nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl község képviselő-testületének 1/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 - 2015-05-27
Rábakecöl község képviselő-testületének 1/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya:

1. §.


A rendelet hatálya az önkormányzatra és a napköziotthonos óvodára terjed ki.


2.§.


 1. A  képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének  címrendjét 2015. évre a  /2/-/3/ bekezdés szerint állapítja meg.
 2. Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet.   (5. számú melléklet tartalmazza.)

(3) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. melléklet tartalmazza


A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi nettó költségvetését:

65 609 eFt

költségvetési bevétellel

69 359 eFt

költségvetési kiadással

3 750 eFt


költségvetési hiánnyal –3 750 eFt


ebből működési


állapítja meg.

A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

                            30 161 e Ft személyi juttatás

                              7 767 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.

                            23 780 e Ft dologi kiadások

                              1 859 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

                              2 188 e Ft egyéb működési célú kiadások

                                        ebből: 1 724 e Ft egyéb működési célú tám. államházt. kivülre

                                                      464 e Ft egyéb működési célú tám. államházt. belülre

                              2 823 e Ft egyéb felhalmozási kiadások

                                        ebből:  1 144 e Ft beruházási kiadások

                                                    1 279 e Ft felújítási kiadások 

                                                       400 e Ft pénzeszköz átadás államházt. kivülre

                                        781 e Ft tartalék

                                               ebből:     781 e Ft fejlesztési tartalék

                                       


 1. A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a    működési hiány belső finanszírozásához 3 750 e Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
 2. 2015. év során a hitel tényleges felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
 3. A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2015. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel.
 4. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 3 750 eFt-ban határozza meg.
 5. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét    69 359 e Ft-ban

b.)  bevételi főösszegét   69 359 e Ft-ban 

            határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint                                                                                 


4. §.


 1. A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg .
 2. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.5. §.


 1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3 és 4. számú melléklete alapján határozza meg
 2. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5. számú melléklete alapján határozza meg

6. §.


(1)     Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 11 főben állapítja meg, a 6. számú     mellékletben részletezettek szerint.

    (2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 5 főben határozza meg.7. §.


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat  feladatonkénti megoszlásban az 7 számú melléklet alapján hagyja jóvá.8. §.


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.9. §.A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


11. §.


A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.12. §.


 1. Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. Törvény /Stabilitási törvény/ szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.

(2)       Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza


13. §.


Az önkormányzatot megillető 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 13. sz. mellékletben került megállapításra.14. §.


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza


A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


15. §.


Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény  előirányzatait.16.§.


 Az önállóan működő intézmény (címek) a képviselőtestület által meghatározott   keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.17.§.


 A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.


18. §.


Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot és mértéke elérti az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 15. számú melléklete szerinti formában és adattartalommal.


19.§.


 A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.


20.§.


A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható.  A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet. Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a.

A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.21.§.


/1/ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

/2/ Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 e Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200 e Ft összeghatárt – polgármesterre átruházza.

/3/ A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a  saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselőtestület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

/4/ Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

/5/ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.22.§.


Az igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.


23. §.


/1/ Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

/2/ Átmenetileg szabad pénzeszköznek /1/ bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.24.§.


Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj – bevételeit   fejlesztési célra használja fel.


25.§.


Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2015. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1.-től kell alkalmazni.

Tuba  Erik                                                                                         Dr. Gál László

polgármester                                                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-15. sz. melléklet
218.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!