nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-11 - 2018-02-20
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed Alsószölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalra.2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje


[1]2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési fő összegét

a) 187.424.043 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege:109.882.593 Ft,

- felhalmozási bevételek összege: 70.301.353 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 7.240.097 Ft.


b) 187.424.043 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 115.992.893 Ft,

- felhalmozási kiadások összege: 68.215.433 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 3.215.717 Ft.


[2](2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 4.024.380 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 6.110.300 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 2.085.920 forint többlet.


[3](3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 4.024.380 forint,

ebből:

aaa) működési célú 4.024.380 forint,

aab) felhalmozási célú 0 ezer forint.

ab) felhalmozási többlet igénybevétele 2.085.920 forint.


(4) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, többletét a működési hiány fedezetére fordítja.


(5) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2017. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.


(7) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.


(8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.


[4](9) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási kiadási előirányzatait 6.363.000 forintban, felújítási kiadási előirányzatait 61.852.433 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait az 5. melléklet tartalmazza.


(10) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.


[5]3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 490.000 forint.


4. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.3. Költségvetési létszámkeret


5. § Az önkormányzat összesített 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg:4. Adósságot keletkeztető ügylet


6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.


(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.


(3) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben a költségvetési szerv költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik a jegyző joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.


9 § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.


(3) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében a jegyző gyakorolja. A jegyző az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. A költségvetési maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.


10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során

a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre,

b) az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a költségvetési szervet vezető jegyzőre ruházza át azzal,

hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjesszék a képviselő-testület elé.


11. § (1) A képviselő-testület az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetménykiegészítés mértékét

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában,

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.


(2) A képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatás keretét a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/főben határozza meg.


12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.6. Záró rendelkezések


13. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

[6]1. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

                                                                                                                                                                                                                                                                          Ft-ban

Bevételek

2017. évi terv

Kiadások

2017. évi terv


Önkormányzat saját

KÖH

Összesen


Önkormányzat saját

KÖH

Összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

91096169

200000

91296169

Személyi juttatások

15962327

29919520

45881847

Közhatalmi bevételek

10434000

0

10434000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3218661

6705814

9924475

Működési bevételek

8122424

30000

8152424

Dologi kiadások

19396931

8009000

27405931

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

531800

0

531800

Egyéb működési célú kiadások

32248840

0

32248840

Működési költségvetés

109652593

230000

109882593

Működési költségvetés

71358559

44634334

115992893

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

67903803

0

67903803

Beruházások

6000000

363000

6363000

Felhalmozási bevételek

2397550

0

2397550

Felújítások

61852433

0

61852433

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási költségvetés

70301353

0

70301353

Felhalmozási költségvetés

67852433

363000

68215433

Maradvány igénybevétele

6047275

1192822

7240097

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2636076

0

2636076

Intézményfinanszírozás

0

43574512

0

Intézményfinanszírozás

43574512

0

0

Támogatásmegelőző hitel felvétele

0

0

0

Támogatásmegelőző hitel törlesztése

579641

0

579641

Finanszírozási bevételek

6047275

44767334

7240097

Finanszírozási kiadások

46790229

0

3215717

Mindösszesen:

186001221

44997334

*187424043

Mindösszesen:

186001221

44997334

*187424043

Ebből:
Ebből:
Kötelező feladatok

136218709

0

136218709

Kötelező feladatok

137926709

0

137926709

Önként vállalt feladatok

6208000

0

6208000

Önként vállalt feladatok

4500000

0

4500000

Államigazgatási feladatok

43574512

44997334

44997334

Államigazgatási feladatok

43574512

44997334

44997334


*Önkormányzat saját bevételi, kiadási főösszege:      186.001.221,- Ft
KÖH bevételi, kiadási főösszege:                               +44.997.334,- Ft
Intézményfinanszírozás:                                              -43.574.512,- Ft
Alsószölnök Község Önkormányzata
költségvetési szervvel összevont bevételi,
kiadási főösszege:                                                  187.424.043,- Ft

[7]2. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján

32976000


3

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1184130


4

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2048000


5

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

212934


6

Közutak fenntartásának támogatása

683270


7

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5000000


8

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés

-1281561


9

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

45900


10

2016. évi bérkompenzáció

54991


11

Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása

1000000


12

Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)


41923664


13

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


22251337

14

Szociális feladatok egyéb támogatása

2220000


15

Szociális étkeztetés

1384000


16

Szociális ágazati pótlék

298731


17

Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás

2500000


18

Gyermekétkeztetés támogatása

3360830


19

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+…18)


9763561

20

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása


1200000

21

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások


1580562

22

Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+19+20+21)


76719124

23

Központi kezelésű előirányzatok

285231


24

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0


25

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

3238800


26

Elkülönített állami pénzalapoktól

586686


27

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

10466328


28

Társulások és költségvetési szerveiktől

0


29

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0


30

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+….29)


14577045

31

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+30)


91296169
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


22868421

3

Központi költségvetési szervektől

0


4

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

45035382


5

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0


6

Elkülönített állami pénzalapoktól

0


7

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0


8

Társulások és költségvetési szerveiktől

0


9

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0


10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+…9)


45035382

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)


67903803
3. Működési célú átvett pénzeszközök

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Egyházi jogi személyektől

0


3

Egyéb civil szervezetektől

0


4

Háztartásoktól

0


5

Egyéb vállalkozásoktól

0


6

Működési célú átvett pénzeszközök (2…+5)


