nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-21 -tól
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelete
közterületek elnevezésének és házszám-megállapításának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

  1. 1. Rendelet hatálya


1.§

(1) A rendelet hatálya Sátoraljaújhely Város közigazgatási területére terjed ki.

(2)A város területén új közterületet elnevezni, meglévő közterület nevét megváltoztatni, új házszámot kijelölni jelen rendelet előírásai szerint szabad.


  1. 2. Értelmező rendelkezések

2.§

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, melyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, közterület a belterületi földrészletek, illetve építmények közhasználatra átadott része;

b) Településrész: olyan városrész, mely Sátoraljaújhely központi belterületétől földrajzilag elkülönülten helyezkedik el;

c) Városrész: egy közterületnél nagyobb, de a település egészénél kisebb, földrajzilag, történetileg kialakult és elkülönült területrész;

d) Közterületnév: a város területén az út, utca, a tér, a park, a köz stb. jellegű közterület (a továbbiakban: utca) neve, mely előtagból: személynév, földrajzi név, fogalom, tárgy és az utcajelentésű utótagból áll;

e) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik és az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

(2) A közterületnév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.


II. Fejezet

Közterület elnevezés szabályai

  1. 3. A közterület elnevezés általános szabályai


3.§

(1) Új közterület kialakítását követően 6 hónapon belül a közterület elnevezésére vonatkozóan előterjesztést kell közzétenni.

(2) Közterület elnevezése esetén figyelemmel kell lenni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A.§-ában foglaltakra.


4.§

(1) Ha egy utca városrendezés,  beépítés következtében két vagy több részre tagozódik és egységes utcaként megszűnik, az elkülönült utcarésznek(eknek)  az elkülönüléstől számított 6 hónapon belül más nevet kell adni.

(2) Az elnevezett utca természetes folytatásaként átnyúló út, útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.


5.§

(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(2) A közterületnév megállapításakor a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra utaló elnevezéseket előtérbe kell helyezni.

(3) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyben jól ismert, a településhez születése, vagy munkássága folytán erősen kötődő, a helyi társadalom körében is elismert személyekről történő névadást.

(4) Lehetőség szerint a nemzetiség által lakott területen történő közterület elnevezés során figyelmet kell fordítani a nemzetiség jellegét kifejező közterületnevekre.


6.§

(1) Meglévő sátoraljaújhelyi közterület nevét az új elnevezéseknél felhasználni nem szabad kivéve, ha a közterület korábbi nevének visszaállítása történik.

(2) Élő személyről közterület nem nevezhető el.

(3) Cégnév, márkanév közterületi névként való használatát kerülni kell.


4. Közterületnevek megváltoztatása

7.§

A közterület nevének megváltoztatására – a történelmi hagyományokat őrző nevek kivételével – akkor kerülhet sor, ha az azonos hangzású elnevezések zavart keltőek, a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő, továbbá ha a közterület jelenlegi elnevezését magasabb rendű jogszabály tiltja.


5. Közterületnevek megszüntetése

8.§

(1)A közterület – városrendezés, beépítés, vagy más módon történő – megszűnésével külön államigazgatási döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.

(2)A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásból törölni kell.


6. Közterületi névjegyzék

9.§

(1) A város elnevezett közterületeiről névjegyzéket kell vezetni.

(2) A névjegyzék közhitelű nyilvántartás, mely tartalmazza:

a) a városrész nevét,

b) a közterület nevét, 

c) a közterület helyrajzi számát,

d) az elnevezés időpontját,

e) az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát,

f) a korábbi közterület nevére vonatkozó adatokat.

(3) A közterületi névjegyzéket Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Jegyzője vezeti.

(4) A közterületi névjegyzékbe bárki betekinthet.

(5) Új, hivatalos várostérkép elkészítésére, kiadására, csak a nyilvántartással történő egyeztetés után kerülhet sor.


