nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-08-10 - 2019-02-17
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról


Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról


Iharosberény Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdésének g) pontjában  kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról a következőket rendeli el.


I. Fejezet

Általános rendelkezésekA rendelet célja

1. §


E rendelet célja, hogy Iharosberény lakossága szociális biztonságának megteremtése és megőrzése érdekében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) által meghatározott szociális ellátások biztosításának, mértékének, valamint igénybevételének helyi szabályait megállapítsa.A rendelet hatálya

2. §


Az e rendeletben megállapított ellátások az Szt. 7. § (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel Iharosberény közigazgatási területén lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személyeket az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdései szerint illetik meg.


3. §


 1. E rendelet alkalmazása során az egyes szociális ellátásokra vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.
 2. E rendelet alkalmazása során a vagyoni, jövedelmi és hozzátartozói viszonyok meghatározásánál az Szt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.


(3) A szociális ellátásra való jogosultság, valamint a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit az Szt.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.Hatásköri rendelkezések

4. §


Iharosberény  Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a számára meghatározott szociális feladat- és hatásköröket azt alábbiak szerint gyakorolja:

A Képviselő-testület az 5.§, 9.§, 11.§, 11/A.§, 11/B.§, 11/C.§-okban meghatározott támogatások kivételével a döntést

a) a 7.§, 8.§-ban és a 10.§-ban meghatározott támogatások esetében a döntést a polgármesterre

b) minden más esetben a Népjóléti Bizottságára

ruházza át.II. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások, az ellátások formái5. §

Rendkívüli települési támogatás


 1. A Képviselő-testület az Szt.-ben és e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési támogatást a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére, figyelemmel az Szt. 45. § (4) bekezdésében foglaltakra.


 1. Rendkívüli települési támogatás megállapítható kérelemre és hivatalból, eseti jelleggel  pénzbeli vagy természetben nyújtott ellátásként.

 (3) Ellátásként nyújtható pénzbeli támogatás, Erzsébet-utalvány, élelmiszer, gyógyszer, tüzelősegély és térítésköteles egészségügyi ellátás igénybevételéhez, valamint gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás. 1. Rendkívüli települési támogatás évente egy alkalommal jövedelemvizsgálat nélkül is adható.

(5)      A támogatás összege nem haladhatja meg a 40 000,-Ft-ot.6. §

Eseti segélyezési célú települési támogatások


(1) Eseti segélyezési célú települési támogatásban csak azt a személyt lehet részesíteni, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(2) Indokolt esetben, így különösen egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő szülő, három és többgyermekes család, tartósan beteg vagy egészségileg károsodott gyermeket nevelő szülő esetében az (1) bekezdésben meghatározott határ 50 %-kal túlléphető.

 1. Az eseti segélyezési célú települési támogatás évente max. 4 alkalommal kérhető, és éves szinten nem lépheti túl a 40.000,- Ft-ot.

            Az éves keretösszegbe az azonnali elbírálást igénylő rendkívüli élethelyzetekhez

            kapcsolódó eseti segélyezési célú települési támogatások összegei nem számítandók

            bele.  

(4) Eseti segélyezési célú települési támogatás állapítható meg az azonnali elbírálást igénylő rendkívüli élethelyzetek esetén, így különösen élelmiszervásárlás, gyógyszer- vagy útiköltség fedezése, térítésköteles egészségügyi ellátás igénybevétele, lakhatást segítő kiadás fedezése céljából.


 1. Különös méltánylást érdemlő esetben az évi 4 alkalommal megítélt támogatáson felül is megállapítható eseti segélyezési célú települési támogatás max 1 esetben.


 1. Nem állapítható meg eseti segélyezési célú települési támogatás annak a személynek, akinek a családja a kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül ilyen juttatásban részesült.

            E szabály alól kivételt jelentenek az azonnali elbírálást igénylő rendkívüli

            élethelyzetekhez kapcsolódó eseti segélyezési célú települési támogatásügyek.7. §

Halálesethez kapcsolódó települési támogatás


(1) Halálesethez kapcsolódó települési támogatást állapítható meg annak, aki az elhalt személy eltemettetéséről gondoskodott.

A segély iránti kérelmet a haláleset napját követő 40 napos jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani.


(2) A halálesethez kapcsolódó települési támogatás összege 25 000,- Ft.  1. Az települési támogatás megállapításához szükséges az eltemettető nyilatkozata arról, hogy az elhunyt után nem részesült más önkormányzatnál temetési segélyben, és a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban.