0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Egyházi jogi személyektől

0


3

Egyéb civil szervezetektől

0


4

Háztartásoktól

0


5

Egyéb vállalkozásoktól

0


6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2…+5)


03. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei


Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Épület után fizetett idegenforgalmi adó

0


3

Magánszemélyek kommunális adója

500000


4

Vagyoni típusú adók (2+3)


500000

5

Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

9000000


6

Gépjárműadók

900000


7

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)

25000


8

Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)


9925000

9

Igazgatási és szolgáltatási díjak

9000


10

Egyéb bírság

0


11

Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)


9000

12

Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)


10434000


[8]4. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai


Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)

90000


3

Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)

42000


4

Családi támogatások (2+3)


132000

5

Települési támogatás (lakásfenntartás)

112800


6

Települési támogatás (gyógyszer)

60000


7

Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)

107000


8

Települési támogatás (temetési támogatás)

120000


9

Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)

0


10

Egyéb nem intézményi ellátások (5+….9)


399800

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+10)


531800[9]5. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat beruházásai, és felújításai


Ft-ban


Feladat megnevezése

2017. évi tervÖnkormányzat saját

KÖH

Összesen

1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

2

Számítógépek beszerzése

0

285000


3

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai korszerűsítése (ASP)

4300000

0


4

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2+3)

4300000

285000

4585000

5

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai korszerűsítése (ASP)

200000

0


6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (5)

200000

0

200000

7

Beruházási célú ÁFA

1500000

363000

1578000

8

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+4+6+7)

6000000

363000

6363000

9

Játszópark bővítése

3543300

0


10

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal fűtéskorszerűsítése

17966146

0


11

Orvosi rendelő felújítása

27193798

0


12

Ingatlanok felújítása (9+10+11)

48703244


48703244

13

Felújítási célú ÁFA

13149189

0

5807605

14

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: (12+13)

61852433

0

61852433


[10]6. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

2017.évi előirányzat

2017.évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0


3

Társulásoknak

31045968- ASZÖT

29420088- Szentgotthárd Társulás

1625880


4

Nemzetiségi önkormányzatoknak

0


5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+3+4)


31045968

6

Elvonások, befizetések


222872

7

Működési célú támogatások államháztartáson belülre (5+6)


312688402. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

2017.évi előirányzat

2017.évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0


3

Társulásoknak

0


4

Nemzetiségi önkormányzatoknak

0


5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2+3+4)


03. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

2017.évi előirányzat

2017.évi előirányzat

2

Egyéb civil szervezeteknek

490000


3

Háztartásoknak

0


4

Egyéb vállalkozásoknak

0


5

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (2+3+4)


4900004. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

2017.évi előirányzat

2017.évi előirányzat

2

Egyéb civil szervezeteknek

0


3

Háztartásoknak

0


4

Egyéb vállalkozásoknak

0


5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (2+3+4)


0[11]7. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése


Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés (rovat)

2017.évi előirányzat

2

Bevételi

Kiadási

3

SI-HU 18 projekt (zöldpark kialakítása)

4500000

4500000

4

TOP-4.1.1-15 projekt (orvosi rendelő felújítása)

34535382

34535382

5

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01266 projekt (ASP)

6000000

60000008. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat 2017. évi létszám előirányzataMegnevezés

Alsószölnök Község Önkormányzata

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal

Létszám mindösszesen

Köztisztviselők létszáma

0

9

9

Közalkalmazottak létszáma

2

0

2

Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma

3

0

3

Közfoglalkoztatottak létszáma

1

0

1

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:

6

9

15

polgármester (fő állású)

1

0

1

polgármester (tiszteletdíjas)

-

-

-

alpolgármester

1

0

1

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja

3

0

3

Választott tisztségviselők összesen

5

0

5

Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma

1

0

1

Külső munkavállalók összesen:

1

0

1
[12]9. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek


Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:


 Ft-ban


A

B

C

1

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség

érvényesíthetőségi

határideje

Kötelezettség

összesen

2

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

2019.12.31

579641

3

Összesen


579641


A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban


A

B

C

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

esedékessége

Bevétel összege

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2017.03.15

2017.09.15

10434000

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

folyamatos

5473000

4

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel


0

5

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


0

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel


0

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés


0

8

Összesen


15907000


10. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai


Ft-ban


A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi

jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

-----------

0

4

Bevételek összesen


5

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

6

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások

jogcímek

Jogcím szerinti összeg

7

-------------

0

8

Kiadások összesen

0
[1]

A rendelet szövegét a 7/2017 (X.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.11-től

[2]

A rendelet szövegét a 7/2017 (X.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.11-től

[3]

A rendelet szövegét a 7/2017 (X.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.11-től

[4]

A rendelet szövegét a 7/2017 (X.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.11-től

[5]

A rendelet szövegét a 7/2017 (X.10.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.11-től

[6]

A rendelet szövegét a 7/2017 (X.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.11-től

[7]

A rendelet szövegét a 7/2017 (X.10.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.11-től

[8]

A rendelet szövegét a 7/2017 (X.10.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.11-től

[9]

A rendelet szövegét a 7/2017 (X.10.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.11-től

[10]

A rendelet szövegét a 7/2017 (X.10.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.11-től

[11]

A rendelet szövegét a 7/2017 (X.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.11-től

[12]

A rendelet szövegét a 7/2017 (X.10.) önkormányzati rendelet 12. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.11-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!