nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kótaj Község Képviselő testületének 1/2016 (III.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-02 -tól
Kótaj Község Képviselő testületének 1/2016 (III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 216. évi költségvetéséről

KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2016. (III.02.) számú rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


Kótaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

412.427 E Ft

Költségvetési bevétellel

418.076 E Ft

Költségvetési kiadással

5.649 E Ft

0 E Ft

5.649 E Ft

Költségvetési egyenleggel

- ebből  működési

- felhalmozási hiány

állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

 (4)  A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.

(6)   A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.



3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.  (nemleges)

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     (nemleges)

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (nemleges)

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (nemleges)

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri   hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként bontásban a 9.1, 9.2.,9.3. mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 5000 E Ft általános tartalékot állapít meg.


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (4)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5)   A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


5. § Az előirányzatok módosítása

  1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000 EFt összeghatárig - mely esetenként a 2.000 EFt összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – évi egy alkalommal, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8)   A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


6. § A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

 (2)  A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)   Ez a rendelet  2016. január 01-én lép hatályba.




Orosz Mihály                                                                                                           Kocsis József

polgármester                                                                                                     jegyző



A rendelet kihirdetve: 2016. március 02.


                                                                                                                      Kocsis József

                                                                                                                             jegyző






















Kótaj Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege




B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

#HIV!


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

188 202

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

113 111

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

69 584

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 156

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek

351

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

30 100

4.1.

Építményadó


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó

20 000

4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

8 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 100

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

66 600

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

42 200

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 500

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 500

5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 900

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

500

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

109 675

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

109 675

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 350

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 350

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

395 927

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

16 500

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16 500

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

16 500

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

412 427





















K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

#HIV!


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

394 076

1.1.

Személyi  juttatások

179 403

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 907

1.3.

Dologi  kiadások

112 812

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 854

1.5

Egyéb működési célú kiadások

36 100

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

36 100

1.18.

Tartalékok

5 000

1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 000

1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

24 000

2.1.

Beruházások

24 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

418 076

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

418 076








KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-22 149

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

16 500























2016.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege



B E V É T E L E K


1. sz. táblázat

Ezer forintban


Sor-
szám

Bevételi jogcím

#HIV!



A

B


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

188 202


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

113 111


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása



1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

69 584


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 156


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások



1.6.

Elszámolásból származó bevételek

351


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)



2.1.

Elvonások és befizetések bevételei



2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei



2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás



3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)



3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások



3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei



3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás



4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

30 100


4.1.

Építményadó



4.2.

Idegenforgalmi adó



4.3.

Iparűzési adó

20 000


4.4.

Talajterhelési díj



4.5.

Gépjárműadó

8 000


4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók



4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 100


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

66 600


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

42 200


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 500


5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 500


5.5.

Ellátási díjak



5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 900


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése



5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

500


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei



5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés



5.11.

Egyéb működési bevételek



6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)



6.1.

Immateriális javak értékesítése



6.2.

Ingatlanok értékesítése



6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése



6.4.

Részesedések értékesítése



6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

109 675


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

109 675


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 350


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 350


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

395 927


   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)



10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól



10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)



11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása



11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása



    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

16 500


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16 500


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele



    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)



13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések



13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



13.3.

Betétek megszüntetése



    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)



    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása



    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele



    15.

Váltóbevételek



    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei



    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

16 500


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

412 427





















K I A D Á S O K


2. sz. táblázat

Ezer forintban


Sor-
szám

Kiadási jogcímek

#HIV!



A

B


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

394 076


1.1.

Személyi  juttatások

179 403


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 907


1.3.

Dologi  kiadások

112 812


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 854


1.5

Egyéb működési célú kiadások

36 100


1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések



1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések



1.8.

   - Elvonások és befizetések



1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre



1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre



1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások



1.16.

   - Kamattámogatások



1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

36 100


1.18.

Tartalékok

5 000


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 000


1.20.

   - Céltartalék



2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

24 000


2.1.

Beruházások

24 000


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás



2.3.

Felújítások



2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás



2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások



2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre



2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre



2.12.

   - Lakástámogatás



2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre



3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

418 076


4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)



4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)



5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása



5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása



5.3.

Kincstárjegyek beváltása



5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása



5.5.

Belföldi kötvények beváltása



5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása



6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása



6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése



6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése



6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai



7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)



7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása



7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása



7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása



7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek



7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek



8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek



9.

