nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-26 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről szóló 4/2014. (II. 27.) rendelet módosításáról

Csibrák  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint  a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) és (5) bekezdésében és 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §.


Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R.) 2.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat ( továbbiakban filmforgatás  céljára történő közterület használat)   a  Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. a közterület-használatról hatósági szerződés alapján történhet.

2.§.


A R. 3.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


A fizetendő közterület használat díja megegyezik az Mozgóképtv. 3. melléklet 5. és 6.pontjában  foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.  


3.§.


A R. 3.§.-a  az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Mozgóképtv. rendelkezéseit kell alkalmazni.4. §.


Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő 2. napon hatályát veszti.

                    Kardos János                                                   Horváthné Tóth Valéria

                     polgármester                                                              jegyzőA rendelet kihirdetése megtörtént: 2016. november 25.nap.


Horváthné Tóth Valéria

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!