 1. A halálesethez kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket:


 1. a temetés költségeiről szóló, a kérelmező nevére kiállított számlát,
 2. az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.8.§.

Szociális kölcsön temetés céljára


(1)       Kamatmentes szociális kölcsönben részesíthető az, aki  hozzátartozójának

            temetési költségeit más módon nem tudja viselni, és

 1. akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg,
 2. illetve rendelkezik olyan jövedelem forrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

(2)        A kölcsön összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum négyszeresét nem

             haladhatja meg.

(3)        A kölcsön összegét 10 hónap alatt, egyenlő részletekben kell visszafizetni, az első

             részletet a kölcsön felvételét követő hónap 15. napjáig kell visszafizetni.

9. §

Elemi kár elhárításához kapcsolódó rendkívüli települési támogatás


 1. Elemi kár elhárításához kapcsolódó rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki bizonyítja, hogy a tulajdonában álló, vagy haszonélvezeti joga alapján használt lakásban, vagy a lakásban tartott ingó vagyontárgyaiban elemi csapás vagyoni kárt okozott.


 1. Az (1) bekezdés szerinti támogatásban csak azt a személyt lehet részesíteni, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, egyedül álló esetében 200 %-át, családban élő esetében 150 %-át nem haladja meg, és a bekövetkezett kár a létfenntartását komolyan veszélyezteti.


 1. Az elemi kár elhárításához kapcsolódó rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket:


a) a család tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó      jövedelemigazolását,

b) a kár bekövetkezését bizonyító, az illetékes hatóság által készített káreseményt        rögzítő jegyzőkönyvet,

c) a kár bizonyított vagy becsült mértékét igazoló iratot.


 1. Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege a (3) bekezdés c) pontjának megfelelő összeg, de legfeljebb 100.000,- Ft. 10. §

Köztemetés


 1. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről az Szt. 48. §-ában meghatározottak szerint.
 2. Közköltségen hamvasztásos temetés vagy a helyben szokásos legolcsóbb temettetés rendelhető el.
 3. Különös méltánylást érdemlő esetben az eltemettetésre köteles személy részben vagy egészben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól. Különös méltánylást érdemlő eset különösen, ha megtérítés a kötelezett családjának megélhetését veszélyezteti, vagy számára aránytalanul nagy terhet jelent.11. §.

Tanulmányokat segítő támogatás


(1)       A Képviselőtestület tanévkezdési támogatást állapíthat meg –költségvetési keretétől

            függően -  az óvodába, általános iskolába, középfokú, felsőfokú tanintézménybe járó

            tanulók, hallgatók részére.

(2)       A támogatás megítélése jövedelmi, vagyoni helyzettől független.

(3)       A támogatás feltétele a hallgatói jogviszony igazolása.

(4)       A képviselőtestület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

            keretében támogatást biztosíthat.

(5)       Az ösztöndíj támogatás feltétele a hallgatói jogviszony igazolása.

(6)       Az ösztöndíj támogatás annak a hallgatónak adható, aki az önkormányzat illetékességi

            területén állandó lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben a támogatott az önkormányzat

            illetékességi területéről elköltözik, úgy a támogatás az elköltözést követő tanulmányi

            félévtől megszűnik. Ugyancsak megszűnik a folyósítás, azon időszakra, amíg

            felfüggeszti a tanulmányait, vagy évet ismétel.

(7)       Az ösztöndíj támogatás összege egyedi mérlegelés alapján havi 1.000 Ft-tól

           10.000 Ft- ig terjedhet.       


Karácsonyi támogatás

11/A. §

 
(1) A Képviselő-testület támogatásban részesítheti –költségvetési keretétől függően -  minden év decemberében, készpénz vagy természetbeni formában a tárgyévben 65. életévüket betöltő és 65 éven felülieket, jövedelmi, vagyoni helyzetüktől függetlenül.


(2) A Képviselő-testület támogatásban részesíthet –költségvetési keretétől függően -  minden év decemberében, készpénz vagy természetbeni formában minden 3-6 éves korú, és minden óvodába járó gyermeket,  valamint általános, közép és felsőfokú tanintézménybe járó tanulót.Hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás

11/B. §

  (1) A szemétszállítási díjat kérelemre, a határidőre befizetők részére - az Önkormányzat költségvetési keretétől függően - visszatérítés nyújtható az ürítés díjából:

  60   l-es űrmértékű edényzet esetében minimum 60,-Ft/ürítés

  80   l-es űrmértékű edényzet esetében minimum 80,-Ft/ürítés

  120 l-es űrmértékű edényzet esetében minimum 100,-Ft/ürítés

  A visszatérítés összegét és kifizetése lebonyolításának módját a Képviselőtestület évente állapítja meg.