Váltókiadások



10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)



11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

418 076






KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


3. sz. táblázat

Ezer forintban


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-22 149


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

16 500




















I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

#HIV!





 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

#HIV!

Megnevezés

#HIV!


A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

188 202

Személyi juttatások

179 403

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 907

3.

2.-ból EU-s támogatás


Dologi kiadások

112 812

4.

Közhatalmi bevételek

30 100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 854

5.

Működési bevételek

66 600

Egyéb működési célú kiadások

36 100

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

109 675

Tartalékok

5 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.





9.





10.





11.





12.





13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

394 577

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

394 076

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

16 500

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele

16 500

Likviditási célú hitelek törlesztése


16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


17.

   Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


18.

   Egyéb belső finanszírozási bevételek


Kölcsön törlesztése


19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


20.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


21.

   Értékpapírok bevételei


Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


22.

Váltóbevételek


Váltókiadások


23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

16 500

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)


25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

411 077

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

394 076

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

501

27.

Tárgyévi  hiány:

-

Tárgyévi  többlet:

17 001






























II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

#HIV!





 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

#HIV!

Megnevezés

#HIV!


A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


Beruházások

24 000

2.

1.-ből EU-s támogatás


1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


3.

Felhalmozási bevételek


Felújítások


4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 350

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)


Egyéb felhalmozási kiadások


6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek




7.





8.





9.





10.





11.



Tartalékok


12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

1 350

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

24 000

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


14.

Költségvetési maradvány igénybevétele


Hitelek törlesztése


15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


16.

Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


17.

Értékpapír értékesítése


Kölcsön törlesztése


18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése


20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzügyi lízing kiadásai


21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele




22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




23.

Értékpapírok kibocsátása




24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek




25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)


Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 350

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

24 000

27.

Költségvetési hiány:

22 650

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi  hiány:

-

Tárgyévi  többlet:

1 350






















Kótaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei


Nincs ilyen kötelezettség!


Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

#HIV!

#HIV!

#HIV!


A

B

C

D

E

1.





                   -     

2.





                   -     

3.





                   -     

4.





                   -     

5.





                   -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                   -     

                   -      

                   -     

                   -     

















Kótaj Község  Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához




Ezer forintban !


Sor-szám

Bevételi jogcímek

#HIV!



A

B


1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

                      28 000   


2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

                        7 500   


3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel



4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel



5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

                        2 100   


6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés



SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                      37 600   


*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.








































Kótaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai





Nincs ilyen!

Ezer forintban !




Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása





A

B




1.






2.






3.






4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

                                             -     























































































Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

felhasználás 2016. évben

2017. évi szükséglet

2017. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Nyírszőlősi összekötő út építése

24 000

2016.

24 000



















































ÖSSZESEN:

24 000


24 000

































Felújítási kiadások előirányzata felújításonként



Nincs tervezve felújítási kiadás!





 Ezer forintban !



Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

felhasználás 2016. évben

2017. évi szükséglet

#HIV!



A

B

C

D

E

F=(B-D-E)











































































































ÖSSZESEN:
















































EU-s projekt neve, azonosítója:

Nincs tervezve uniós projekt






Ezer forintban!



Források

#HIV!

#HIV!

#HIV!

Összesen



Saját erő




0



- saját erőből központi támogatás




0



EU-s forrás




0



Társfinanszírozás




0



Hitel




0



Egyéb forrás




0







0



Források összesen:

0

0

0

0










Kiadások, költségek

#HIV!

#HIV!

#HIV!

Összesen



Személyi jellegű




0



Beruházások, beszerzések




0



Szolgáltatások igénybe vétele




0



Adminisztratív költségek




0



Összesen:

0

0

0

0

















EU-s projekt neve, azonosítója:







Ezer forintban!



Források

#HIV!

#HIV!

#HIV!

Összesen



Saját erő




0



- saját erőből központi támogatás




0



EU-s forrás




0



Társfinanszírozás




0



Hitel




0



Egyéb forrás




0







0



Források összesen:

0

0

0

0










Kiadások, költségek

#HIV!

#HIV!

#HIV!

Összesen



Személyi jellegű




0



Beruházások, beszerzések




0



Szolgáltatások igénybe vétele




0



Adminisztratív költségek




0



Összesen:

0

0

0

0




















Támogatott neve

Hozzájárulás  (E Ft)











Összesen:




























Megnevezés

Önkormányzat

9.1.sz. melléklet

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01



Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

188 202

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

113 111

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

69 584

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 156

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek

351

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

30 100

4.1.