7. Településrész

10.§

(1) Sátoraljaújhely város területén földrajzilag, történetileg kialakult elkülönült városrészt településrészként kerül nyilvántartásra.

(2) A város településrészei:

a)Alsóesztáva

b)Barátszer

c) Bányi hegy

d) Cerkó

e) Fekete hegy

f) Hecske

g) Kácsárd

h) Károlyfalva

i) Kiscepre

j) Köveshegy

k) Nagycepre

l) Némahegy

m) Popelyás

n) Rudabányácska

o) Széphalom

p) Torzsás

q) Várhegy


8. Hatásköri és eljárási szabályok


11.§

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik

a) a közterületek elnevezése,

b) a közterületek elnevezésének megváltoztatása.


12.§

A Képviselő-testület a közterület elnevezési javaslatok és az előterjesztések véleményezésével, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságot bízza meg.


13.§

Sátoraljaújhely város jegyzőjének feladata:

a) a  11.§ szerinti döntés elvi előkészítése;

b) a közterületnév megállapítása, módosítása, megszüntetése előtt a jegyző kikéri:

az új közterület elnevezése, közterületnév megváltoztatása, esetén a közvetlenül érintett lakosság és mindazok véleményét, akiknek cégbejegyzésére az elnevezés kihatással van;

c) a döntésről az ingatlannyilvántartó szerv, a hatóságok, a közüzemek, valamint a lakosság tájékoztatása;

d) a döntések, valamint a megszűnt közterületnevek közzététele;

e) a közterületi névjegyzék naprakész vezetése.


14.§

(1) Új közterületnév megállapítását, közterületnév módosítását, megszüntetését írásban, a javasolt közterületnév indokainak feltüntetésével bárki kezdeményezheti.

(2) Közterületnév megállapítása, módosítása, megszüntetése jelen rendelet betartása mellett hivatalból is kezdeményezhető.

(3) A kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.


9. Közterület megjelölése


15.§

(1) A közterület nevét, a tájékoztatást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni.

(2) Az új névtábla elhelyezés határidejéről Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete határozatában rendelkezik.

(3) A közterületi névtáblán feltüntetett névnek (neveknek), meg kell egyezni (egyezniük) a közterületi névjegyzékben szereplő írásmóddal.16.§

A közterületi névtábla téglalap alakú,  melyen fehér alapon fekete betűkkel  kerül feltüntetésre a közterület neve.


17.§

(1) A közterületi névtáblát az utca kezdetén, végén valamint minden betorkolló utcánál, mindkét oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében átellenes oldalon is fel kell szerelni.

(2) A közterületi névtáblát házfalon, kerítésen, ezek hiányában önálló tartószerkezeten és jól látható helyen kell elhelyezni.

(3) Tér, park, sétány külterületi lakott hely névtáblájának elhelyezésekor az (1) és (2) bekezdésekben előírtaktól el lehet térni.

(4) A közterületi névtábla elkészítésével, felszerelésével, karbantartásával és pótlásával kapcsolatos költségek Sátoraljaújhely Város Önkormányzatát terhelik.

(5) A közterületi névtábla elhelyezése a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Városüzemeltetési Osztályának feladata.

(6) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója a közterületi névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben a közterületi névtábla elhelyezésével az ingatlanban kár keletkezik, azt az önkormányzat köteles megtéríteni.18.§

(1) A közterület nevének megváltoztatása esetén, a megváltozott közterületi névtáblát a tájékozódás zavartalan biztosítása érdekében  az elnevezéstől számított 6 hónapig eredeti helyén kell hagyni és piros színű  átlós áthúzással  kell megjelölni úgy, hogy a táblán lévő felirat olvasható legyen.

(2) Az új közterületi névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni.

(3) A régi közterületi névtáblát 6 hónap elteltével Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Városüzemeltetési Osztálya köteles eltávolítani.
19.§.

Tilos a közterületi névtáblát:

a) megrongálni, beszennyezni;

b) eltakarni, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszüntetni, szövegét megváltoztatni;

c) jogtalanul kihelyezni és eltávolítani.


