nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2019 (VII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-30 -tól
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2019 (VII.30.) önkormányzati rendelete
A településkép védelméről

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően - a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. Értelmező rendelkezések


1. § E rendelet alkalmazásában:

 1. Áttört kerítés: felületének legalább 80 %-banfaléc, farács, fémháló kitöltő mezővel, átszellőzést biztosító kerítés.
 2. Cégtábla: A cég nevét és székhelyét feltüntető tábla.
 3. CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete hozzávetőlegesen 118 cm x 175 cm és hozzávetőlegesen 2 négyzetméter látható, papíralapú reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 72”-90” képátlójú, 16:9 arányú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik.
 4. CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,5 métertől 3,5 métermagasságú két lábon álló berendezés, amelynek mérete 7-9 négyzetméter, látható, papír- (vagy fólia-) alapú, nem ragasztott, hátulról megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás által megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik.
 5. Címtábla: Az intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla.
 6. Fényreklám: tartószerkezeten elhelyezett, reklám megjelenítésére alkalmas led panel, videófal, monitor.
 7. Funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kioszk és információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál.
 8. Hirdető-berendezés: hirdetések, reklámok elhelyezésére szolgáló, fixen rögzített vagy mozgó, közterületről érzékelhető szerkezet, mely képi, illetve hang effektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására is alkalmas.
 9. Információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó, valamint a CityLight formátumú eszköz és CityBoard formátumú eszköz.
 10. Információsvitrin: közösségi célú hirdetések elhelyezésére szolgáló, közterületről látható, átlátszó burkolattal ellátott berendezés.
 11. Közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét.
 12. Más célú berendezés: pad, kerékpárállvány, hulladékgyűjtő, telefonfülke, reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát, közterületi illemhely.
 13. Önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat.
 14. Önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat
 15. Pasztellszín: a színek világos, kis telítettségű árnyalatai, melyek között  előnyben kell részesíteni a meleg árnyalatokat, mint a bézs, narancs, sárga, barna, vörös árnyalatai.
 16. Rikító szín: nagy telítettségű, élénk, erőteljes, figyelemfelkeltő színek.
 17. Útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás.
 18. Védett érték: helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, építményrész, egyéb elem.


II. Fejezet

A helyi védelem


2. A helyi védelem célja, feladata


2. § (1) A helyi védelem célja Rönök Község településképe és történelme szempontjából meghatározó, hagyományt őrző építészeti örökségeinek és táji értékeinek védelme, a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

 1. A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő értékek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.


3. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai


3. § (1) A helyi védelem alá helyezésre vagy annak megszüntetésére bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a polgármesterhez írásban benyújtott – kezdeményezése alapján kerülhet sor. A kezdeményezésre a településrendezési eszközök keretében elkészült örökségvédelmi hatástanulmány is javaslatot tehet.

 1. A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
 1. a védelemre javasolt érték megnevezését,
 1. egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát,
 2. területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
 1. a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot,
 2. a kezdeményezés rövid indokolását,
 3. a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
 1. A helyi védelem alá helyezés értékvizsgálat alapján történik. Az értékvizsgálatot és szakmai indoklást az önkormányzat készíti vagy készítteti el.
 2. A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
 1. a védelem alatt álló érték megnevezését,
 1. egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát,
 2. területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
 1. a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
 2. a védett érték felmérési és fotódokumentációját,
 3. a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.


4. § (1) A védett érték csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amelynek a védelem tárgyának megnevezése mellett a következő szöveget kell tartalmaznia: „Rönök Község Önkormányzata által védetté nyilvánított helyi érték - évszám”.

 1. A tábla elkészíttetéséről, elhelyezéséről a polgármester gondoskodik. A tábla elhelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.
 2. A helyi védettség tényét közlő táblán kívül az önkormányzat elhelyezhet egyéb a védettséggel összefüggő tényt, adatot is közlő táblát a helyi védelem alatt álló építményen, vagy annak környezetében. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.


4. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása


5. § (1) A védett értékekről az önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet.

