nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015(III.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-11 -tól
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed

ki.

2. §

(1) [1] [2]   A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

  1.  576 431eFt költségvetési bevétellel,
  2.  602 535 eFt költségvetési kiadással,
  3.  26 104 eFt költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 26 104 eFt működési célú, 0 eFt felhalmozási célú.


(2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3. mellékletek részletezik.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A működési hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1. -9.3.3 mellékletek szerint határozza meg.

            4. §

A Képviselő-testület a kiadások között a költségvetési egyenlegre tekintettel sem általános, sem pedig céltartalékot nem állapít meg. 

5. §

(1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg
nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át.
Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(2)   A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.

(3)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. §

(1)   Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

7. §

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 17/2014.(II.27.)KT határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

8. §

Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulás útján, a 117/2013.(XII.19.)KT  határozattal  elfogadott  2014-2018.  Ellenőrzési Stratégiai Terve és 94/2014.(XI.28.)KT határozattal elfogadott 2015. évi Belső Ellenőrzési Terve alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1- től kell alkalmazni.

                               Dr. Tóth Rita sk.                                         

                                   Jegyző

                   Kovács Gábor sk.

                    Polgármester


Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet  12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2015. március 13. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.

Járdánháza, 2015. március 13.

                                                                                                 Dr. Tóth Rita sk.

                                                                                                       Jegyző1.1 számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez [3] [4]

B E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

Módosításra javasolt EI

Előirányzat változás */-

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

178 830

170 023

-8 807

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

53 603

53 603


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 442

40 012

1 570

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 495

58 240

-3 255

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 136

2 136


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

23 154

16 032

-7 122

1.6.

Elszámolásból származó bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

261 156

340 022

78 866

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

261 156

340 022

78 866

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

98 889

25 021

-73 868

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 381

2 978

-403

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

95 508

22 043

-73 465

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

12 928

14 463

1 535

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)

3 800

5 335

1 535

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 800

4 956

1 156

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)


379

379

4.2.

Gépjárműadó

3 400

3 400


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 728

5 728


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 224

23 950

7 726

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


59

59

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

900

6 164

5 264

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


131

131

5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

11 784

11 784


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 424

3 424


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


2 272

2 272

5.11.

Egyéb működési bevételek

116

116


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


2 152

2 152

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése


1 640

1 640

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


512

512

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


800

800

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


800

800

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

568 027

576 431

8 404

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


3 350

3 350

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


3 350

3 350

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

31 566

31 566


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

31 566

31 566


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Váltóbevételek
    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

31 566

34 916

3 350

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

599 593

611 347

11 754

K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek
A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

494 390

575 362

80 972

1.1.

Személyi  juttatások

304 233

328 492

24 259

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

54 898

56 695

1 797

1.3.

Dologi  kiadások

89 690

136 814

47 124

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 408

31 630

2 222

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 161

21 731

5 570

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 578

4 995

1 417

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.

   - Elvonások és befizetések
1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 453

16 031

3 578

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.

   - Kamattámogatások
1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

130

705

575

1.18.

Tartalékok
1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.

   - Céltartalék
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

99 741

27 173

-72 568

2.1.

Beruházások

95 508

22 940

-72 568

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

4 233

4 233

0

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

594 131

602 535

8 404

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


3 350

3 350

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


3 350

3 350

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.

Kincstárjegyek beváltása
5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.

Belföldi kötvények beváltása
5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5 462

5 462


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 462

5 462


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai
7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.

Váltókiadások
10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

5462

8 812

3 350

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

599 593

611 347

11 754


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatEzer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-42 667

-26 104

0

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

42 667

26 104

01.2 számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez [5] [6]

B E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

Módosításra javasolt EI

Előirányzat változás */-

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

178 830

170 023

-8 807

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

53 603

53 603


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 442

40 012

1 570

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 495

58 240

-3 255

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 136

2 136


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

23 154

16 032

-7 122

1.6.

