nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-01 - 2018-09-01
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (III.03 . ) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (III. 03.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 9. melléklet I. része az alábbiakra módosul:  1. rész


Szociális alapszolgáltatás célja, feladata


A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírásaA falugondnoki szolgáltatás célja:

A falugondnoki szolgálat célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, ezen jellegzetességekből adódó hátrányok csökkentése, így különösen:


A falugondnoki szolgáltatás konkrét célja

a falugondnoki szolgálat a helyi szükségletek alapján


A falugondnoki szolgáltatás feladata:

Tornyiszentmiklós település intézmény- és a lakosságot érintő alapvető szolgáltatások hiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése, ennek érdekében falugondnoki szolgálat, mint az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzájutás.


A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:

A településen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére, valamint az óvodás és iskoláskorú gyermekek.A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.A falugondnoki szolgálat további kiemelt céljai:


A falugondnoki szolgálat e célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés szolgáltatási elemet biztosít.


A falugondnoki szolgálat alapfeladatai közé tartozik különösen:

javak, vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatók meg.


szociális problémák által érintett. vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen illetve közvetett módon történő elérése, vagy felkutatása, akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják.


a település vagy térség lakosságát érintő integrációs személetű, bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.Ezen túlmenően, a település sajátos igényeihez és szükségleteihez igazodó szolgáltatásokat is végez, melyek közvetett szolgáltatásnak minősülnek és a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki.  


A falugondnok rendszeresen nyújt személyes segítséget a rászorulóknak problémáik meghallgatásával és megbeszélésével. A falugondnok tevékenységének ellátásába bevonja a településen lévő családokat is. A jogszabályi előírásokhoz kapcsolódóan Tornyiszentmiklós község viszonylatában a falugondnoki szolgáltatás bevezetése, megfelelő színvonalon való működése, az alábbiakban vázolt szociális igények megvalósítását teszik lehetővé, a leírt konkrét formában.


Létrejövő kapacitások

A falugondnoki szolgálat 1 fő közalkalmazott útján ellátja a településen jelentkező feladatokat, a többi, a településen működő szociális szolgáltatásokkal egymást kölcsönösen kiegészítve.A R. 9. melléklet II. része az alábbiakra módosul:


  1. rész


A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége


  1. Szállítás


Szállítás: javak, vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatók meg.


I.1. A falugondnoki szolgálat közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai:


I.1.1. Közreműködés az étkeztetésben


A feladatellátás tartalma, módja

Az Önkormányzat a szociális étkeztetés feladatot a Lovászi Gondozási Központ útján látja el. A Gondozási Központ Tornyiszentmiklós településen az étkeztetést a lovászi Önkiszolgáló étterem és Turistaszállón keresztül biztosítja. Az ebéd szállítása a falugondnok feladata. Az ellátottakkal való kapcsolattartásban jelenleg is részt vesz.


A feladatellátás rendszeressége

Folyamatos


Az ellátottak köre

A szociális étkeztetésben részesülők.


I.1.2 Közreműködés a házi segítségnyújtásban


A feladatellátás tartalma, módja

A házi segítségnyújtás feladatot az Önkormányzat a Lovászi Gondozási Központ útján látja el. Tekintettel arra, hogy a házi segítségnyújtás és a falugondnok által nyújtott szolgálat keretében ellátandó feladatok egy köre gyakorlatilag megegyezik, ugyanakkor a házi segítségnyújtás körében ellátandó feladatok egy részéhez megfelelő képesítés szükséges, így a falugondnok azon feladatok ellátásában működik közre, melyek képesítés nélkül is végezhető, így különösen a ház körüli feladatok ellátásában, bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban. A két szolgálat tekintetébe nagyon fontos, hogy feladataikat kölcsönösen együttműködve látják el. A házi segítségnyújtás gesztor települése Lovászi. A gondozónő a településen dolgozik, gyakran kérik a falugondnoki szolgálat segítségét az idősek rendezvényekre, orvoshoz történő szállításában.


A feladatellátás rendszeressége

Heti rendszerességű.


Az ellátottak köre

A házi segítségnyújtásban részesülők.
I.1.3. Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása


a) Háziorvosi rendelésre szállítás


A feladatellátás tartalma, módja

A falugondnoki szolgáltatás egyik kiemelten fontos feladata a szolgáltatást igénylő lakos orvosi ellátáshoz való hozzájutása, igény szerint a választott háziorvosi rendelésre, szükség esetén a település közigazgatási területén kívül is. Az egészségi állapota szerint helyben is igényelheti az orvoshoz való szállítást.

A fertőző, vagy életveszélyben lévő betegek szállítása szakszerű ellátást igényel, ezért a falugondnok ezen személyek szállítását nem végezheti, a falugondnok kötelessége a szakszerű ellátás megszervezése (mentő, orvos hívása) és közreműködhet a betegszállítás megszervezésében is.

A falugondnok a feladatellátáshoz szükséges alapvető elsősegély nyújtási ismereteket a falugondnoki alapképzésen, illetve a továbbképzések során szerzi meg.


A feladatellátás rendszeressége

Hetente.