 1. A nyilvántartás tartalmazza a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakon túl:
 1. az értékeket bemutató térképet, terv és fotóanyagot,
 2. a védett érték állapotfelmérésének adatait, a helyreállítási javaslatot, valamint
 3. minden egyéb adatot, amely a megőrzendő érték szempontjából a védelemmel összefüggésben a nyilvántartást vezető indokoltnak tart.
 1. A nyilvántartás naprakész vezetéséről a jegyző gondoskodik.


5. A védettséghez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek


6. § (1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.

 1. A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.


6. A helyi egyedi védelemhez kapcsolódó településképi önkormányzati támogatás és ösztönző rendszer


7. § (1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.

 1. A támogatás mértékét az önkormányzat Képviselő-testülete évente a költségvetésben határozza meg.
 2. Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati támogatás csak az esetben nyújtható, ha:
 1. a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja,
 2. a karbantartással és az építéssel összefüggő előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja,
 3. a tényleges munka szabályszerűen kerül elvégzésre.
 1. A támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött megállapodásban kell rögzíteni.


III. Fejezet

Településképi szempontból meghatározó területek


7. Rönök Község településképi szempontból meghatározó területei


8. § (1) Az önkormányzat településkép szempontjából meghatározó területekként jelöli az alábbi területeket:

 1. Falusias karakterűterület,
 2. Mezőgazdasági- és erdőterület.
 1. A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását az1. melléklet tartalmazza.


IV. Fejezet

Településképi követelmények


8. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények


9. § (1) A 8. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott területen új lakóépületek telepítésénél az utcaszakaszra jellemző beépítési módhoz (jellemzően oldalhatáron álló) kell illeszkedni.

 1. Tetőtér csak egyszintesen építhető be.


10. § A 8. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott területeken a közterület kialakításának követelményei:

 1. Azon közterületek, ahol a szabályozási szélesség lehetővé teszi, fásított zöldfelülettel alakítandók ki. Az egységes utcaképi megjelenés érdekében az egyes utca, vagy útszakaszok mentén azonos fafajú fasorok létesíthetők.
 2. Fásítás, fasor kialakítása során tájban honos fa- és cserjefajok alkalmazhatók.
 3. Közterületen fa homlokzatú, térelemes, önálló alapszerkezet nélküli pavilon létesíthető. Egy-egy közterületi szakaszon azonos formájú, anyagú és színű pavilonok állíthatók fel.


9. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények


11. § (1) A 8. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott területeken az épületek homlokzatainak, nyílászáróinak, kerítéseinek színezésére rikító színek használata nem megengedett.

 1. A homlokzatok burkoló anyaga – a gazdasági területek kivételével – nagyelemes fém és műanyag hullám- illetve trapézlemez burkolat nem lehet.
 2. Homlokzat színezése során fehér, tört-fehér, illetve pasztellszínek és földszínek alkalmazhatók.
 3. A zöldfelület kialakításának követelményei:
 1. A településképi szempontból meghatározó területeken elsősorban tájban honos és a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajok telepíthetők.
 2. A településképi szempontból meghatározó területeken, a tájidegen, invazív növényfajok nem alkalmazhatók.


12. § (1) A 8. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott területen az új épületek, vagy épületbővítések tömegaránya, fő méretei a környezetében már meglévő épületekhez illeszkedve alakítható ki.

 1. Új lakóház 35-45°-os tetőhajlásszögű magastetővel létesíthető.
 2. A tetőhéjalás hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag lehet.
 3. A tetőhéjazat cseréje esetén, egy tetőfelületen többféle anyagú, színű tetőhéjazat - kivéve a gyárilag színárnyalatos kivitelűt - nem helyezhető el.
 4. A lakótelken épülő gazdasági-kiszolgáló épületek a lakóépülettel azonos, vagy azzal harmonizáló megjelenésű homlokzatképzéssel létesíthetők.
 5. Az utcafronton áttört vagy tömör kerítés létesíthető, anyagában, kialakításában harmonizáljon a főépülettel.


