nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 6/2019(V.15.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-15 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 6/2019(V.15.)önkormányzati rendelete
Helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott jogkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában meghatározott hatáskörében, eljárva, Német Önkormányzat Somberek való egyeztetést követően az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1.§ Somberek Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján ezen rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátás formáját, módját és mértékét.


2.§ Az önkormányzat elismeri, hogy Somberek község minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.


3. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén  közművelődési tevékenység megvalósításában  résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, közösségi színterek fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a sombereki lakosok és szervezetek által Somberek községen kívül folytatott közművelődési tevékenységekre terjed ki.


Közművelődési alapszolgáltatások


4.§ Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások közül ellátja:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása kötelező alapszolgáltatást,

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása tevékenységet.

c) Amatőr alkotó és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.


5.§ (1) 4.§ a)-c) pontjában meghatározott közművelődési alapszolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi szakmai feladatot látja el:

Az Önkormányzat közösségi színteret biztosít a művelődő közösségek számára:

a) próba és fellépési lehetőséget biztosít a településen működő művészeti csoportok, művelődő közösségek, így különösen a tánc, énekkari, színjátszó  és zenekari csoportok részére,

b) köznevelési intézmények és egyéb önkormányzati intézmények kulturális programjai részére,

c) a településen működő különböző civil szervezetek rendezvényei részére,

d) kiállítási lehetőséget biztosít képzőművészeti alkotók részére, elsősorban helyi kötődésű alkotóknak.


(2) A település történetéhez, népművészeti, nemzetiségi hagyományaihoz kapcsolódóan együttműködik a településen működő népművészeti csoportokkal, a helyi német, székely és felvidéki közösségekkel, német nemzetiségi önkormányzattal, ennek keretén belül

a) helyszínt biztosít a nemzetiségi ünnepek megtartásához,

b) a nemzetiségi néphagyományok életben tartásához, népszerűsítéséhez,

c) nemzetiségi kultúra fenntartását elősegítő programokat, szolgáltatásokat szervez


(3) Az Önkormányzat partner települési kapcsolatainak ápolása jegyében:

a) meghívja a partner települések képviselőit egyes kulturális programjaira

b) a helyi közművelődési, művészeti csoportok részére bemutatkozási lehetőséget szervez a partnertelepüléseken,

c) részt vesz a partner települések köznevelési intézményei között fennálló cserekapcsolat lebonyolításában.


(4) Az Önkormányzat a helyi köznevelési intézmények, helyi közösségek bevonásával szervezi a nemzeti ünnepeken, egyéb jeles napokon a település lakossága részére az ünnepi műsort és ezzel megteremti a méltó megemlékezés lehetőségét.


(5) Az Önkormányzat célja, és feladata hogy

a) a helyi alkotók, művészek számára bemutatkozási lehetőséget biztosítson, tevékenységüket támogassa,

b) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életét segítse, tevékenységüknek helyet biztosítson,családi életre nevelő családbarát programokat szervezzen,

c) az idősebb nemzedék, a nyugdíjasok önszerveződő közössége részére helyszínt, tevékenységüknek bemutatkozási lehetőséget biztosítson, részükre programokat szervezzen,

d) segítse a hátrányos helyzetűek, vagy fogyatékkal élők kulturális esélyegyenlőségét.


A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei


6.§ (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete közművelődési feladatinak ellátása érdekében irányítói , fenntartói joggal  közösségi színteret működtet.


(2) A közösségi színtér formái, közművelődési feladatellátás helyszínei:

a) Művelődési Ház  Somberek, Kossuth Lajos utca 113/A – közösségi színtér

b) Granárium Kossuth Lajos utca 127/A – közösségi és szolgáltató tér

c) Hagyományok Háza, Somberek Rákóczi út 1. – közösségi színtér


 (3) A közművelődési tevékenységre vonatkozóan az egyes feladat ellátási helyek nyitva tartását a fenntartó a feladatellátásban résztvevőkkel történő egyeztetést követően az éves szolgáltatási terv elfogadásával egyidejűleg határozza meg, melyet jelen rendelet 2.számú melléklete tartalmaz.


(4) A közművelődési feladatellátásban részt vesznek az Önkormányzat közművelődési  dolgozói, illetve a helyi kulturális célú civil szervezetek, művészeti csoportok, önszerveződő közösségek tagjai, egyéb önkormányzati intézmények alkalmazottai, nemzetiségi közösségek tagjai, nemzetiségi önkormányzat.


Közművelődési feladatellátás támogatása


7.§ (1) Az egyes közművelődési feladatot ellátó civil szervezetek támogatása a támogatásokra vonatkozó szabályok szerint, kérelem alapján történik.


(2) Az éves támogatási összeget a költségvetési rendelet tartalmazza. Támogatás megítéléséről a polgármester dönt.


(3) Az Önkormányzat e rendeltben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a törvény előírásainak megfelelően, közművelődési megállapodást köthet.


Közművelődési feladatok finanszírozása


8.§ (1) A közösségi színtér működtetésének költségvetéséről, valamint az önkormányzati rendezvények költségeiről éves költségvetési rendeletében az Önkormányzat dönt. Az éves költségvetési rendelet tervezet készítésénél az éves szolgáltatási terv tervezetét kell figyelembe venni.


(2) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatainak ellátásához a bevételt:

- központi közművelődési normatíva támogatásból,

- saját egyéb önkormányzati bevételei terhére,

- központosított előirányzatokból származó összegből, valamint

- pályázati forrásokból biztosítja.


(4) A közösségi színtér térítésmentes és térítéses használatát, valamint a díjak mértékét  a közösségi színtér használati szabályzata tartalmazza. (1. melléklet)


(5) A közösségi színtér nem közművelődési célú igénybevételéről eseti jelleggel a polgármester dönt.


(6)  A közművelődési feladatellátás fejlesztése, ezen belül  az infrastruktúra és a műszaki, technikai berendezések fejlesztése érdekében valamint egyes kiemelt programok megvalósításánál az Önkormányzat pályázati források bevonására törekszik.


9.§ (1) Jelen rendelet 2019. június 01. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 3/2002.(I.27.) és a 6/2010.(VII.10.)képviselő-testület rendelete a közművelődésről.


(3)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül.


              Csoboth Tamás                                                  Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna

                polgármester                                                                           jegyző


Jelen rendelet Somberek községben 2019. május 15. napján Somberek Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.
Somberek, 2019. május 15.

Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
223.31 KB
2_melléklet
89.59 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!