nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(I.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-01-25 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(I.22.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól

Felsőpáhok Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel bevezetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46. § (4) bekezdésében az önkormányzat számára biztosított hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya Felsőpáhok község Önkormányzatának közigazgatási területén történő házasságkötési eljárásra (anyakönyvi esemény)  és egyéb családi események lebonyolítására (a továbbiakban: egyes anyakönyvi eljárások) terjed ki.


Az egyes anyakönyvi eljárások díjai


2.§ (1) Az egyes anyakönyvi eljárások lebonyolítására elsősorban az anyakönyvvezető hivatali helyisége, Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőpáhoki Kirendeltsége (8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.) -a továbbiakban: Községháza- szolgál.

3.§ (1) E rendelet alkalmazásában:

a) alapszolgáltatás:     Községházán, hivatali munkaidőben történő házasságkötés,

mely tartalmazza a világítást, fűtést (szükség szerint), gyűrűs tálca használatát, pezsgő szervírozását emléklapot, széksorok                                  beállítását, díszítést, takarítást, gépzenét.


b) többletszolgáltatás: Községházán vagy hivatali munkaidőn kívüli 

                                   házasságkötés lebonyolítása, kivéve  ha  a  házasulók,

                                   valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget és ez indokolja

                                   a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szertartást,

                                   továbbá az egyéb családi  esemény megünneplése, lebonyolítása.


 (2)  Az anyakönyvi alapszolgáltatás térítésmentes.


4.§ (1) A Községházán kívül vagy munkaidőn kívül történő egyes anyakönyvi eljárás lebonyolítása díjköteles.


[1]Anyakönyvi esemény és az egyéb családi esemény lebonyolítása hivatali munkaidőn kívül -  az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27.§ (2) bekezdésében meghatározott munkaszüneti nap kivételével- pénteki napon 13.00 órától 18.00 óráig, szombati napon 10.00 órától 18.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

(3)  Községházán kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.


5. §  (1)Hivatali munkaidőn kívül a Községházán minden anyakönyvi esemény és családi esemény lebonyolításért 20.000,- Ft  szolgáltatási díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

([2]Az anyakönyvi esemény és az egyes anyakönyvi eljárás Községházán kívüli lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 30.000 ,- Ft mértékű díjat kell fizetni.

(3) Amennyiben a házasulók legalább egyike felsőpáhoki lakóhellyel rendelkezik az anyakönyvi esemény díjmentes.

(4) A díjat legkésőbb az egyes anyakönyvi eseményt megelőző munkanapon az önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni.


Az anyakönyvvezető egyes anyakönyvi eljárás lebonyolításáért járó díjazása6§ (1)  A hivatali munkaidőn kívül, Községházán történő anyakönyvi és egyéb családi esemény lebonyolításáért az anyakönyvvezetőt bruttó 20.000,- Ft díjazás illeti meg.

(2) A Községházán kívüli anyakönyvi és egyéb családi esemény lebonyolításáért az anyakönyvvezetőt bruttó 30.000,-Ft díjazás illeti meg.

(3) A hivatali munkaidőn és Községházán kívüli anyakönyvi és egyéb családi esemény lebonyolításáért az anyakönyvvezetőt bruttó 30.000,-Ft díjazás illeti meg.

(4) A hivatali helyiségen kívül, illetve hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy az (1)-(3) bekezdés szerinti díjazás illeti meg.


Záró rendelkezés


7.§ (1) E rendelet 2021. január 25-én lép hatályba.

 (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és a fizetendő díjakról szóló 12/2013.(V.27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Felsőpáhok, 2021. január 21. dr. Prótár Henrietta

 Prótár Richárd Krisztián

jegyző

 Polgármester


Kihirdetve: Felsőpáhok, 2021. január 22.

.

 dr. Prótár Henrietta

  jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!