13. § (1) A 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott területen a tető hajlásszöge 30-45o közötti lehet. A nagyfesztávú csarnokszerkezetek alacsonyabb hajlásszögű tetővel is építhetők.

 1. Az épületek tetőfedése – a nagyfesztávú csarnokszerkezetek kivételével – cserép, betoncserép, bitumenes zsindely és egyéb hagyományos héjazattal létesíthető.


10. Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére vonatkozó szabályok


14. § (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alapvetően nem alkalmas területek:

 1. natura 2000 terület,
 2. országos ökológiai hálózat övezete (ökológiai folyosó),
 3. egyedi tájértékek területe,
 4. műemlékek és műemléki környezet,
 5. régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek.
 1.  A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek: a 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott terület, az (1) bekezdés figyelembevételével.


15. §Belterületen, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a villamos-energia ellátás hálózatai föld feletti vezetésűek,  új vezetékes energiaellátási és elektronikus hírközlési hálózatokat elsősorban a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell feszíteni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot lehetőleg földkábelbe fektetve kell építeni.


16. § A fényszennyezés elkerülése érdekében szükséges az alábbi szempontok figyelembe vétele a közvilágítás és külső világító testek elhelyezése, korszerűsítése esetében:

 1. kerülni kell a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz;
 2. a világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van;
 3. az utcákat egyenletesen, és amennyire csak lehet, alacsony intenzitással kell megvilágítani;
 4. a kültéri világítás a tényleges használat idejéhez igazítandó, illetve 22 óra, vagy éjfél után közvilágítás fénye csökkenthető.


11. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények


17. § (1) A tervezett lakóépületek és intézmények homlokzatára szerelt gépészeti kapcsolószekrények és a dobozok helyét és a színét, az épület stílusához, a homlokzat színéhez igazodva lehet kiválasztani. A berendezések a közmű üzemeltetők előírásainak figyelembe vételével az épületek alárendelt homlokzatára szerelhetők, illetve építhetők a kerítésbe.

 1. Klímaberendezés kültéri egysége, valamint parabola-antenna lakóterületen lévő utcai homlokzaton, tetőfelületen, valamint szomszédos, beépíthető ingatlanra néző tetőfelületen nem helyezhető el, kivéve műszaki szükségszerűség okán.


12. Cég- és címtáblára vonatkozó településképi követelmények


18. § (1) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla épületdíszítő tagozatot nem takarhat el.

 1. Új épület létesítésénél, meglévő épületek átalakításánál vagy homlokzatának felújításakor a közterülettől látható felületen cég-, címtáblát, cégért úgy lehet elhelyezni, hogy az épület architektúráját ne változtassa meg.
 2. Az épületeken elhelyezhető cégérek szerkezeteinek felülete rikító színű, fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.
 3. Táblaszerűen kialakított cégér felülete nem haladhatja meg az 1,0 m²-t.


13. Reklámra, reklámhordozóra vonatkozó településképi követelmények


19. § (1) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhető el.

 1. Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.
 2. Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzé tehető.
 3. A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.


20. § (1) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváróban és a kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével – nem helyezhető el.

 1. A funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés esetén, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcélra.


21. § (1) Rönök közigazgatási területén egy darab közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető. Közművelődési célú hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete a tizenkét négyzetmétert nem haladhatja meg.

 1. Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:
 1. az önkormányzat működési körébe tartozó információk;
 2. a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;
 3. a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
 4. idegenforgalmi és közlekedési információk;
 5. a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk;
 1. Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada a (2) bekezdés szerinti közérdekű információt kell tartalmazzon.


22. § (1) Rönök közterületein reklámhordozón

 1. horganyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön;
 2. plexi vagy biztonsági üveg mögött;
 3. hátsó fényforrás által megvilágított eszközben;
 4. állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön;
 5. egymástól számított 2 méteres távolságon belül – ide nem értve az egyetlen funkcionális célú utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését – sem horizontálisan, sem vertikálisan nem

helyezhető el.

 1. A közérdekű reklámfelület, az utasváró és a kioszk kivételével a reklám elhelyezésére szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyharmadán Rönök önkormányzata az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére jogosult.


