nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-03 -tól
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B.§ (2) bekezdésében, a 62.§ (2) bekezdésében, a 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint 92/B.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szoctv.) 3.§ (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott, ezen rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások ellátási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a Szoctv. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

(2) A rendeletben meghatározott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások ellátási területe a (3) bekezdésben meghatározott kivételével – Sátoraljaújhely város közigazgatási területe.

(3) Az ellátási terület

a) támogató szolgáltatás esetén Sátoraljaújhely, Alsóregmec, Bózsva, Felsőregmec, Füzér, Füzérkajata, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza, Pusztafalu, Vágáshuta, Vilyvitány települések közigazgatási területe

b) fogyatékos személyek nappali ellátása esetén Sátoraljaújhely, Alsóregmec, Bózsva, Felsőregmec, Füzér, Filkeháza, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, Vágáshuta, Vilyvitány települések közigazgatási területe

c) időskorúak tartós bentlakásos ellátása esetén Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe.II. fejezet

Ellátási formák

2.§


Az önkormányzat a fenntartásában működő intézményeiben az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja:

a) alapszolgáltatások:

     1) étkeztetés

     2) házi segítségnyújtás

     3) családsegítés

     4) közösségi ellátások

     5) támogató szolgáltatás

     6) nappali ellátás: idősek klubja, fogyatékos személyek nappali intézménye

b) szakosított ellátás:

     1) ápolást, gondozást nyújtó intézmény: idősek otthona.


3.§


A szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátást az önkormányzat a fenntartásában lévő Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény székhelyén (Sátoraljaújhely, dr. Molnár János u. 12.) és két telephelyén (3980 Sátoraljaújhely Hősök tere 10. és Hunyadi u. 8.) biztosítja.


4.§


(1) Az önkormányzat által biztosított ellátás iránti kérelmet a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény vezetőjénél (a továbbiakban: intézményvezető) szóban vagy írásban kell előterjeszteni az alábbi dokumentumok benyújtásával:  

a) támogató szolgáltatás (a szociálisan nem rászorult személyeknek nyújtott szolgáltatás kivételével), házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és idősek otthona esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: igénybevételi rendelet)  1. számú melléklet I. része szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolást  vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentés,

b) térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén az igénybevételi rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti Jövedelemnyilatkozat,

c) idősek otthona esetén az igénybevételi rendelet 1. számú melléklet III. része szerinti Vagyonnyilatkozat,

d) támogató szolgáltatás igénybevétele során a fogyatékossági támogatásra, vakok személyi járadékára, illetve magasabb összegű családi pótlékra jogosultság jogszabályban meghatározottak szerinti igazolása,

e) a fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló szakorvosi leletet vagy szakvéleményt.

(2) A kérelemről az intézményvezető dönt.

(3) A családsegítést külön eljárás nélkül lehet igénybe venni.

(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről, az ellátás azonnali biztosításáról dönt, ha az igénylő életét, testi épségét veszélyeztető helyzetben van és annak elhárítása más módon nem lehetséges.

(5) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel vagy törvényes képviselőjével a Szoctv. 94/C.§ (2) bekezdésében foglalt ellátások kivételével a Szoctv. 94/C.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint megállapodást köt. A rendeletben szereplő ellátási formákra vonatkozó megállapodások mintái jelen rendelet 1/a-1/fg függelékei tartalmazzák.

(6) Szociális alapszolgáltatásnak az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak tekintetében időközben nem következett be változás.5.§


(1) Az intézményi jogviszony a Szoctv. 100.§-ában foglalt esetekben megszűnik.

(2) Az Szoctv. 101.§-ában foglalt esetekben az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti.

(3) Amennyiben az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselője az intézményvezetőnek az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos döntését vitatja az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez fordulhat, aki az ügyben határozattal dönt.


III. fejezet

Térítési díj

6.§


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a Szoctv. 115/A.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások kivételével térítési díjat kell fizetni.

(2) Az intézményi térítési díjat az Szoctv. 115.§ (1) bekezdése alapján kell megállapítani.7.§


(1) A szociális étkeztetés – napi egyszeri meleg ebéd biztosítása – intézményi térítési díja: 760,- Ft/fő/nap + ÁFA.


(2) Az étkeztetés kiszállítás intézményi térítési díja: 70 Ft/fő/nap + ÁFA.

(3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díját és az étkeztetés kiszállítás intézményi térítési díját – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul – a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Hk.8.§

(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1.530,-Ft/óra.

(2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul – 0.- Ft/óra.


9.§

(1) Az idősek nappali ellátása – mely kizárólag nappali tartózkodás – intézményi térítési díja

a) a Hősök tere 10. telephely esetén                                                        1.325,-Ft/nap/fő

b) a Hunyadi u. 8. telephely esetén                                                          1.325,-Ft/nap/fő.

(2) Az idősek nappali ellátása intézményi térítési díja – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul – 0,-Ft/nap/fő.


10.§

(1) A fogyatékosok nappali ellátása intézményi térítési díja

a) napközbeni tartózkodás étkezés nélkül:                                             2.180,-Ft/fő/nap

b) napi egyszeri étkezéssel:                                                                      2.940,-Ft/fő/nap.

(2) A fogyatékosok nappali ellátása intézményi térítési díja – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul – 0,-Ft/nap/fő.
11.§

(1) A személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézményben az intézményi térítési díj étkezéssel 6.975,-Ft/fő/nap, étkezés nélkül 6.445,-Ft/fő/nap.

(2) A bentlakásos intézményben fizetendő intézményi térítési díjat – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul – a rendelet 1. melléklete tartalmazza.12.§


(1) A támogató szolgáltatás igénybevétele esetén

a) személyi segítés óradíja:                                                                       2.555,- Ft/óra

b) szállítói szolgálat igénybevétele esetén                                                 590,-Ft/km.

(2) A támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan rászoruló személyek  intézményi térítési díja – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul:

a) személyi segítés óradíja:                            térítésmentes

b) szállítói szolgálat igénybevétele esetén 10 Ft/km.

(3)A támogató szolgáltatást igénybe vevők esetén a nem szociálisan rászoruló személyek intézményi térítési díja – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul:

a) személyi segítés óradíja:                            150.- Ft/óra

b) szállítói szolgálat igénybevétele esetén        150.- Ft/km.


13.§


(1) A személyi térítési díjat az Szoctv. 115.§ (2), a 117.§ (1)-(5) bekezdéseinek alkalmazásával az intézményvezető állapítja meg.

(2) A személyi térítési díj megállapításánál az Szoctv. 115.§ (1) bekezdése szerint megállapított intézményi térítési díjat kell alapul venni.

(3) Amennyiben az Szoctv. 114.§ (2) bekezdésében térítési díj megfizetésére kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez fordulhat, amely határozattal dönt a fizetendő személyi térítési díj mértékéről.

(4) A személyi térítési díj csökkentésére, elengedésére nincs lehetőség.

(5) A személyi térítési díjat valamennyi térítési díjköteles ellátás esetén havonta, utólag kell az intézmény részére megfizetni.


14.§

(1) Jelen rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszíti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2005.(I.31.) önkormányzati rendelet.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1 a szemgond fuggelek
21.6 KB
1 b szemgond függelek hs
26.78 KB
1 c szemgond fuggelek in
21.97 KB
1 d szemgond fuggelek fogyi
22.02 KB
1 e szemgond fuggelek tamszolg
22.56 KB
1 f szemgond fuggelek szenv bet
16.8 KB
1 g fuggelek szocotthon
68 KB
1.melléklet
37.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!