nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-11-05 - 2017-03-25
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének13/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete

a mezőkeresztesi Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkeje által, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogalkotási hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el.


  1. §


/1/ A Képviselő-testület a 2013. III. negyedévben engedélyezett pótelőirányzatokat tudomásul veszi, s ennek megfelelően


 az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében                        23 178,6 e Ft

                                                                                                                                                                                

                támogatás csökkenést állapít meg.


      A támogatás csökkenése miatti kiadási előirányzat változások:      


                         Óvoda költségvetésében

                                   - személyi kiadás ei csökk.                  -13 405,0 e Ft

                                   - járulékok ei csökk.                              - 3 619,0 e Ft

                                   - működési kiad.ei.csökk.                      2 821,6 e Ft


                         ESZI költségvetésében

                                   - működési kiadási ei.csökk.                     436,0 e Ft                       

                         Könyvtár költségvetésében

                                   - működési kiadási ei.nő                           230,0 e Ft

                                  

                         Önkormányzat költségvetésében

                                   - tartalékalap ei nő.                                1 769,0 e Ft

                                   - óvodai étk.támog.ei.csökken.            - 4 896,0 e Ft

                                                                                  

      Kiadási előirányzat csökkenés összesen:                                            23 178,6 e Ft


/2/  Az elrendelt előirányzat módosítások az intézmények költségvetésében átvezetendők.


/3/  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mezőkeresztes, 2013. október 31.Dr. Dózsa György s. k.                                                                     Dr. Pelládi Ildikó s. k.

     polgármester                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!