23. § (1) A polgármester a jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra, a vonatkozó jogszabályok szerint, településképi bejelentési eljárásban eltérést engedhet a reklám közzé tevője számára.

 1. A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzé tevőjének feladata.
 2. A reklám közzé tevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.


24. § (1) A polgármester – településképi bejelentési eljárásban -az építési tevékenység építési naplóval igazolt megkezdésétől számítva az építési tevékenység időtartamára építési reklámháló kihelyezését engedélyezheti.

 1. Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el.


V. Fejezet

Településkép-érvényesítési eszközök


14. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció


25. § (1) A település főépítésze - alkalmazása hiányában a polgármester -  szakmai konzultáció keretében tájékoztatást biztosít a településképi követelményekről, valamint a hatályos településrendezési eszközben foglalt előírásokról.

 1. Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés megkezdése előtt szakmai konzultációt kell kérni:
 1. Ha a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység alapján történő új lakóépület építése, illetve meglévő épület bővítése történik.
 2. Fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.
 1. A szakmai konzultáció iránti kérelmet a polgármesternek címezve kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
 1. az építtető vagy kérelmező nevét, címét, telefonos elérhetőségét,
 2. a tervezett építési tevékenység helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
 3. az építési tevékenység rövid leírását,
 4. az építési munka jellegétől függően indokolt esetben rajzi munkarészek csatolását.
 1. A polgármester a kérelmezőt a konzultáció időpontjáról postai úton, vagy e-mailben értesíti.
 2. A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben a felvetett javaslatokat, valamint az önkormányzati főépítész vagy a polgármester lényeges nyilatkozatait kell rögzíteni.


15. A településképi véleményezési eljárás


26. § Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

 1. új építmény építési engedélyezési eljárását megelőzően,
 2. meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átalakítására irányuló építési, fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló Korm. rendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető.


27. § (1) Településképi véleményezési eljárás a Korm. rendeletben foglaltak szerint kerül lefolytatásra.

 1. A polgármester véleménye a 26. §-ban meghatározott esetekben az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.


28. § (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet az e rendelet 2. mellékletében foglalt mintának megfelelően kell benyújtani és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az ÉTDR tárhelyére fel kell tölteni.

 1. A kérelemhez az (1) bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni a Korm. rendeletben meghatározott tartalommal.


16. A településképi bejelentési eljárás


29. §A község teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

 1. építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik;
 2. meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása;
 3. új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg;
 4. szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t;
 5. kerítés, valamint közterületről látható kerti építmény építése, meglévő átalakítása, bővítése, valamint
 6. meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben a meglévő lakórendeltetés megváltoztatása történik, illetve lakórendeltetésre történő változás kerül kialakításra;
 7. védett érték közterületre néző homlokzatán történő színezés, új tetőhéjalás, nyílászáró csere, valamint előtető építése esetén;
 8. védett értéken cégér, üzletfelirat elhelyezése tekintetében;
 9. reklámok, reklámhordozók elhelyezésével, átalakításával kapcsolatban.


30. § (1) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása során vizsgálni szükséges, hogy a véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentáció tartalma

 1. megfelel-e az e rendeletben foglalt előírásoknak,
 2. kidolgozása a szakmai konzultáció szerint történt-e,
 3. a b) pont szerinti előírásoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e.
 1. Az építmény, épületrész megjelenésével kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:
 1. azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e az épített környezethez,
 2. a külső megjelenés megfelel-e az e rendelet előírásainak
 3. összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
 4. megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, burkolatát, műtárgyait, valamint növényzetét.


31. § (1) A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul.

 1. A kérelmet Rönök Község Polgármesteréhez a Korm. rendeletben meghatározott tartalommal, a 29. § szerinti építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani, az e rendelet 3. mellékletét képező kérelem benyújtásával.
 2. A polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntését és a döntés ellenőrzését - amennyiben a településen önkormányzati főépítész van alkalmazásában - az önkormányzati főépítész készíti elő.
 3. A polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni.