Építményadó

20 000

4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó

20 000

4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

8 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 100

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

12 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 500

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 500

5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

500

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

101 475

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

101 475

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 350

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 350

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

333 627

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

16 500

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16 500

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

16 500

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

350 127





Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

194 041

1.1.

Személyi  juttatások

95 462

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 865

1.3.

Dologi  kiadások

28 760

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 854

1.5

Egyéb működési célú kiadások

36 100

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

36 100

1.18.

Tartalékok

5 000

1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 000

1.20.

     - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

24 000

2.1.

Beruházások

24 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

218 041

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Központi, irányító szervi támogatás


6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

218 041




Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


50
















Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

9.2. sz. melléklet

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás




Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

54 100

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

42 200

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 900

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

8 200

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 200

2.4.

  2.3-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)


4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.4.

  4.3.-ból EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

62 300

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

111 818

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

111 818

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

174 118








Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

174 118

1.1.

Személyi  juttatások

65 308

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 100

1.3.

Dologi  kiadások

81 710

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

174 118




Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


27

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)





































Költségvetési szerv megnevezése

Gondozási Központ Intézmény

9.3. sz melléklet

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás




Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3.-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

25 917

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

25 917

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

25 917








Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 917

1.1.

Személyi  juttatások

18 633

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 942

1.3.

Dologi  kiadások

2 342

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

25 917




Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0

































Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról








Költségvetési szerv neve:

…………………………………








Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………









Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft





30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft







Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások






2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás






3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás






4.

TB alapokkal szembeni tartozás






5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé






6.

Egyéb tartozásállomány






7.

Összesen:



























###































költségvetési szerv vezetője










Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint




Nincs többéves kihatással járó támogatás!

1. SZ. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA



 Ezer forintban !



Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
 éve

#HIV!

Kiadás vonzata évenként

Összesen



#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!



A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)



1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)










2.

............................








2. tájékoztató tábla 


3.

............................









4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)









5.

............................









6.

............................









7.

Beruházási kiadások beruházásonként









8.

............................









9.

Felújítási kiadások felújításonként









10.

............................









11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)









12.

............................









Összesen (1+4+7+9+11)

































Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)




 Ezer forintban !


Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege


B

C

D


Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése




Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése




Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése




Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése




Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen




-ebből:            Építményadó




Telekadó




Magánszemélyek kommunális adója




Idegenforgalmi adó tartózkodás után




Idegenforgalmi adó épület után




Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után




Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség




Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség




Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség




Egyéb kedvezmény




Egyéb kölcsön elengedése








































Összesen:












2016. évben céljelleggel juttatott támogatások







Ezer forintban !

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Első lakáshoz jutás támogatása

felhalmozási cél

600

2.

Sportegyesület támogatása

működési cél

10 000

3.

Polgárőrség támogatása

működési cél

100

4.

Rendőrség támogatása

működési cél

100

5.

Karate támogatása

működési cél

100

6.

Local Government Gas Kft támogatása

működési cél

25 000

7.

Roma Kisebbségi Önkormányzat támogtásas

működési cél

200

8.




9.




10.




11.




12.




13.




14.




15.




16.




17.




18.




19.




20.




21.




22.




23.




24.




25.




26.




27.




28.




29.




30.




31.




32.




33.




Összesen:


36 100




B E V É T E L E K


1. sz. táblázat



Ezer forintban


Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016.

2017.

2018.


A

B

C

D

E


1.

Önkormányzat működési támogatásai

188 202

189 000

190 000


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről





3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről





4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

30 100

31 500

33 100


4.1.

Építményadó





4.2.

Idegenforgalmi adó





4.3.

Iparűzési adó

20 000

20 000

21 000


4.4.

Talajterhelési díj





4.5.

Gépjárműadó

8 000

9 000

9 500


4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók





4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 100

2 500

2 600


5.

Működési bevételek

66 600

67 000

67 500


6.

Felhalmozási bevételek





7.

Működési célú átvett pénzeszközök

109 675

110 000

112 000


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 350

1 500

1 700


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

395 927

399 000

404 300


10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

16 500

10 000

10 000


11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

412 427

409 000

414 300








K I A D Á S O K


2. sz. táblázat



Ezer forintban


Sor-szám

Kiadási jogcímek

2016.

2017.

2018.


A

B

C

D

E


1.

   Működési költségvetés kiadásai

394 076

379 000

382 300


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

24 000

30 000

32 000


2.1.

Beruházások

24 000

30 000

32 000


2.2.

Felújítások





2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások





3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

418 076

409 000

414 300


4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:





5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

418 076

409 000

414 300























Csatolmányok

Megnevezés méret
Költségvetési rendelet
2.84 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!