Elszámolásból származó bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

261 156

340 022

78 866

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

261 156

340 022

78 866

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

98 889

25 021

-73 868

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 381

2 978

-403

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

95 508

22 043

-73 465

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

12 928

14 463

1 535

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)

3 800

5 335

1 535

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 800

4 956

1 156

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)


379

379

4.2.

Gépjárműadó

3 400

3 400


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 728

5 728


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 224

23 950

7 726

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


59

59

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

900

6 164

5 264

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


131

131

5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

11 784

11 784


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 424

3 424


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


2 272

2 272

5.11.

Egyéb működési bevételek

116

116


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


2 152

2 152

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése


1 640

1 640

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


512

512

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


800

800

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


800

800

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

568 027

576 431

8 404

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


3 350

3 350

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


3 350

3 350

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

31 566

31 566


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

31 566

31 566


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Váltóbevételek
    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

31 566

34 916

3 350

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

599 593

611 347

11 754

K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek
A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

494 390

575 362

80 972

1.1.

Személyi  juttatások

304 233

328 492

24 259

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

54 898

56 695

1 797

1.3.

Dologi  kiadások

89 690

136 814

47 124

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 408

31 630

2 222

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 161

21 731

5 570

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 578

4 995

1 417

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.

   - Elvonások és befizetések
1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 453

16 031

3 578

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.

   - Kamattámogatások
1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

130

705

575

1.18.

Tartalékok
1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.

   - Céltartalék
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

99 741

27 173

-72 568

2.1.

Beruházások

95 508

22 940

-72 568

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

4 233

4 233

0

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

594 131

602 535

8 404

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


3 350

3 350

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


3 350

3 350

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.

Kincstárjegyek beváltása
5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.

Belföldi kötvények beváltása
5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5 462

5 462


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 462

5 462


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai
7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.

Váltókiadások
10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

5462

8 812

3 350

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

599 593

611 347

11 754


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatEzer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-42 667

-26 104

0

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

42 667

26 104

01.3 számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelete

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

761

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

761

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)


4.2.

Gépjárműadó


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

761

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

761

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2015. évi előirányzat

A

B

C

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

761

1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

480

1.3.

Dologi  kiadások

117

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

159

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

761

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

761
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)
1.4.számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez [7] [8]

B E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

Módosításra javasolt EI

Előirányzat változás */-

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

20 198

20 198

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

20 198

20 198


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.

Elszámolásból származó bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 846

7 817

1 971

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 846

7 817

1 971

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)
4.1.1.

- Vagyoni típusú adók
4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.

Gépjárműadó
4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek
5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

26 044

28 015

1 971

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Váltóbevételek
    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

26 044

28 015

1 971

K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek
A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

26 044

28 015

1 971

1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások

26 044

28 015

1 971

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5

Egyéb működési célú kiadások
1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.

   - Elvonások és befizetések
1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                                                                                                                                                                                                                                                               

1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.

   - Kamattámogatások
1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.

Tartalékok
1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.

   - Céltartalék
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.

Beruházások
2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

26 044

28 015

1 971

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.

Kincstárjegyek beváltása
5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.

Belföldi kötvények beváltása
5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai
7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.

Váltókiadások
10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

26 044

28 015

1 971


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatEzer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)


2.1 számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez [9] [10]I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek
Kiadások
Megnevezés

2015. évi előirányzat

Módosításra javasolt EI

Előirányzat változás */-

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Módosításra javasolt EI

Előirányzat változás */-

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

178 830

170 023

-8 807

Személyi juttatások

304 233

328 492

24 259

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

261 156

340 022

78 866

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

54 898

56 695

1 797

3.

2.-ból EU-s támogatás

0

0

0

Dologi kiadások

89 690

136 814

47 124

4.

Közhatalmi bevételek

12 076

14 463

2 387

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 408

31 630

2 222

5.

