nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-01 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatásról a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ (1) Balatonberény Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint gondoskodik az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat  ellátásáról.


(2) A rendelet területi hatálya Balatonberény közigazgatási területének belterületére terjed ki.


(3) A rendelet személyi hatálya Balatonberény közigazgatási területén tartózkodó személyekre és gazdálkodó szervezetekre, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2.§ (1) bekezdés 34. pontjában meghatározott ingatlanhasználóra (továbbiakban: ingatlanhasználó), valamint a települési önkormányzatra és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóra terjed ki.


(4 )[1] Balatonberény közigazgatási területén az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Papfődi u. 3.) végzi a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulással kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján. A közszolgáltató alvállalkozója a PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3).


(5)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeire a Ht 34.§ (5) bekezdése, a Ht. 37.§-a, valamint a 317/2013 (VIII.28) Kormányrendelet 4.§-a az irányadó.


(6) Balatonberény Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében tagja a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak, amely együttműködés tartalmát és feltételeit a Társulási Megállapodás rögzíti.


2. § E rendelet alkalmazásában


a) Állandó jelleggel lakott ingatlan: a település közigazgatási területén lévő azon lakóegység vagy üdülőegység, mely egész éves használatra alkalmas, legalább egy bejelentkezett lakója van vagy üdülésre, üdültetésre használják és települési hulladék rendszeresen keletkezik.


b) Időlegesen használt ingatlan: a település közigazgatási belterületén lévő azon lakóingatlan, mely ingatlanban sem lakóhelyet sem tartózkodási helyet nem létesítettek, és az  ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki, de a használati szezon időtartama alatt települési hulladék keletkezik.


c)  szezonális időszak:  közszolgáltatást  április 15-től -  október 15—ig   tart


2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, módja


3.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladék e rendeletben részletezett gyűjtésére, az így előkészített hulladék átadására a közszolgáltató, a hulladékkezelő részére, valamint a közszolgáltatás igénybevételére, a közszolgáltatási díj megfizetésére.


(2) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a beépítetlen ingatlana tekintetében.


(3) A természetes személy ingatlanhasználó az (1) bekezdésben szabályozottak mellett az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató által használt hulladékgyűjtő helyére, az ártalmatlanítás díjának kiegyenlítésével külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.


(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának, és az ingatlan használatának ténye hozza létre.


4. § (1) A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő hulladékból a vegyes hulladék (továbbiakban vegyes hulladék) szállítása  az 1. melléklet szerint történik.


(2) A vegyes hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját tulajdonában lévő, közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el.


(3)[2] Az alkalmazható gyűjtőedények:

a) 60 literes hulladékgyűjtő edény,

b) 80 literes hulladékgyűjtő edény

c) 110 literes hulladékgyűjtő edény,

d) 240 literes konténeres gyűjtőedény

e) a közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák.


(4) Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a (3) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben a közterületre kihelyezi, és az a szolgáltató által minden évben megküldött „matricával” rendelkezik.


5.§ (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és a közszolgáltatótól beszerzett vagy a kereskedelemben vásárolt, a közszolgáltató által minden évben megküldött „matricával” ellátott 80 literes, vagy 110 literes, vagy 240 literes szabvány gyűjtőedényt köteles igénybe venni a közszolgáltatáshoz.

(2) A rendelet 1.§ (3) bekezdésének hatálya alá tartozó és a lakóingatlanukat egyedül életvitelszerűen használó természetes személyek az (1) bekezdésben meghatározott módon  a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás céljára az (1) bekezdésben meghatározott gyűjtőedényen kívül a 60 literes gyűjtőedényt is igénybe vehetnek.

(3) A képviselő-testült a lakóingatlanukat életvitelszerűen és egyedül használó, természetes személy ingatlanhasználók részére e tény bizonyítására vonatkozó igazolás (továbbiakban: igazolás) kiállításával kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.

(4) Az igazolás kiállítására vonatkozó kérelmet Balatonberény Község Polgármesterének címezve a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén kell benyújtani.

(5) Az életvitelszerűen egyedül élés igazolására irányuló kérelemhez csatolni kell a kérelmező adott ingatlanra vonatkozó lakcímkártyájának másolatát.

