nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-14 -tól
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.15.) számú rendeletének módosításáról

Szemely Község Önkormányzat képviselő-testületének

2/2018. (II.14.) sz. önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.15.) számú rendeletének módosításárólSzemely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

1/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

:


1. Általános rendelkezések


1.§

A rendelet 2§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
A képviselő-testület az Önkormányzat  2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 106.596.969 forintban állapítja meg.


2.§

A rendelet 3§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép


Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai                                                 30.598.991.- Ft

b) működési  célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével                             ­-.- Ft

c) felhalmozási  célú támogatások ÁHT-n belülről                                         1.004.000- Ft

d) közhatalmi bevétel                                                                                   22.369.710.- Ft

e) működési bevételek                                                                                   1.394.709.- Ft

f) tulajdonosi bevétel                                                                                         785.000.- Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök                                                           1.080.000- Ft

h)Működés célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁH. kivülről                    927.800-Ft

i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       -  Ft

Költségvetési bevételek                                                                                58.160.210.- Ft

j) hitel, kölcsön felvétele                                                                                              –   Ft

k) maradvány igénybevétele                                                                       48.436.759.- Ft

Finanszírozási bevételek                                                                             48.436.759.- Ft


3. §

A rendlet 4 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

(1) Az önkormányzat  2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz


a) működési költségvetés                                                                            53.844.061.-Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                         22.040.744.-Ft

      ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:                             2.812.239-Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                   16.715.474.-Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            8.699.300.- Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                         3.576.304.- Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                                       26.951.204.- Ft

      ba) beruházások                                                                                       3.490.799 - Ft

      bb) felújítások                                                                                        23.358.405 -Ft   

        bc) egyéb felhalmozási célú kiadás                                                           102.000-Ft       


Költségvetési kiadások                                                                                  80.693.265.- Ft


c) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                                     -  Ft

d) finanszírozási kiadás                                                                                   429.280- Ft

Finanszírozási kiadások                                                                                  429.280.- Ft


(2) A helyi önkormányzat nevében végzett


a) beruházási kiadás                                                                                      3.490.799.- Ft


b) felújítási kiadások                                                                                     23.358.405.-Ft(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:


a) ellátottak juttatásai                                                                                       8.699.300.-Ft


(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek     megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.


4.§

A rendelet 5§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép


     (1) A költségvetés egyenlege 25.372.424.- Ft többlet.


(2) Az önkormányzat 2017. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                 -  Ft

      aa) működési célú                                                                                            -  Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                       -  Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                                   -  Ft

      ba) működési célú                                                                                           -  Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                                       -  Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                                 -  Ft

       ca) működési célú                                                                          25.372.424- Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                                       -  Ft

5. §

A rendelet 7 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

       (1) Az önkormányzat  költségvetésében a tartalék 25.372.424- Ft,


 ebből 2.710.174.-Ft céltartalék (koncessziós díj,)

       


6. §

A rendelet 21§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép


Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.7. §

A rendelet 22 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.


Szemely, 2018. 02.13.P.H.…………………………………….                                       ………………………………

      Kumli József Ferenc                                                                     Kavalecz Anita

          polgármester                                                                                 mb. jegyző
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szemely, 2018.02.14.P.H.

                                                                                                                         


                                                                                                              Kavalecz Anita   

                                                                                                                 mb. jegyző
1. számú melléklet a 2/2018.  (II.14.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek


Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:


Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség

érvényesíthetőségi

határideje

kötelezettség

összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:


Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

esedékessége

Bevétel összege

1. Közhatalmi bevételek          - Gépjárműadó

márc15/   szept.15.

    1.640.747 Ft

         -Iparűzési adó

márc.15 / szept.15.

  19.481.308 Ft

2. Működési bevételek

havonta

    2.179.709 Ft

Összesen


  23.301.764 FtMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!