Működési bevételek

16 224

23 950

7 726

Egyéb működési célú kiadások

16 161

21 731

5 570

6.

Működési célú átvett pénzeszközök


800

800

Tartalékok
7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

468 286

549 258

80 972

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

494 390

575 362

80 972

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

31 566

31 566

0

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele

31 566

31 566

0

Likviditási célú hitelek törlesztése


3 350

3 350

16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.

   Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.

   Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


3 350

3 350

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


3 350

3 350

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.

   Értékpapírok bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.

Váltóbevételek
Váltókiadások
23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Államháztartáson belüli megelőlegezés v.fiz.

5 462

5 462


24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

31 566

34 916

3 350

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

5 462

8 812

3 350

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

499 852

584 174

84 322

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

499 852

584 174

84 322

26.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

-


27.

Tárgyévi  hiány:

-

-

-

Tárgyévi  többlet:

-

-
2.2 számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez [11] [12]II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek
Kiadások
Megnevezés

2015. évi EI

Módosításra javasolt EI

EI változás +/-

Megnevezés

2015. évi EI

Módosításra javasolt EI

EI változás +/-

A

B

E

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

95 508

22 043

-73 465

Beruházások

95 508

22 940

-72 568

2.

1.-ből EU-s támogatás
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.

Felhalmozási bevételek (VIS MAIOR)

3 381

2 978

-403

Felújítások

4 233

4 233

0

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási kiadások
6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

852

2 152

1 300

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok
12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

99 741

27 173

-72 568

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

99 741

27 173

-72 568

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.

Költségvetési maradvány igénybevétele
Hitelek törlesztése
15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.

Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.

Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése
20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai
21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.

Értékpapírok kibocsátása
24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)
26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

99 741

27 173

-72 568

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

99 741

27 173

#######

27.

Költségvetési hiány:

-Költségvetési többlet:

-28.

Tárgyévi  hiány:

-Tárgyévi  többlet:

-3. számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez


Járdánháza Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

1.

                   -     

2.

                   -     

3.

                   -     

4.

                   -     

5.

                   -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                   -     

                   -     

                   -      

                   -     
4. számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez


Járdánháza Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításáhozEzer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2015. évi előirányzat

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

                        3 200   

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel


4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

                           600   

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        3 800   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
5. számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez


Járdánháza Község ÖnkormányzataEzer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

C

1.2.3.4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

                                             -     
6. számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez [13] [14]


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. december 31-ig

2015. évi előirányzat

Módosítára javasolt EI

Előirányzat változás */-

2015. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F

G

H=(B-D-G)

Közfoglalkoztatási programok keretében megvalósuló ber.

95 508

2015.


95 508

22 940

-72 568

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ÖSSZESEN:

95 50895 508

22 940

-72 568

0

7. számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. 12.31-ig

2015. évi előirányzat

2015. utáni szükséglet
(F=B - D - E)

A

B

C

D

E

F

Vis Maior pályázat révén megvalósuló felújítás (Akácos út)

2 759

2015.


2 759


Vis Maior pályázat révén megvalósuló felújítás (Bányász út)

999

2015.


999


Diamit Zrt. volt Egészségház bontása

475

201


475
ÖSSZESEN:

4 2334 233
8. számú melléklet a 6/2015. számú önkormányzati rendelethez


EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő
0

- saját erőből központi támogatás
0

EU-s forrás
0

Társfinanszírozás
0

Hitel
0

Egyéb forrás
0

0

Források összesen:

0

0

0

0


Kiadások, költségek

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Személyi jellegű
0

Beruházások, beszerzések
0

Szolgáltatások igénybe vétele
0

Adminisztratív költségek
0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

NEMLEGES !!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő
0

- saját erőből központi támogatás
0

EU-s forrás
0

Társfinanszírozás
0

Hitel
0

Egyéb forrás
0

0

Források összesen:

0

0

0

0


Kiadások, költségek

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Személyi jellegű
0

Beruházások, beszerzések
0

Szolgáltatások igénybe vétele
0

Adminisztratív költségek
0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0


Támogatott neve

Hozzájárulás  (E Ft)

Összesen:

0

9.1. számú melléklet a 6/2015. számú önkormányzati rendelethez [15] [16]


Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosításra javasolt EI

Előirányzat változás +/-

A

B

C

D

E


Bevételek
1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

178 830

170 023

-8 807

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

53 603

53 603

0

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 442

40 012

1 570

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 495

58 240

-3 255

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 136

2 136

0

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

23 154

16 032

-7 122

1.6.

Elszámolásból származó bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

255 310

332 205

76 895

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

255 310

332 205

76 895

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

98 889

25 021

-73 868

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 381

2 978

-403

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

95 508

22 043

-73 465

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

12 928

14 463

1 535

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.)

3 800

5 335

1 535

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 800

4 956

1 156

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)


379

379

4.2.

Gépjárműadó

3 400

3 400


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 728

5 728


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 224

23 950

7 726

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


59

59

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

900

6 164

5 264

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


131

131

5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

11 784

11 784


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 424

3 424

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


2 272

2 272

5.11.

Egyéb működési bevételek

116

116

0

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


2 152

2 152

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése


1 640

1 640

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


512

512

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


800

800

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


800

800

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

562 181

568 614


 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


3 350

3 350

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


3 350

3 350

10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

30 845

30 845

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 845

30 845

0

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Váltóbevételek
   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

30 845

34 195

0

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

593 026

602 809

9 783Kiadások
1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

390 760

468 277

77 517

1.1.

Személyi  juttatások

245 861

269 005

23 144

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 640

40 371

1 731

1.3.

Dologi  kiadások

81 690

127 945

46 255

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 408

9 225

817

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 161

21 731

5 570

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 578

4 995

1 417

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.

   - Elvonások és befizetések
1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 453

16 031

3 578

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.

   - Kamattámogatások
1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

130

705

575

1.18.

Tartalékok
1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.

     - Céltartalék
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

99 741

27 173

-72 568

2.1.

Beruházások

95 508

22 940

-72 568

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

4 233

4 233


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

490 501

495 450

4 949

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


3 350

3 350

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


3 350

3 350

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.

Kincstárjegyek beváltása
5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.

Belföldi kötvények beváltása
5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

102 525

104 009

1 484

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 462

5 462


6.3.

Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás: JKÖH, Óvoda)

97 063

98 547

1 484

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai
7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.

Váltókiadások
10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

102 525

107 359

1 484

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

593 026

602 809

9 783

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


3

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)9.1.1 számú melléklet a 6/2015. számú önkormányzati rendelethez [17] [18]Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosításra javasolt EI

Előirányzat változás +/-

A

B

C

D

E


Bevételek
1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

178 830

170 023

-8 807

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

53 603

53 603

0

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 442

40 012

1 570

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 495

58 240

-3 255

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 136

2 136

0

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

23 154

16 032

-7 122

1.6.

Elszámolásból származó bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

255 310

332 205

76 895

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

255 310

332 205

76 895

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

98 889

25 021

-73 868

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 381

2 978

-403

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

95 508

22 043

-73 465

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

12 928

14 463

1 535

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.)

3 800

5 335

1 535

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 800

4 956

1 156

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)


379

379

4.2.

Gépjárműadó

3 400

3 400


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 728

5 728


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 224

23 950

7 726

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


59

59

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

900

6 164

5 264

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


131

131

5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

11 784

11 784


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 424

3 424

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


2 272

2 272

5.11.

Egyéb működési bevételek

116

116

0

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


2 152

2 152

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése


1 640

1 640

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


512

512

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


800

800

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


800

800

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

562 181

568 614


 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


3 350

3 350

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


3 350

3 350

10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

30 845

30 845

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 845

30 845

0

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Váltóbevételek
   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

30 845

34 195

0

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

593 026

602 809

9 783Kiadások
1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

390 760

468 277

77 517

1.1.