17. A településképi kötelezés, a településkép-védelmi bírság


32. § (1) A polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le

 1. az e rendelet előírásainak nem megfelelő építés, az előírásoktól eltérő szín és anyaghasználat, formai kialakítás,
 2. a 31. § (2) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása,
 3. a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése

esetén.

 1. A településképi kötelezési eljárás keretében a polgármester felhívja az ingatlan-tulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.
 2. A (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén a polgármester – önkormányzati hatósági döntéssel – az ingatlantulajdonost az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti, egyidejűleg – természetes személy estén 200.000 forintig, nem természetes személy estén 1.000.000 forintig terjedő – településkép-védelmi bírságot szab ki.
 3. A településkép-védelmi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni:
 1. a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
 2. a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
 3. a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
 4. a jogsértő állapot időtartamát,
 5. a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
 6. a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
 7. a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.
 1. A településkép-védelmi bírság megfizetésének módja közvetlenül az Önkormányzat erre a célra szolgáló bankszámlájára történő befizetéssel.
 2. A határidőre be nem fizetett településkép-védelmi bírság behajtására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előírásai az irányadók.


VI. Fejezet

Zárórendelkezések


18. Hatályba léptető rendelkezések


33. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.      19. Hatályon kívül helyező rendelkezések


34. §Hatályát veszti Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló 7/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete.Rönök, 2019. július 29.
 …………………………………..                              ……………………………………

                    Pékó Tamás Lajos                                                    dr. Kelemen Marcell

                        polgármester                                                                  jegyző
A rendelet 2019. július 30. napján kihirdetésre került.
                   Dr. Kelemen Marcell

                              jegyző

 1. melléklet az 5/2019.VII.30.) önkormányzati rendelethez


Településképi szempontból meghatározó területek


 1. melléklet az 5/2019.VII.30.) önkormányzati rendelethez

                                          

Településképi véleményezés – KÉRELEM


RÖNÖK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

9954 Rönök, Alkotmány út 63.


K É R E L E M


1. Az építtető (tervező) neve, lakcíme:

    (továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet és telefonos elérhetőséget)
2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:
3. A tervezett építmények száma és rendeltetése:
4. Az ingatlan adatai:

A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása:


5. Az építtető(k) neve, lakcíme (amennyiben a tervező a kérelmező):
6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:
7. A kérelemhez csatolt mellékletek:

Építészeti-műszaki dokumentáció                 pld

Építészeti-műszaki dokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd)                db

Egyéb okirat


8. ÉTDR azonosító:Kelt:                            -,          - év                              hó        napaláírás (kérelmező)

 1. melléklet az 5/2019.VII.30.) önkormányzati rendelethez                             


Településképi bejelentés – KÉRELEM


RÖNÖK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

9954 Rönök, Alkotmány út 63.


K É R E L E M


1. Az építtető (tervező) neve, lakcíme:

    (továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet és telefonos elérhetőséget)

2. A tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helye, a telek helyrajzi száma:
3. A folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás megjelölése:
4. Az ingatlan adatai:

    A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása:


5. Az építtető(k) neve, lakcíme (amennyiben a tervező a kérelmező):
6. Az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartama:
7. A kérelemhez csatolt mellékletek:

Építészeti-műszaki dokumentáció                  pld

Építészeti-műszaki dokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd)                 db

Egyéb okiratKelt:                            -,          - év                              hó        nap
aláírás (kérelmező)
 1. függelék az 5/2019.VII.30.) önkormányzati rendelethez


Településkép védelme szempontjából kiemelt területek


A.) Táj- és természetvédelem alatt álló területekEgyedi tájértékek (az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság felmérése):

S.sz.

Név

Pontos helyszín

Hrsz

Főbb jellemzők

Kor, keletkezés időpontja

1

Harangláb

Gagarin tér

192

4 oszlopon álló, cserépszoknyás, fa vázszerkezetű harangláb, tetején kereszttel. Magassága kb. 5 m.

19. század vége

2

Polgárőrség épülete

Gagarin tér

189/3

Földszintes, T alaprajzú, cserépfedésű népi lakóház, utcafrontra 2 ablakkal, álló formátumú vakolatdíszes ablakokkal, beépített előtornáccal. Az épületet felújították.

