nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-01 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszerérőlSzepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezések

  1. §


E rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságokat figyelembe véve a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.


2. §


E rendelet személyi hatálya Szepetnek Községi Önkormányzat illetékességi területén a Gyvt.

4. §-ában foglalt valamennyi jogalanyra kiterjed.3. §


E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat a Gyvt. 5. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell értelmezni.II. fejezet

A gyermekek védelmének rendszere

4. §


(1) Szepetnek Községi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek védelmét pénzbeli és természetbeni támogatásokkal és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja.
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

a.) család- és gyermekjóléti szolgáltatás,

b.) gyermekek napközbeni ellátása keretében

ba.) családi napközi ellátása,

bb.) óvodai ellátás,

bc.) általános iskolai napközi otthonos ellátás.Gyermekétkeztetés

5. §


(1) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést

a) a fenntartásában lévő óvodában és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, de az önkormányzat tulajdonában lévő általános iskolában intézményi gyermekétkeztetés formájában,

b) a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek szünidei napközbeni ellátása keretében biztosítja.


(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a-b.) pontjában foglalt intézményi gyermekétkeztetés tekintetében a Gyvt. 21/B. §-ában biztosított normatív kedvezményeken és mentességeken kívül további kedvezményt, mentességet nem biztosít.Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

6. §


(1) Az Önkormányzat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kötelező ellátandó feladatát a Gyvt. 39-40. §-ai szerint Szepetnek Községi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (továbbiakban: Szolgálat) keretén belül látja el.


(2) Szepetnek Községi Önkormányzat a Szolgálat jogszabályokból adódó feladatainak ellátását Szepetnek, Eszteregnye és Rigyác települések közigazgatási területén biztosítja.


(3) A Szolgálat feladatellátását térítésmentesen biztosítja.


(4) A Szolgálat éves feladatainak ellátásáról tárgyévet követő év május hó 31. napjáig beszámol az önkormányzat képviselő-testülete előtt.


III. fejezet

Záró rendelkezések

7. §(1) Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 15/2007. (XII. 12.) és 14/2013. (XII. 13.) rendeletekkel módosított 5/2006. (III. 29.) rendelete.Szepetnek, 2016. június 28.Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyzőZáradék:

A rendeletet kihirdetésre került: 2016. június 29.
Szalai-Gaál Mónika


jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!