nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos község Képviselő-testületének 7/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-01 -tól
Újcsanálos község Képviselő-testületének 7/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Újcsanálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja:


1. A rendelet célja és hatálya

1. §

A rendelet célja a levegőtisztaság védelme érdekében az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.


2. §

A rendelet területi hatálya Újcsanálos Község közigazgatási területén a belterületi ingatlanokra terjed ki.


3. §

A rendelet személyi hatálya Újcsanálos Község közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések

4. §

E rendelet alkalmazásában:

avar és kerti hulladék: lehullott falomb, avar, ág, gally, fű, lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék, szár, levél, növénymaradvány, kaszálék, nyesedék


3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai


5. §

(1) Az avar és növényi hulladék kezeléséről elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztált avart és növényi hulladékot Újcsanálos közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.


6. §

Újcsanálos közigazgatási területén az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése hétköznapokon - ünnepnapok kivételével - 9.00 órától 20.00 óráig történhet.


7. §

 (1) Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején és a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt. 

(2) Az avar és kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat.

(3) Az égetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű és veszélyes hulladékot.

(4) Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező lakosok kímélete érdekében – száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.

(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és eloltható.

(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.


4. Záró rendelkezések


8. §

Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.


Csáki Lajos s.k.                                                            dr. Szabó Zoltán s.k.

  polgármester                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!