III. fejezet

A házszámozás rendje

10.  A házszámozás általános szabályai


20.§

(1) A házszámozás megállapításáról a jegyző gondoskodik.

(2) A házszámokat és azok változásait a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Városüzemeltetési Osztálya adja ki, illetve írásos megkeresés, vagy ellenőrzés esetén közli azt.

(3) A házszám elkészítése, elkészíttetése és elhelyezése, valamint karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége, aki ezt a kötelezettségét saját költségén köteles elvégezni.


21.§

(1) Az épület házszámát a közterületről jól látható módon kell feltüntetni.

(2) A házszám táblát az épület utcai homlokzatán kell elhelyezni, a házzal szemben állva, az utcai bejárattól jobbra.

(3) Amennyiben egy telken több olyan épület van, amelyiknek utcai homlokzatai egymást takarják, vagy a (2) bekezdés szerint elhelyezett házszámok az esetlegesen nagy távolság miatt a közterületről nem láthatók, akkor a telek homlokzatvonalán – pld: kerítésen, -  valamennyi, az ingatlanra vonatkozó házszámot, fel kell tüntetni.


11. A házszám megállapítás szabályai


22.§

(1) A városközpont (Kossuth tér) irányából a település határvonala irányában elhelyezkedő, illetve a városközpont irányából haladó utcák,  utak mellett elhelyezkedő épületeken, telkeken a jobb oldalon 2-vel, a baloldalon 1-gyel kezdődően folyamatos a házszámozás.

(2) Terek esetén az óramutató járásával megegyező irányban 1-gyel kezdődően folyamatos számozást kell alkalmazni az északi, vagy azt legjobban megközelítő utcatorkolattól kiindulva.

(3) Az utcában a jellemző telekszélességet többszörösen meghaladó szélességű telek esetén, a többszörösnek megfelelő házszámot fenntartva kell az ingatlan házszámát kijelölni.


23.§

(1) Saroktelek esetén a kereszteződő mindkét utcából a ráeső házszámot fenn kell tartani. Kijelölésre az a szám kerül, amelyik utcáról az ingatlan gépjárművel megközelíthető, ha mindkét utcáról van kapubejáró, akkor az ingatlan azt a házszámot kapja, amelyik utcára a hosszabbik homlokvonala esik.

(2) Telekmegosztás esetén a keletkező ingatlanok közül a városközponttól kifelé haladva az első ingatlan megtartja az eredeti házszámot, míg a következő ingatlanok a szám betűvel történő alátörését kapják.

(3) Foghíjtelek beépítése esetén – amennyiben ennek házszámozása korábban nem történt meg – a városközponttól kifelé haladva a kérdéses teleknek a kisebb egész házszám betűvel történő alátörését kapja az új épület.

(4) Ha egy földrészleten több épület van, akkor az ingatlanra vonatkozó házszám betűvel történő alátörését a városközponttól kifelé haladva kapják házszámként az egyes épületek.

(5) Ha egy földrészleten álló épületben több lépcsőház van, akkor lépcsőházanként a városközponttól kifelé haladva kapják a lépcsőházak folyamatosan a házszámozást.

(6) Szabálytalan alakú ingatlan esetén, ha az ingatlan több közterülettel is határos a házszámozást a már elnevezett közterületre kell vonatkoztatni, amellyel az adott ingatlan a  leghosszabb szakaszon határos.

Amennyiben az ingatlan több közterületen azonos hosszúságban határos a házszámozás a telken elhelyezett főépület főhomlokzata iránya szerint történik.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések

12. Hatályba lépés


24.§

(1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet az állampolgárok szélesebb körét érinti, ezért annak hiteles szövegét az önkormányzat internetes honlapján és hivatalos lapjában is közzé kell tenni.Fedorné dr. Fráter Zsófia sk.

Szamosvölgyi Péter sk.

címzetes főjegyző

polgármester


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!