(6) Az eljárás során kérelmező nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a kérelemben megjelölt ingatlanban életvitelszerűen és egyedül él.

(7) Az igazolás érvényességi ideje – a feltételek fennállta esetén – 65 év feletti kérelmezők esetében 3 év, 45 és 65 év közötti kérelmezők esetében 2 év, 45 év alatti kérelmezők esetében 1 év.

(8) Az igazolásnak tartalmaznia kell:

 1. a természetes személy ingatlanhasználó nevét, természetes személyazonosító adatait és bejelentett lakcímét,
 2. a kérelmezett ingatlan adatait,
 3. az igazolás érvényességi idejét.

(9) Amennyiben az igazolás érvényességi ideje alatt az igazolás kiadására vonatkozó feltételekben változás következik be az ingatlanhasználó köteles azt 15 napon belül Balatonberény Község Polgármesterének és a közszolgáltatónak bejelenteni.


6. § (1) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és  ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(2) A gyűjtőedényt a szállítást megelőző egy nappal korábban lehet a közterületre kihelyezni. A hulladékot a nappali szállítás napján legkésőbb reggel 7 óráig, az éjszakai szállítás esetén legkésőbb este 18 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni.


(3) Az ingatlanhasználó a házhoz menő szelektív gyűjtés keretében elkülönítetten gyűjti a papírhulladékot, a műanyag hulladékot és az italos dobozokat. A szelektív hulladékgyűjtés járatnapjait a közszolgáltató a honlapján teszi közzé.


(4) Az ingatlanhasználó köteles elkülönítetten gyűjteni a zöldhulladékot, a nagydarabos hulladékot (lom) és a veszélyes hulladékot.


(5) A zöldhulladék elszállításának járatnapjait a közszolgáltató a honlapján teszi közzé.


(6) A zöldhulladék szállítás napján korlátlan mennyiségben, de egyenként 110 literes edényzetben, vagy  darabolva maximum 1 méter hosszú és 40 cm átmérőjű kötegben,    maximum 25 kg súly betartásával helyezhető ki.


(7)A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el.


7. § (1) A nagydarabos háztartási hulladék (lom) szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) minden évben a közszolgáltató gondoskodik. A gazdálkodó szervezetekre a lomtalanítás nem vonatkozik.


(2) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató gondoskodik a polgármesterrel történt egyeztetést követően évente legalább egy alkalommal.


(3) A lomtalanítási hulladékot az ingatlanhasználó az Önkormányzat hirdetőtábláin, a www.balatonbereny.hu weboldalon meghirdetett időpontban és módon helyezheti ki.


(4)  A közszolgáltató a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében lebonyolított lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így például inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, veszélyes hulladékra) nem terjed ki.


(5) Nem tartozik a (4) bekezdésben megjelölt fogalomba az építési törmelék, a veszélyes hulladék.

Az építési törmeléket és a veszélyes hulladékot az ingatlanhasználó, és  az akinek a tevékenysége során a törmelék keletkezett köteles a közszolgáltató által meghatározott telepre elszállítani, vagy elszállítatni , és díjfizetés ellenében elhelyezni.


(6) Az e rendeletben megjelölt hulladékszállítási időpontok esetleges rendkívüli ok miatti változásáról a közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni.


(7) Ha a hulladékot, vagy a lomot a Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlanhasználó hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni, és erről az érintett ingatlanhasználókat értesíteni.


3.A közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek


8.§  Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy:

