nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013 (II.8.) rendelete
Hatályos:2014-03-04 - 2019-11-28
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013 (II.8.) rendelete
építési tilalom elrendeléséről

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) ba) pontjában, valamint a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX.30.) NFGM rendelet 1. § (2) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


A rendelet területi hatálya

1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Nógrádsipek belterület 485/16. és 485/17.helyrajzi számú ingatlanokra.


Az építési tilalom elrendelése és időbeli hatálya

2. §


Természeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében a rendelet hatályba lépésétől 2015. december 31-ig építési tilalom lép életbe az 1. §-ban meghatározott ingatlanokra vonatkozóan.


3. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Doman Ferenc sk.                       Dr. Kiss Tamás sk.
polgármester                               aljegyző


A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2013. február 8.


Dr. Kiss Tamás sk.
aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!