nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2009.(IX.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-19 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2009.(IX.4.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelmi ellátásokról

 IHAROSBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2009. (IX.04.) számú rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról


Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. §. (1) – (2) bekezdésében, 29. §. (1) – (2) bekezdésében, valamint 131. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:


I.fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

 1. §

A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához – a helyi sajátosságokat figyelembe véve – a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.


A rendelet hatálya

 1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Iharosberény község közigazgatási területén élő

 1. lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú gyermekre, fiatal felnőttre, valamint szüleikre;
 2. ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik

ba) a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, vagy

bb) a magyar hatóságok által menekültként elismert

gyermekre, fiatal felnőttre, valamint szüleikre;

 1. a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

[1](2)  Hatályon kívül helyezve.

(3) E rendeletet kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.


A rendeletben szabályozott ellátási formák

 1. §

A gyermek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:

 1. pénzbeli és természetbeni ellátások:

[2]aa) hatályon kívül helyezve

ab) óvodáztatási támogatás


 1. személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

ba) gyermekjóléti szolgálat,

bb) gyermekek napközbeni ellátása,

bc) gyermekek átmeneti gondozása.


Hatáskörök gyakorlása

 1. §


 [3]Hatályon kívül helyezve.


Értelmező rendelkezések

 1. §


A rendeletben használt fogalmak tartalmára vonatkozóan a Gyvt. 5. §-ában foglaltak az irányadók.


II. fejezet

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Az eljárás megindítása, az ügyintézés formája

 1. §

(1) Az eljárás megindítása történhet

(2) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet szóban vagy írásban a képviselő-testület hivatalánál (a továbbiakban: hivatal) terjesztheti elő a szülő vagy más törvényes képviselő, illetőleg az ellátást igénylő fiatal felnőtt. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(3) A gyermekvédelmi hatósági ügyek elektronikus formában történő intézése nem biztosított.


 1. §


[4] Hatályon kívül helyezve.


A kérelem elbírálásának eljárási szabályai
 1. §


(1) A jövedelem megállapításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap havi átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig egy év havi átlagát kell figyelembe venni, kivéve, ha a jövedelmi viszonyokban igazolhatóan tartós romlás következett be. Ez esetben a kérelem benyújtását megelőző két hónap havi átlagát kell figyelembe venni.

(2) A kérelemben, valamint a jövedelmi nyilatkozatban szereplő adatok valódiságának a megállapítása céljából a támogatás megállapítására vonatkozó döntés meghozatala előtt helyszíni szemlét (környezettanulmányt) kell tartani, ha az önkormányzat nem rendelkezik hivatalos tudomással a kérelmező életkörülményeiről.

 Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány megállapításai alapján, a gyermeket gondozó családban a család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban foglalt adatoknak, a vagyoni helyzet vizsgálatát a Gyvt. és a külön jogszabályban foglaltak[5] szerint kell elvégezni.[6]

(3) A lefolytatott helyszíni szemléről szóló jegyzőkönyv (környezettanulmány) mintáját a rendelet melléklete tartalmazza.


Az ellátások folyósítása

 1. §


[7] Hatályon kívül helyezve.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 1. § [8]Hatályon kívül helyezve.Természetben nyújtott ellátások

 1. §


[9](1)  Hatályon kívül helyezve.


[10](2)  Hatályon kívül helyezve.

[11](3)  Hatályon kívül helyezve.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha

 1. a kérelem természetbeni támogatásra irányul;
 2. a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul vagy
 3. az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő (gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.


(5) Iharosberény Község Önkormányzata az óvodáztatási támogatást első alkalommal természetben nyújtja, valamennyi gyermeknek.

(6)  A természetbeni támogatást az Önkormányzat ruhacsekk formájában juttatja az érintettek részére.[12]

[13](7)  Hatályon kívül helyezve.

[14](8)  Hatályon kívül helyezveSZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

Eljárási rendelkezések

 1. §


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele – ha jogszabály másként nem rendelkezik – önkéntes, az ellátás biztosítása kérelemre történik.

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet a hivatalhoz, vagy

 1. a gyermekjóléti szolgálat tekintetében a családgondozóhoz;
 2. a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében az intézményvezetőhöz lehet benyújtani.

(3) Amennyiben a 3. §. ba) és bb) pontjában meghatározott ellátásra irányuló írásbeli kérelmet a hivatalhoz nyújtja be a kérelmező, a hivatal köteles azt haladéktalanul megküldeni a családgondozónak, illetőleg az intézményvezetőnek.


Gyermekjóléti szolgálat

 1. §


(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Csurgó Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kertén belül látja el.

Székhelye: 8840 Csurgó, Kossuth u. 1.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.


Gyermekek napközbeni ellátása

 1. §


[15](1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Iharosberényi Körzeti Általános Iskolában, és az Iharosberényi Önkormányzat által fenntartott Iharosberényi Gesztenyevirág Óvodában látja el, óvodai, illetve napközi otthoni ellátás formájában.

(2) Az             intézmény székhelye: 8725 Iharosberény, Hársfa u. 3.

      Az óvoda székhelye: 8725 Iharosberény, Eötvös u. 1. 1. §


A gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni.


 1. §


Az ellátás igénybevételére irányuló kérelemről, az ellátás megszüntetéséről, a fizetendő személyi térítési díjról az önkormányzat rendelete alapján az intézményvezető dönt.


Gyermekek átmeneti gondozása

 1. §


(1)A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás tagjaként, a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében szervezi meg,  helyettes szülői ellátás biztosításával.

(2)A gyermekek átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni.

(3) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelemről, a személyi térítési díjról, az ellátás megszüntetéséről az intézményvezető dönt.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  6/2006. (IV.27.)  számú rendelete.


Iharosberény, 2009. szeptember 03.


                          Blatt Antal                                                    Strausz Edit

                          polgármester                                                   körjegyző                                                                                                                                                                                                                                  

Kihirdetve: 2009. szeptember 04.


                  Strausz Edit

                    körjegyző       [1] 2/2014.(’.10.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014.01. 11-től


[2] 2/2014.(’.10.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014.01. 11-től

[3] 2/2014.(’.10.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014.01. 11-től


[4] 2/2014.(’.10.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014.01. 11-től


[5] Gyer. 65. §

[6] 12/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelettel, hatályos 2010.11.17-től

[7] 2/2014.(’.10.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014.01. 11-től


[8] 2/2014.(’.10.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014.01. 11-től


[9] 2/2014.(’.10.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014.01. 11-től


[10] 2/2014.(’.10.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014.01. 11-től


[11] 2/2014.(’.10.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014.01. 11-től


[12] 12/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2010.11.17.

[13] 2/2014.(’.10.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014.01. 11-től


[14] 2/2014.(’.10.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014.01. 11-től


[15] 2/2014. (I.10.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014. 01. 11-től


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!