  (2)  Az I. félévi és a II. félévi számlák utáni visszatérítést a befizetés lejártát követő 30 napon belül lehet igényelni. A határidő jogvesztő.

  Az igénylést az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani, számlával és a befizetést igazoló bizonylattal együtt.


  11/C. §.

  Egyéb támogatások

  (1)A Képviselőtestület kérelemre készpénzben támogatásként biztosítja az Inkei Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézményénél (továbbiakban: Szaleli) szociális étkeztetési ellátást igénybe vevő iharosberényi lakosnak, jövedelmi, vagyoni helyzetétől függetlenül, a szociális étkeztetési és étel kiszállítási személyi térítési díja napi 500,- Ft feletti részét.

  A támogatási kérelmek benyújtása és kifizetése negyedévente történik, a kérelemhez mellékelni szükséges a Szaleli által kiállított és kifizetett számla másolatát.


  (2)A Képviselőtestület kérelemre – költségvetési keretétől függően – támogatásban részesítheti, jövedelem vizsgálat nélkül, a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek törvényes képviselőjét, a rehabilitációs vagy rokkantsági járadékban vagy árvaellátásban részesülő személyt.

  A kérelemhez mellékelni szükséges az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet szerinti, szakorvos által kiállított igazolást, illetve a jogosultságot igazoló dokumentumot.

  (3) A Képviselőtestület kérelemre – költségvetési keretétől függően – jövedelem vizsgálat nélkül, téli tüzelőtámogatást adhat annak a háztartásnak, amelyik nem részesülhet az állam által a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz biztosított támogatásból.

  (4) A Képviselőtestület kérelemre - költségvetési keretétől függően - a 2018/2019. tanévtől kezdődően támogatást adhat az általános iskolai gyermekétkeztetésben részesülő gyermek személyi térítési díjához, ha a gyermek normatív kedvezményre nem jogosult.

  A kérelemhez mellékelni szükséges a gyermek térítési díja kifizetéséről szóló igazolást.

  (5) A Képviselőtestület - költségvetési keretétől függően - hivatalból, évente egy alkalommal, támogatást adhat az adott lakcímen igazoltan egyedül élő, a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig 75. életévét betöltött személy részére.


  (6) A Képviselőtestület - költségvetési keretétől függően - hivatalból évente egy alkalommal, 40 000,-Ft összegű támogatást adhat annak az ápolt személynek, kiskorú esetén törvényes képviselőjének, aki után ápolási díj került megállapításra.

  A jogosultság megállapításának feltétele, hogy az ápolási díjban részesülő az ápolási díjat megállapító határozatot bemutassa.

  (7) A (2)-(6) bekezdések szerinti támogatások mértékét és kifizetése lebonyolításának módját a Képviselőtestület évente állapítja meg.  III. fejezet


  Szociális szolgáltatások


  12.§.


  (1)      Az Önkormányzat az Sztv. és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerinti

             alapszolgáltatásokat biztosítja:


       - Inkei Központú Mikrotérségi Társulás által fenntartott Inkei Szociális Alapfeladatok

          Ellátásának Intézménye útján:

                        - étkeztetés

                        - házi segítségnyújtás


             - Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott intézmény útján:

                        - családsegítés


  (2)      Az Inkei Központú Mikrotérségi Társulás társulási megállapodásában a társult önkormányzatok

             rögzítették, hogy a rendeleti szabályozás megalkotására Iharosberény Községi Önkormányzat

             Képviselőtestülete jogosult.

  (3)     A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásában a társult

            önkormányzatok rögzítették, hogy a rendeleti szabályozás megalkotására Csurgó Város

            Önkormányzatának Képviselőtestülete jogosult.
  13. §

  Étkeztetés


  (1) Étkeztetés keretében azoknak az Sztv-ben meghatározott szociálisan rászorult személyeknek a napi legalább egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen


  1. koruknál fogva, akik a 62. életévüket betöltötték,
  2. egészségügyi állapotuknál fogva, aki mozgáskorlátozottsága, legalább 50 %-os munkaképesség csökkenés, illetve krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról- részben vagy teljesen, átmenetileg vagy véglegesen – gondoskodni nem tud,
  3. szenvedélybetegségük, vagy
  4. hajléktalansága miatt étkeztetésre rászorulónak kell tekinteni a Sztv. 4.§. (3) bekezdés szerinti személyt .