19. század vége

3

Kereszt

Alsörönöki temetőben

302

Egyszerű, kb. 2,5 m magas fa feszület, melyen öntött Krisztus korpus található.

kb. 100 éves

4

Madárcseresznye fa

Alsörönöki temetőben

302

Kb. 60 cm tőátmérőjű, 25 m magas, idős madárcseresznye fa.

Kb. 80 éves

5

Hársfa

Alsörönöki temetőben

302

Kb. 70 cm tőátmérőjű, 25 m magas, idős kisleveűhárs fa.

Kb. 80 éves

6

Lakóépület

Fő u. 67.

336

Földszintes, L alaprajzú, cserépfedésű népi lakóház, utcafrontra 3 zsalus ablakkal, osztott, álló formátumú vakolatdíszes ablakokkal. Az udvar felőli szárnyában istállós pajtával egybeépítve.

20. század eleje

7

Lakóépület

Fő u. 60.

333

Földszintes, utcára 4 zsalus épület, vakolatkeretes ablakkal. Az épület téglalap alaprajzú, cserépfedésű.

20. század eleje

8

Emlékmű

Fő u. 63. előtt

159

3 téglatest alakú, vakolt idom egymásra helyezve alkotja az emlékművet, melyen legfelül Magyarország címere, alatta fekete márványtáblán a felirat: A Millennium emlékére 2001. Hegyi István készítette. Az emlékmű legtetején kőoroszlán ülő szobra látható.

2001

9

Harangláb

Petőfi S. u. 6-al szemben

121

4 oszlopon álló, cserépszoknyás, fa vázszerkezetű harangláb, tetején kereszttel. Magassága kb. 5 m.

19. század vége

10

Harangtorony

Petőfi S. z. 20.

36/2

Tűzoltószertárhoz toldott, tégla anyagú, vakolt, kb. 6 m magas harangtorony bádog fedéssel, tetején kereszttel.

20. század eleje

11

Kápolna

Külterület

0143

Kb. 3,5 m magas kis kápolna, mely téglából épült, villas fedéssel. Elején gótikus ívű nyílással készült, vakolt, színezett épület, melyben szentek szobrai láthatók.

20. század második fele

12

Emlékmű

Külterület

0138

Fából készült, 2 kopjafát összekötő elemekkel, melyen az 1956. okt. 23-nov.4. felirat olvasható.

20. század vége

13

Emlékmű

Külterület

0138

Kb. 2,5 m magas, 2 db fehér márványoszlopból álló emlékmű, mely az osztrák-magyar határon áll, a vasfüggönynek állítva emléket.

20. század vége

14

Római katolikus templom

Külterület

0138

Szent Imre tiszteletére szentelt templom. Helyén már az Árpád korban is állt templom, mely cseréppel fedett, tégla padozatú volt. 1898-ban vihar következtében súlyosan megsérült, lebontották. Helyére épült az új templom, melynek hossza 35 méter, szélessége 15 méter, magassága 17 méter, a kereszt teteje 35 méter. Tervezője Baumgarten Sándor. A kommunista időszakban leromlott az állapota, felújítására az 1990-es évektől került sor. Ma neves búcsújáró hely.

20. század eleje

15

Emlékmű

Külterület

0138

Kb. 2 m magas, műkő alapzaton álló faragott terméskő, mely az egykori felsőrönöki plébánia helyén áll.

2015

16

Emlékmű

Külterület

0138

A templom falán elhelyezett fehér márványtábla, mely az 1946-ban Rönökről kitelepített német ajkú lakosságnak állít emléket.

2001

17

Emlékmű

Külterület

0138

Terméskőből kúp formára kirakott emlékmű, mely a honfoglalás 1100. éves emlékére készült.

1996

18

Facsoport

Külterület

097

A templom nyugati oldalán 4 db kocsányos tölgy, 1 db nyírfából álló facsoport, tőátmérőjük 50 cm, magasságuk 20 m.