Az ellátottak köre

Azok a betegek, akik idős koruk vagy állapotuk, vagy a közösségi közlekedés hiánya miatt a háziorvoshoz való eljutásban segítségre szorulnak.b) Egyéb egészségügyi intézménybe szállítás


A feladatellátás tartalma, módja

A szakorvosi rendelések Lentiben, illetve Zalaegerszegen vehetők igénybe, fogorvosi rendelő Lovásziban van. Az ezt igénylő betegek ezen intézményekbe történő eljuttatása szintén a falugondnok feladata. A falugondnok ugyanakkor a sürgősségi betegellátást nem helyettesíti. A szakellátásra történő szállítás orvosi beutaló alapján előzetes időpont egyeztetéssel történik.


A feladatellátás rendszeressége

Alkalomszerű feladat.


Az ellátottak köre

Azok a betegek, akik idős koruk vagy állapotuk miatt az egészségügyi intézményekbe való eljutásban segítségre szorulnak.


c) Gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása


A feladatellátás tartalma, módja

Gyógyszerkiváltásra lovászi és lenti gyógyszertárakban van lehetőség. A falugondnok hetente egy alkalommal összegyűjtve az igényeket gondoskodik a gyógyszerek kiváltásáról és településre szállításáról. Azon személyek részére, akiknek gyógyászati segédeszközre van szüksége, segítséget nyújt a beszerzés helyének felkutatásában, a beszerzés lebonyolításában, és akár a gyógyászati segédeszköz kiszállításában.


A feladatellátás rendszeressége

Hetente egyszer.


Az ellátottak köre

Akik idős koruk, állapotuk miatt önállóan nem tudnak gondoskodni gyógyszereik, gyógyászati segédeszközeik beszerzéséről.


I.1.4 Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása


a) Óvodába, iskolába szállítás


A feladatellátás tartalma, módja

Óvoda a szomszéd településen  van, melyre az óvodás korú gyermekek szállítását a falugondnok végzi.  A gyermekek rendszeres iskolába történő szállítása tömegközlekedéssel, illetve iskolajáratokkal megoldott. A nyári szünetben ugyanakkor az ezt igénylő nyári ügyeletet igénybe vevők részére végezhet szállítási feladatot a falugondnok


A feladatellátás rendszeressége

Folyamatos, illetve alkalomszerű.


Az ellátottak köre

Óvodás korú gyerekek, illetve azon gyermekek, akik a nyári szünet ideje alatt is igénybe veszik az iskolai ellátást, illetve felügyeletet.b) Egyéb gyermekszállítás


A feladatellátás tartalma, módja

Rendezvényekre, kirándulásokra, versenyekre, egyéb gyermekprogramokra igény esetén a falugondnok szállítja a gyerekeket.


A feladatellátás rendszeressége

Alkalomszerű.


Az ellátottak köre

Óvodás, általános iskolás, középiskolás korú gyerekek.


I.1.5. Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben


A feladatellátás tartalma, módja

A falugondnok fontos feladata az Szt. értelmében, mint jelzőrendszeri tag a gyermekjóléti szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakembereikkel való folyamatos kapcsolattartás, igény esetén szakemberek szállítása. A falugondnok részt vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben, a családjából kiemelt gyermek szakellátásba való beszállításában. Igény esetén biztosítja a gyermekkel való kapcsolattartást, segíti a hozzátartozó szülőt a gyermekgondozási helyén való látogatásban.


 I.2. A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatai


I.2.1. Közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése


A feladatellátás tartalma, módja

Az Önkormányzat által szervezett közösségi rendezvények szervezésében, lebonyolításában, az ahhoz szükséges beszerzési feladatok ellátásában, fellépők szállításában a falugondnok is közreműködik.

Ezen túl a falugondnoki szolgáltatás útján lehetőség van arra, hogy a helyben lakók más településeken levő rendezvényekre, programokra, színházba eljussanak, kirándulásokon vegyenek részt.


A feladatellátás rendszeressége

Alkalomszerű feladat.


Az ellátottak köre

A falu lakossága, az ott nyaralók, a rendezvényre látogatók.


I.2.2 Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása


A feladatellátás tartalma, módja

A falugondnok segítséget nyújt az egyéni hivatalos ügyek intézésében. E feladatkörében segítséget nyújt a hozzá fordulók részére abban, hogy ügyükkel mely szervhez fordulhatnak, és amennyiben ezt igénylik, az ellátottak részére az ügy elintézésben, így különösen a kérelmük benyújtásában is segítséget nyújt.

A részére eljuttatott lakossági igényeket továbbítja az Önkormányzat számára.


A feladatellátás rendszeressége

Alkalomszerű feladat.


Az ellátottak köre

Az ezt igénylő helyi lakosok.


I.2.3. Egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az 1.1. A) pontban meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés


A feladatellátás tartalma, módja

Az egyéb lakossági szolgáltatások körébe olyan feladatok tartoznak, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem tartoznak.

Például:


A feladatellátás rendszeressége

Folyamatos feladat. Az egyéb lakossági szolgáltatások tekintetében alkalmankénti, illetve heti rendszerességgel jelentkező feladat.