  (2)A szociális rászorultság fennállásának megállapításához benyújtott dokumentumok: személyi igazolvány, házi orvosi javaslat, FOT, rokkantsági határozat, szakorvosi zárójelentés, egyéb igazolás.


  14. §

  Házi segítségnyújtás


  (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.


  (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

  a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

  b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

  c)  a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

  (3) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – az Szt. 68/A § (4) bekezdése, valamint

        a (6) bekezdése kivételével – vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

  (4) A gondozás szükséglet vizsgálatát a Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye

       intézményvezetője végzi.

  (5) A házi segítségnyújtást az intézményvezető által megállapított gondozási szükségletnek

        megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási

        szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető

        tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.

  (6) Az ellátás iránti kérelemről a Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye intézmény vezetője dönt.

  (7)Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése a Szociális Alapfeladatok

       Ellátásnak Intézménye intézményvezetője intézkedése alapján az Sztv. 93. § - 94/A. §

       rendelkezéseinek megfelelően történik.  15. §

  Az ellátások igénybevétele


   (1) Az e rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások igénybevételére

         az Szt. 93. §-ában foglaltak az irányadók.


  (2) A jogviszony keletkezésérõl és az ellátás iránti kérelemről a Szociális Alapfeladatok

        Ellátásának Intézményének intézményvezetője dönt.


  (3)  Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása.
  16. §

  Térítési díj  (1) Az egyes szociális alapszolgáltatások térítésmentes biztosítására vonatkozóan az Szt.

        115/A §-ban foglaltak az irányadóak.

  (2) Az ingyenes ellátásban részesülőkre vonatkozóan az Szt. 114. § (3) bekezdésében

       foglaltak az irányadóak.


  A fizetendő személyi térítési díj és csökkentésének, elengedésének esetei, módjai

  17. §.


  Térítési díj kedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől kell kérni.


  Az intézmény vezetője a személyi térítési díj 20 %-áig terjedő térítési díj kedvezményt vagy térítési díj mentességet adhat különösen akkor, ha a igénybevevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be., így, ha


   

  18. §


  (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál

        a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,

  b) hatályon kívül helyezve

  c) kiskorú igénybe vevő esetén a vele közös háztartásban élő szülők egy

      főre jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.


  (2)A jövedelem vizsgálat mellőzhető, ha írásban nyilatkozik arról az ellátott vagy a térítési

       díjat megfizetni köteles személy, hogy vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal

       azonos személyi térítési díj megfizetését.


  (3)  A személyi térítési díj nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem

  a) 30%-át étkeztetés,

  b) 25%-át házi segítségnyújtás,

  c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak,

   

  (4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a képviselő-testület, évenként kétszer állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjakat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


  (5) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.


  (6) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől kell kérni.


  (7) Az intézményvezető a személyi térítési díj 20 %-áig terjedő térítési díjkedvezményt vagy térítési díjmentességet adhat különösen akkor, ha az igénybevevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, így ha

  - elemi kárt szenvedett,

  - bűncselekménnyel (pl.: lopással vagy rablással) jelentősen megkárosították,

  - lakásában rendkívüli esemény (pl. csőtörés) miatt súlyos kár keletkezett,


  (8) Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb két hónap időtartamra adható.  19.§

         A személyi térítési díjak megfizetése  (1) A személyi térítési díj megfizetésére vonatkozóan az Szt. 114-119/B §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kor. rendeletben foglaltak az irányadók.


  (2)Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente két alkalommal állapíthatja meg.

  (3)Az intézményi térítési díjakat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

  (4) Az étkeztetés személyi térítési díját a tárgyhónapot megelőző hónap 10. napjáig, illetve pótbefizetés esetén 15. napjáig kell befizetni.
  20.§

  Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás


  A megállapodásban foglaltak szabályozására vonatkozóan az Szt. 94/C §-ában foglaltak az irányadók.
  21.§

  Az intézményi jogviszony megszűnése


  Az intézményi ellátás megszűnésére az Szt. 100-101 §-ában foglaltak az irányadók.


  IV. fejezet

  Záró rendelkezések  22. §.


   (1)     E rendelet 2015. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a határozattal jogerősen el

            nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  (2)     A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Iharosberény Község

           Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló

           11/2008. (XI.1.) számú rendelete.
  (3)     Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális

            ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és e törvény végrehajtására hozott magasabb

            szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.


  Iharosberény, 2015. február 27.
  Zsirmon Endre sk.                                                                         Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

  polgármester                                                                            jegyző

  Rendelet kihirdetve:

  2015. február 27.


            Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

            Jegyző  Csatolmányok

  Megnevezés méret
  1. melléklet
  28 KB


  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!