50 év

19

Kaszáló rét

Külterület

0159

Tájképi jelentőségű hegyi kaszálórét.

kb. 200 éves


B.) Örökségvédelemmel érintett területek


A település műemlékei és műemléki környezetéhez tartozó ingatlanok:

törzs-szám

azonosító

cím

név

védelem

helyrajzi szám

10313

26852


R.k. templom ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

097, 0417, 0416, 0144, 403, 0139, 0137

10313

9280

Felsőrönök, Szentimrei tanya

R.k. templom

Műemlék

0138A település régészeti lelőhelyei:

azonosító

település

lelőhely-szám

név

HRSZ

56521

Rönök

1

Alsó- földek

0256/2, 0256/3, 0256/4, 0256/5, 0256/6, 0256/7, 0256/8, 0256/9, 0256/10, 0256/11, 0256/1, 0255, 0254

56523

Rönök

3

Babföldek

0231/2, 0253, 0251/4

56524

Rönök

4

Lahn-patak II.

0260/2, 0256/14, 0258/2

56525

Rönök

5

Lahn-patak III.

0260/2, 0260/1

56526

Rönök

6

Lahn-patak I.

0215/2, 0225, 10/8, 0226, 0227/2, 9, 10/9

56527

Rönök

7

Telekrészek I.

0215/2

56528

Rönök

8

Telekrészek II.

0215/2

61648

Rönök

9

Malom feletti dűlő

0287/12, 0287/10, 098/17, 098/18

76301

Rönök

10

Malomfeletti dűlő

0287/12

76303

Rönök

11

Alsó-földek III.

0256/14

76305

Rönök

12

Tengerszem III.

0235, 0236/1, 0236/2

76307

Rönök

13

Tengerszem I.

0237/1, 09/2, 09/4, 0236/2, 06/5, 09/3, 09/5

76309

Rönök

14

Tengerszem II.

0236/2

76311

Rönök

15

Sorompószeg

0221/2

89011

Rönök

16

Babföldek II.

0229/4
 1. függelék az 5/2019.VII.30.) önkormányzati rendelethez


Fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos növények jegyzéke

azŐrségi Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján


Külterületi útmenti fásításához ajánlott fafajok:

Quercusrobur (kocsányos tölgy)

Quercuspetraea (kocsánytalan tölgy)

Carpinusbetulus (gyertyán)

Fraxinusexcelsior (magas kőris)

Acerpseudoplatanus (hegyi juhar)

Acercampestre (mezei juhar)

Tiliacordata (kislevelű hárs)

Tiliaplatyphyllos (nagylevelű hárs)

Tiliatomentosa (ezüsthárs)


Beépítésre szánt területek útjainak növénytelepítéséhez ajánlott növényfajok:

Fák

Díszfák

Magas fák

Quercusrobur (kocsányos tölgy)

Quercuspetraea (kocsánytalan tölgy)

Carpinusbetulus (gyertyán)

Tiliacordata (kislevelű hárs)

Tiliaplatyphyllos (nagylevelű hárs)

Fraxinusexcelsior (magas kőris)

Középmagas fák

Acercampestre (mezei juhar)

Prunuspadus (zselnicemeggy)

Pyruspyraster (vadkörte)


Gyümölcsfák

Alma

Körte

Cseresznye

Meggy

Szilva

Ringló

Cserjék

Utcák zöldfelületein

Hibiscussyriacus (mályvarósa)

Lavandulaangustifolia (fás levendula)

Forsythia x intermedia (aranyvessző)

Hydrangeaarborescens (fás hortenzia)

Deutziascabra (gyöngyvirágcserje)

Paeonialactiflora (fás bazsarózsa)

Potentillafruticosa (cserjés pimpó)

Salviaofficinalis (zsálya)

Spiraeasp. (gyöngyvessző)

Syringavulgaris (orgona)

Buddleiadavidii (nyári orgona)

Buxussempervirens (puszpáng)

Évelők

Asteralpinus (őszirózsa)

Asterdumosus (törpe őszirózsa)

Asterlinosyris (aranyfürt)

Asternovi-belgii (kopasz őszirózsa)

Delphinium x cultorum (szarkaláb)

Centaureadealbata (szürkés imola)

Hydrangeamacrophylla (hortenzia)