Az ellátottak köre

A lakosság.
I.3. Önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások


a) Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére


A feladatellátás tartalma, módja

A szolgáltatást nyújtó közreműködik az önkormányzati információk közvetítésében a lakosság részére. E feladatkörében eljuttatja az önkormányzati hirdetményeket, meghívókat, leveleket, szórólapokat a lakosság részére.


A feladatellátás rendszeressége

Havi rendszerességgel.


Az ellátottak köre

A lakosság.


b) A falugondnok által nyújtott szolgáltatás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása


A feladatellátás tartalma, módja

A falugondnoki szolgáltatás működéséhez szükséges biztosítani a tárgyi feltételeket is. Ez jelenti elsősorban a feladat ellátásához használt gépjármű folyamatos üzemképes és a feladat ellátásához megfelelő állapotban tartását. Ennek érdekében a falugondnok gondoskodik az üzemanyag beszerzéséről, valamint a gépjármű takarításáról, szervizeléséről.

Lényeges továbbá a feladat ellátásához szükséges dokumentációk (menetlevél, munkanapló) folyamatos, naprakész vezetése.


A feladatellátás rendszeressége

Napi rendszerességű feladat.


Az ellátottak köre

A falugondnoki szolgáltatás tárgyi feltételeinek, működtetése biztosítása útján valamennyi, az előző pontokban felsorolt ellátott.

  1. Megkeresés


Megkeresés: szociális problémák által érintett. vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen illetve közvetett módon történő elérése, vagy felkutatása, akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják.

A falugondnok további feladata a helyben vagy a közigazgatási területen működő szociális ellátórendszer szolgáltatásainak igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információk felkutatása, erről a lakosság tájékoztatása.


II.1. A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai: 

A falugondok feladata a településen élő lakosokkal való beszélgetés során a további étkezési igények felmérése és továbbítása a fenntartó felé, illetve a megszervezésben való közreműködés.


II.1.2. Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában

A falugondnok napi szinten figyelemmel kíséri az idős, egészségi állapotukban korlátozott főleg egyedül élő embereket. Szükség esetén jelzéssel él a megfelelő szakma képviselője felé, amennyiben azt tapasztalja, hogy önmagukról saját háztartásukban is már csak segítséggel tudnak gondoskodni. A folyamatos gondozást igénylő személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről, ennek hiányában a fenntartó segítségével eljár az ellátott intézményi elhelyezésében.


II.1.3. Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése

A falugondnok folyamatosan figyelemmel kíséri az egyedül élőket, főként az idős embereket. Abban az esetben, ha valakinek az egészségi állapotában olyan mértékű romlás következik be, amelyről ő maga nem tud, vagy egyéb okok miatt képtelen szakembernek jelezni, azt a falugondnok teszi meg és tájékoztatja a háziorvost.

Részt vesz a szűrővizsgálatok szervezésében, tájékoztatja a lakosságot a lehetőségekről.


II.1.4. Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

A falugondnok a helyi közösségi élet főszereplője, aki nem csak szállítási, de szervezési lebonyolítói feladatokat is ellát. A közösségi programokon aktívan részt vesz, aktivizál, bevon. Ehhez felméri a lakosság igényeit, melyet továbbít a fenntartó felé, maja szükséges információkat eljuttatja a település lakóinak számára.


II.1.5. Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben

Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, mely történhet szállításon túl az ügyek falugondnok által történő elintézésével is.

A falugondnok folyamatosan figyelemmel kíséri a és észleli a veszélyeztetett családok, egyének életkörülményeit. Észleli a veszélyhelyzeteket, a különböző szenvedélybetegségeket, függőségeket, különös tekintettel a gyermekek helyzetére, esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli erőszakra. Megfelelő információ esetén jelzési kötelezettségének eleget téve elősegíti a szükséges, prevenciós intézkedéseket.  1. Közösségi fejlesztés


Közösségi fejlesztés: a település vagy térség lakosságát érintő integrációs személetű, bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.


III.1.1. A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatai


III.1.1 Közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

A falugondnok minden korosztály számára hasznos, értékes és maradandó kulturális sprot és szabadidős programokat szervez, mint pl.: színház, mozi, nyugdíjas találkozó.


II.1.2. Önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatások

A fenntartó által meghatározott közösségi programokról tájékoztatást nyújt a lakosság részére, szórólapok kiosztása, ösztönzés a programokon való részvételre.
A falugondnoki szolgálat a felsorolt tevékenységek mellett, a fő tevékenységi körökbe nem sorolt egyéb – szintén térítésmentes – szolgáltatást nyújthat.

Záró rendelkezések


2.§


E rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba, és a hetályba lépését követő napon hatályát veszti.Tornyiszentmiklós, 2018. augusztus 29.                          Végh László sk.                                                  dr. Novák Anett sk.

                          polgármester                                                            jegyző
Kihirdetve: Tornyiszentmiklós, 2018. augusztus 30.
                                                                                                    dr. Novák Anett

                                                                                                            jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!