 1. amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye (nem mentesít a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól az, ha az ingatlanhasználó a szolgáltatást nem, vagy csak részben kívánja igénybe venni),
 2. amennyiben ingatlanhasználó váltás történik, vagy új ingatlan esetében ingatlanhasználat kezdődik, a változást követő 15 napon írásban bejelentse a Közszolgáltatónak,
 3. az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot gyűjtse
 4. a gyűjtőedényt az ingatlanán, vagy közterület-használati engedély birtokában közterületen tárolja,
 5. a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon a közterületre kihelyezze úgy, hogy az a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen legyen, ugyanakkor a közlekedést ne akadályozza,
 6. a hulladék gyűjtésével, saját szállítással  kapcsolatos biztonsági követelményeket betartsa, a környezetet ne veszélyeztesse, szennyezze, károsítsa, megakadályozza a hulladék kiszóródását,
 7. zárható edényzetben gyűjtse a hulladékot,
 8. a gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon,
 9. a hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén a terület megtisztításáról és fertőtlenítéséről szükség szerint gondoskodjon,
 10. a vegyes hulladék gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó vegyes hulladékot a vegyes hulladékot gyűjtőzsákban gyűjtse, és a hulladékgyűjtő zsákért a szolgáltató által meghatározott díjat megfizesse, elszállítás céljából a gyűjtőzsákot bekötve helyezze ki a közterületre,
 11. gondoskodjon arról, hogy a vegyes hulladék gyűjtő edénybe csak a vegyes hulladék kerüljön elhelyezésre, és a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon,
 12. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Koordináló szerv részére megfizesse
 13.  hogy gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévő hulladék gyűjtő edényzet alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató szállító járművével történő ürítésre.


9. § Az ingatlanhasználó joga, hogy:

a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye

b) a vegyes hulladék gyűjtő edényzet űrtartalmát alkalmilag meghaladó vegyes hulladékot hulladék gyűjtő zsákban a gyűjtő edényzettel együtt elszállításra a közterületre kihelyezze,

c) az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt - közterület-használati engedély nélkül - a szállítás napját megelőző 18.00 órától a szállítás napjának 20.00 órájáig ürítés céljából a közterületen tárolja,

d) hogy az ürítésre kihelyezett hulladék gyűjtő edényzetből a hulladékot, a hulladék gyűjtő zsák a szállításra megjelölt napokon az ingatlana elől elszállításra kerüljön,

e) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a közszolgáltató által végzett nem megfelelő ürítés során történt kérje az edényzet - 15 napon belüli - Közszolgáltató költségén történő megjavítását, ha az nem lehetséges cseréjét,

f) a hulladékgyűjtő edényzet méretére vonatkozó változtatási igényét a negyedévet megelőző hónap 15 napjáig a közszolgáltatónak bejelentse

g) panasszal éljen, javaslatot tegyen a közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással nem elégedett.


10.§ (1) Az ingatlanhasználó kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését, amennyiben az ingatlant legalább 12 hónapig folyamatosan nem használja és erről írásban nyilatkozik, valamint a szüneteltetés idejének végén, hosszabb időintervallum esetében a  szüneteltetett tárgyévet követő év január 31-ig a közüzemi számláit megküldeni, amely áramszámla esetében maximum 30 kWh, vízdíjszámla esetében maximum 2 m3 fogyasztás mellett igazolja, hogy az ingatlant nem használta.


 (2) Az (1) bekezdésben szereplő bejelentést a szüneteltetés megkezdése előtt legalább 30 nappal be kell jelenteni a közszolgáltatónak.


(3) Aki az (1) bekezdésben jelzett módon utólag nem tudja igazolni „nullás” közüzemi számlákkal, hogy az ingatlant nem használta a szüneteltetés idején érvényben lévő közszolgáltatási díjat kamattal növelten egy összegben köteles a Koordináló szerv részére megfizetni.


4. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje

11.§ (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és az ürítés gyakoriságának szorzata.


(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be.


(4) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A díjhátralék behajtására a Ht. 52.§-a az irányadó.


(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie:

a) az edényzet méretét, és

b) természetes személy ingatlanhasználó esetén a közszolgáltatást igénybe vevő (díjfizető) családi és utónevét, lakóhelyét, tartózkodási és értesítési címét,

c) társasház esetében a közös képviselő nevét, címét,

d) gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetében a közszolgáltatást igénybe vevő (díjfizető) közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát.


(6) Lakóházak után éves,  míg  az időlegesen használt üdülőingatlanok után szezonális hulladékszállítási díjat kötelesek fizetni az ingatlantulajdonosok. Az ingatlanok rendeltetés módját a tulajdonos eltérő nyilatkozata hiányában az ingatlan-nyilvántartás adatai határozzák meg. Az eltérő használatot az ingatlantulajdonos a tárgyévet megelőző évben tett építményadó bevallásával igazolhatja a tárgyév március 31-ig.