Brunneramacrophylla (kaukázusi nefelejcs)

Bergeniacordifolia (szívlevelű bőrlevél)

Convallariamajalis (gyöngyvirág)

Hostasp. (árnyékliliom)

Hemerocallissp. (sásliliom)

Gaillardia x grandiflora (kokárdavirág)

Irissp. (nőszirom)

Rozmarinusofficinalis (rozmaring)

Salviaofficinalis (orvosi zsálya)

Salvianemorosa (ligeti zsálya)

Chrysanthenumsp. (krizantém)

Sedumsp. (varjúháj)

Potentillaaurea (arany pimpó)

Tulipasp. (tulipán)

Narcissussp. (nárcisz)

Hyacinthussp. (jácint)

Crocus sp. (krókusz)

Egynyáriak

Calendulaofficinalis (körömvirág)

Callistephuschinensis (őszirózsa)

Tagetessp. (büdöske)

Portulacagrandiflora (porcsin rózsa)

Verbenahybrida (kerti vasfű)

Dahliasp. (dália)

Antirrhinummajus (tátika)

Cosmosbipinnatus (pillangóvirág)

Viola x witrockiana (árvácska)

 1. függelék az 5/2019.VII.30.) önkormányzati rendelethez


Telepítésre nem javasolt, idegenhonos inváziós fajok jegyzéke

az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján


Az Európai Unió számára veszélyt jelentő inváziós idegenhonos növényfajok jegyzéke:

Magyar név

Tudományos név

Borfa, tengerparti seprűcserje

Baccharishalimifolia

Kaliforniai tündérhínár

Cabombacaroliniana

Vízijácint

Eichhorniacrassipes

Perzsa medvetalp

Heracleumpersicum

Sosnowsky-medvetalp

Heracleumsosnowskyi

Hévízi gázló

Hydrocotyleranunculoides

Fodros átokhínár

Lagarosiphon major

Nagyvirágú tóalma

Ludwigiagrandiflora

Sárgavirágú tóalma

Ludwigiapeploides

Sárga lápbuzogány

Lysichitonamericanus

Közönséges süllőhínár

Myriophyllumaquaticum

Keserű hamisüröm

Partheniumhysterophorus

Ördögfarok keserűfű

Persicariaperfoliata

Kudzu nyílgyökér

Puerariamontana var. lobata


Várhatóan az alábbi fajokkal fog bővülni a lista:


Magyar név

Tudományos név

Közönséges selyemkóró

Asclepiassyriaca

Vékonylevelű átokhínár

Elodeanuttallii

Bíbor nebáncsvirág

Impatiensglandulifera

Felemáslevelű süllőhínár

Myriophyllumheterophyllum

Kaukázusi medvetalp

Heracleummantegazzianum

Óriásrebarbara

Gunneratinctoria

Tollborzfű

Pennisetumsetaceum


Alternantheraphiloxeroides


Microstegiumvimineum
A Natura 2000 gyepterületeken az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással.

Az érintett növényfajok:

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok:

Magyar név

Tudományos név

akác

Robiniapseudo-acacia

amerikai kőris

Fraxinusamericana

bálványfa

Ailanthusaltissima

keskenylevelű ezüstfa

Elaeagnusangustifolia

fekete fenyő

Pinusnigra

erdei fenyő

Pinussilvestris

gyalogakác

Amorphafruticosa

kései meggy

Prunusserotina

zöld juhar

Acernegundo


2. Lágyszárú inváziós növényfajok:

Magyar név

Tudományos név

alkörmös

Phytolaccaamericana

japánkeserűfű fajok

Fallopiaspp.

kanadai aranyvessző

Solidagocanadensis

magas aranyvessző

Solidagogigantea

parlagfű

Ambrosiaartemisifolia

selyemkóró

Asclepiassyriaca

süntök

Echinocystislobata


A földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi növények ellen:

parlagfű (Ambrosiaartemisiifolia),

keserű csucsor (Solanumdulcamara),

selyemkóró (Asclepiassyriaca),

aranka fajok (Cuscutaspp.).

Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet
1.17 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!