nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 92 105 747,- Ft-ban,

ezen belül:      

- személyi jellegű kiadások                                          38 973 966,- Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                        7 547 081,- Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                                  32 675 782,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                        2 087 228 ,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                    7 477 046,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.             952 644,- Ft

- beruházások                                                                1 000 000.- Ft

- felújítás                                                                        1 392 000.- Ft

b) bevételi főösszegét 138 089 343 Ft-ban

            ezen belül:      

- ​önkormányzatok működési támogatásai                   38 036 364,- Ft

- egyéb működési célú tám. bevételei                         14 987 805,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                 32 903 882,- Ft

- működési bevételek                                                     3 614 903,- Ft

- működési célú átvett pénzeszköz                                1 365 580.- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                            3 435 384,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                     968 752,- Ft

- Felhalmozási bevétel (TOP)                                     42 561 513.- Ft

- Felhalmozásra átvett pe.                                               215 160.- Ft

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 461 595 395 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat és az óvoda vagyonkimutatását a 8. melléklete tartalmazza.8. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 10. melléklete tartalmazza.10. § Összevont költségvetési mérleget a 11. melléklete tartalmazza.11. § Maradvány kimutatást a 12. melléklete tartalmazza.12. § Előirányzat felhasználás kimutatást a 13. melléklete tartalmazza.13. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyletei.14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2018. május 29.


                       

                 Fábos István                                                                 Hajdu Szabina

                 polgármester                                                                       jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2018. május 30.                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
175.5 KB
2. melléklet
207 KB
3. melléklet
11.73 KB
4. melléklet
13.45 KB
5. melléklet
10.71 KB
6. melléklet
11.35 KB
7. melléklet
23.71 KB
8. melléklet
22.63 KB
9. melléklet
11.98 KB
10. melléklet
11.21 KB
11. melléklet
17.47 KB
12. melléklet
14.88 KB
13. melléklet
25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!