(7) Az üdülőingatlanok a hulladékkezelési közszolgáltatást  április 15. -  október 15.   közötti időszakban (továbbiakban: szezonális időszak) kötelesek igénybe venni, ezen kívüli időszakban a települési háztartási hulladékot az „Pelso-Kom” feliratú zsákban helyezhetik ki, vagy a szolgáltatónál legkésőbb szeptember 30-ig kötelesek bejelenteni a további rendszeres települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételét.


(8) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat negyedévente utólag köteles megfizetni a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében. A díj megfizetésének módját, határidejét a számla tartalmazza.


 (9)  Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatásira vonatkozó szerződés az egyedi szerződés aláírásával jön létre. A gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést a működésének megkezdése előtt, az üzemeltetés, a működés teljes tartalmára kell megkötnie, azzal az eltéréssel, hogy a  nem éves működés, nyitva tartás esetén a gazdálkodó szervezet köteles május 15-től szeptember 15-ig tartó időszakra közszolgáltatási szerződést kötni.  Kétség esetén a működés, nyitva tartás idejét a gazdálkodó szervezetnek kell bizonyítani, a kereskedelmi hatóság által ellenjegyzett nyitvatartási idő bejelentésének igazolásával.


(10) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónál ismert ingatlanhasználó köteles megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a Közszolgáltató a változás bejelentését követő hónap első napjától állítja ki a számlát az új ingatlanhasználó részére.”


(11) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új ingatlanhasználó a korábbi ingatlanhasználóval egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökös, vagy az örökösök egyetemlegesen kötelesek.


(12) Nem tagadható meg a díj fizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak minősül továbbá az is, amikor a közszolgáltató a tárolóedényt járművével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni.


12.§. (1) Társasházi és  többlakásos ingatlanok esetében az ingatlanhasználók lakóegységenként kötelezettek a közszolgáltatás igénybevételére és lakóegységek után kötelezettek a közszolgáltatási díj megfizetésére.


(2) A gyűjtőedényzet közös használatára megállapodást kötők közös képviselőjének írásban kell nyilatkoznia a közszolgáltató felé arról, hogy a gyűjtőedényt hol tárolják,és adják át ürítésre.


(3) A közös gyűjtőedényt használó ingatlan (társasház, társasüdülő) közös képviselőjének írásban nyilatkoznia kell a díjfizetésre kötelezett személyéről, (amennyiben a díjfizetés az érintett lakóegységek vonatkozásában egyösszegben történik) személyeiről (amennyiben a számlázást egyénileg a lakóegységenként kérik.


5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének  üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályai


13. § (1) Az üdülőingatlanok esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem kell igénybe venni tárgyév október 15. napjától következő év április 15. napjáig.


(2) Az  üdülőingatlanok esetében a használati szezon nem lehet kevesebb 6 hónapnál.


(3) A Közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti időszakban a szolgáltatásról nem gondoskodik, kivéve, ha az ingatlan használója írásban bejelenti, hogy a közszolgáltatásra meghatározott egész hónapra, vagy hónapokra igényt tart. A bejelentést legkésőbb a közszolgáltatás szüneteltetésének időszakát megelőző 15 napig írásban kell megtenni a Közszolgáltató felé.


6. Vegyes és záró rendelkezések


14.§[3] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím, elérhetőség ) kezelésének célja az ingatlanhasználó személye megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához és a díj beszedéséhez kötődik.


15. § (1) E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a  települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet.


(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.Horváth László                                       Mestyán Valéria

polgármester                                      címzetes főjegyzőZáradék:


A rendeletet 2016. december 16-án  kihirdettem.


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző[1]

Módosította a 9/2018.(V.31.) ör. 1.§-a,  Hatályos 2018. június 1. napjától

[2]

  Módosította a 9/2018.(V.31.) ör. 2.§-a,  Hatályos 2018. június 1. napjától

[3]

Módosította a 9/2018.(V.31.) ör. 3.§-a,  Hatályos 2018. június 1. napjától


Csatolmányok

Megnevezés méret
Éves járatnapok
215.82 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!