nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kálócfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 -tól
Kálócfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a köztemető és a temetkezés helyi szabályairól

Kálócfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


1.§       (1) A rendelet hatálya a 0116. hrsz-ú működő köztemetőre és a 095. hrsz-ú lezárt köztemetőre (a továbbiakban együtt: temető) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a temető fenntartását, üzemeltetését, temetkezési szolgáltatást végző személyekre, továbbá mindazokra, akikre nézve e tevékenységek során jogok és kötelezettségek keletkeznek.

2.§       A temetővel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő jogokra, kötelezettségekre és feladatokra a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1) Korm. rendelet előírásai az irányadók, az e rendeletben foglalt helyi sajátosságok figyelembevételével.

3.§       A temető tulajdonosa Kálócfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat), a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatait saját maga látja el az alábbiak szerint:

a) a tulajdonosi fenntartási kötelezettségeket az éves költségvetési rendeletben meghatározott előírások figyelembevételével a képviselő-testület és a polgármester teljesíti,

       b) a temetőüzemeltetési (temetőgondnoki) feladatokat a polgármester vagy az általa megbízott személy teljesíti,

       c) az adminisztrációs feladatokat az önkormányzat hivatala látja el.

           


  1. Temetési helyek, sírhelyek


4.§       (1) A temetőben biztosított temetési helyek:

                   a) urnasírhely-parcellában urnasírhely

                   b) egyéb temetéshez kijelölt parcellában

                       ba) egyes sírhely

                       bb) kettős sírhely

            (2) A temetési helyek mérete:

                   a) Egyes sírhely: 2,1 méter x 0,9 méter,

                   b) Kettős sírhely: 2,1 méter x 1,9 méter,

                   c) Hármas sírhely: 2,1 méter x 2,9 méter

                   d) Négyes sírhely: 2,1 méter x 3,9 méter

                          e) Urnasírhely: 0,9 méter x 0,6 méter

            (3) A temetési helyek közti minimális távolság:

                          a) egyszerre váltott egyes és kettős sírhely esetében 0,0 méter

                          b) minden egyéb esetben 0,6 méter

            (4) A temetési helyen elhelyezkedő sírjelek, síremlékek magasságát az önkormányzat nem korlátozza. A sírhelyeken sírdomb felhantolása nem kötelező, de létesítés esetén a sírdomb magassága legfeljebb 50 cm lehet.

            (5) A temetési helyre egy méternél magasabbra növő növény nem ültethető.

5.§       (1) Az elhunytat elsősorban az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

            (2) Az (1) bekezdéstől eltérően a meglévő sírok között meg nem váltott sírhelyre kell temetni az elhunytat az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy beleegyezésével, illetőleg köztemetés esetén.

            (3) Egy temetési helyre maximum 4 urna helyezhető.

6.§       (1) A temetési hely iránti igényt, illetve a korábban megváltott sírhelyre történő temetés esetén a temettetési szándékot az önkormányzat hivatalához kell bejelenteni írásban, három példányban, a bejelentő aláírásával hitelesítve. A temetési hely iránti igény a temető meghatározásán túl tartalmazza a temetési hely felett rendelkező nevét, lakcímét az igényelt temetési hely típusát, a rendelkezési jog időtartamát, valamint az első temetésre vonatkozó bejelentést. A tervezett temetésre vonatkozó bejelentés a temető meghatározásán túl tartalmazza a temetőkönyvbe jogszabályi előírás szerint bevezetendő adatokat, a temetés módját, valamint a korábban megváltott sírhely azonosítására vonatkozó adatokat.

            (2) A temetésre vonatkozó bejelentést a hivatal erre felhatalmazott ügyintézője a rendelkezési jog vizsgálatát követően záradékolja.

            (3) A temetőben temetésre csak a (2) bekezdésben rögzítettek szerint záradékolt bejelentési igény birtokában kerülhet sor.

7.§       (1) A sírhelyek feletti rendelkezési jog ideje: korlátlan.

            (2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért az önkormányzat díjfizetési kötelezettséget nem állapít meg.

           

  1. A temető rendjének helyi szabályai


8.§       A temetői létesítmények használata térítésmentes. A létesítmények rendeltetésszerű használatáért a használó a felelős.

9.§       (1) A temető nyitva tartása folyamatos

(2) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat. A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(3) Tilos

a) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni,

b) a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni,

c) a temetőbe kutyát bevinni, a vakvezető, illetve a mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével.

(4) A temetőben csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetők el.

(5) A temetőben keletkező hulladékot az e célra kijelölt hulladéklerakó helyre, hulladéktárolóba kell elhelyezni. Építési és bontási hulladék kezelésére miniszteri rendeletben foglaltak irányadók azzal, hogy a temetőbe építőanyagok beszállítani, bontási anyagot elszállítani csak a temető üzemeltetőjének előzetes hozzájárulásával, annak megfelelően szabad. A temetőben keletkezett avar és kerti hulladék elégetéséről a temető üzemeltetője gondoskodhat, a hulladék elégetése egyébként tilos.


  1. Záró rendelkezések


10.§      E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

11.§      (1) Hatályát veszti Kálócfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2000. (IX. 28.) sz. rendelete.

      (2) E § 2014.január 2-án hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!