környezetet ne zavarja, továbbá tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.


4.§


A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.


Záró rendelkezés


5. §


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Kaposfő, 2015. március 31.            Sztányi Tibor                                                                         Gyura Tiborné

           polgármester                                                                                 jegyző


Kihirdetve:


Kaposfő, 2015. április 1.
                                                                                                          Gyura Tiborné

                                                                                                                 jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
8_2015(IV.1.)ör
1.05 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!