nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról

Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában és 42. § 1. pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések

1. §


(1) A képviselőtestület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

            a) építményadó,

            b) telekadó,

            c) magánszemélyek kommunális adója,


(2) Életvitelszerűen a település területén élőnek kell tekintetni azt a személyt, aki közüzemi (víz és elektromos áram) elszámoló számlával vagy erről szóló közüzemi igazolással rendelkezik, amely számla vagy igazolás tartalmazza, hogy az ingatlanon az alapdíjakon kívüli tényleges, havi, folyamatos fogyasztás van, amely az ott életvitelszerűen élők létszámával arányos.


II. Fejezet


Építményadó


2. §


Az adókötelezettség


Adóköteles a Htv. 11. §-a szerint előírt adótárgy.

3. §


Az adó alanya


Az adó alanya, az aki az év első napján a Htv. 11. § által előírt adótárgy tulajdonosa a Htv. 12. § előírásai alapján, figyelembe véve a Htv. 3 §-ában foglaltakat.


4. §


Adómentesség


A Htv. 13. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól az önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen élő magánszemély tulajdonában álló építmény.


5. §


Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


(1) Az adókötelezettség keletkezésére a Htv. 20. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Az adókötelezettség megszűnésére a Htv. 20. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(3) Az adókötelezettség változására a Htv. 20. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.


6. §


Az adó alapja


Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.


7. §


Az adó mértéke


Az adó éves mértéke:  450,-Ft/m2.

Garázs:                         200,-Ft/m2


III. Fejezet


Telekadó


8. §


Az adókötelezettség


Adóköteles a Htv. 17. §-a által előírt adótárgy.

9. §


Az adó alanya


Az adó alanya az, aki az év első napján a Htv. 17. § által előírt adótárgy tulajdonosa a Htv. 18. § előírásai alapján figyelembe véve a Htv 3. § és a 12. §-ban foglaltakat.


10. §


Adómentesség


A Htv. 19. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes a telekadó alól az önkormányzat illetékességi területén egy beépítetlen telektulajdonnal rendelkező magánszemély tulajdonában álló telek.


11. §


Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


(1) Az adókötelezettség keletkezésére a Htv. 20. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Az adókötelezettség megszűnésére a Htv. 20. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(3) Az adókötelezettség változására a Htv. 20. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.


12. §


Az adó alapja

Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.


13. §


Az adó mértéke


Az adó éves mértéke a telek m2-ben számított nagyságától függően:

            a) 1 m2-től 2000  m2-ig:  10,-Ft/m2,

            b) 2001-től   5,- Ft/m2.


IV. Fejezet


Magánszemélyek kommunális adója


14. §


Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezés és megszűnése


(1) Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.


(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv . 25. §-a az irányadó.


15. §


Az adó mértéke


Az adó éves mértéke telek adótárgy vonatkozásában:

            a) lakóépület esetében: 3.000,- Ft/év,

b) egyéb épület esetén: 1.000,-Ft/év.

16. §


AdómentességMentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

a) a nem életvitelszerűen ott lakó magánszemély a tulajdonában lévő adótárgy,

b) aki a Htv. 12. §-ában előírt adótárgy (építmény) tulajdonjogával, vagy az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.


V. Fejezet


Adóbevallás és az adó megfizetése

17. §


(1) Az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 19. § és 32. § előírásai alapján köteles a bevallást megtételére.


(2) Az adó megfizetésére az Art. 2. melléklet II. pontjának előírásai az irányadók. 


VI. Fejezet


Záró rendelkezések


18. §


(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.


(2) E rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba.


(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 12/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelet.


(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Dr. Berényi Sándor     sk.                                                                 Babina Sándor sk.

         polgármester                                                                                  jegyző
Szerkesztés...


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!