Személyi  juttatások

245 861

269 005

23 144

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 640

40 371

1 731

1.3.

Dologi  kiadások

81 690

127 945

46 255

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 408

9 225

817

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 161

21 731

5 570

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 578

4 995

1 417

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.

   - Elvonások és befizetések
1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 453

16 031

3 578

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.

   - Kamattámogatások
1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

130

705

575

1.18.

Tartalékok
1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.

     - Céltartalék
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

99 741

27 173

-72 568

2.1.

Beruházások

95 508

22 940

-72 568

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

4 233

4 233


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

490 501

495 450

4 949

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


3 350

3 350

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


3 350

3 350

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.

Kincstárjegyek beváltása
5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.

Belföldi kötvények beváltása
5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

102 525

104 009

1 484

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 462

5 462


6.3.

Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás: JKÖH, Óvoda)

97 063

98 547

1 484

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai
7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.

Váltókiadások
10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

102 525

107 359

1 484

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

593 026

602 809

9 783

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


3

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)9.1.2 számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

761

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

761

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.)


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)


4.2.

Gépjárműadó


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

761

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

761

Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

761

1.1.

Személyi  juttatások

480

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117

1.3.

Dologi  kiadások

159

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5

1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

     - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

761

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Központi, irányító szervi támogatás


6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

761
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.3 számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

04Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

4 400

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 400

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.)


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)


4.2.

Gépjárműadó


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4 400

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

4 400

Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

4 400

1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 400

1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

     - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 400

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Központi, irányító szervi támogatás


6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

4 400
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2 számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez [19] [20]


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosításra javasolt EI

Előirányzat változás +/-

A

B

C

D

E


Bevételek
1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

5 846

7 817

1 971

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 846

7 817

1 971

2.4.

  2.3-ból EU támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.

  4.3.-ból EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 846

7 817

1 971

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

59 120

59 034

-86

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

499

499


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

58 621

58 535

-86

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

64 966

66 851

1 885
Kiadások
1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

64 966

66 851

1 823

1.1.

Személyi  juttatások

31 281

31 914

633

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 943

8 860

-83

1.3.

Dologi  kiadások

3 742

3 672

-70

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 000

22 405

1 405

1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.

Finanszírozási kiadások
4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

64 966

66 851

1 885


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


11

11

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0

0

09.2.1 számú melléklet 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez [21] [22]


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosításra javasolt EI

Előirányzat változás +/-

A

B

C

D

E


Bevételek
1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

5 846

7 817

1 971

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 846

7 817

1 971

2.4.

  2.3-ból EU támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.

  4.3.-ból EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 846

7 817

1 971

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

59 120

59 034

-86

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

499

499


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

58 621

58 535

-86

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

64 966

66 851

1 885
Kiadások
1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

64 966

66 851

1 823

1.1.

Személyi  juttatások

31 281

31 914

633

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 943

8 860

-83

1.3.

Dologi  kiadások

3 742

3 672

-70

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 000

22 405

1 405

1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.

Finanszírozási kiadások
4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

64 966

66 851

1 885


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


11

11

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0

0

0
9.2.2 számú melléklet 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)


4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.4.

  4.3.-ból EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)


10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
NEMLEGES !!9.2.3 számú melléklet 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez [23] [24]

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal


Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosításra javasolt EI

Előirányzat változás +/-

A

B

C

D

E


Bevételek
1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

5 846

7 817

1 971

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 846

7 817

1 971

2.4.

  2.3-ból EU támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.

  4.3.-ból EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 846

7 817

1 971

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

15 1549.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

15 154

14 588

-566

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

21 000

22 405

1 405
Kiadások
1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

21 000

22 405

1 405

1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások
1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 000

22 405

1 405

1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.

Finanszírozási kiadások
4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

21 000

22 405

1 405


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


11

11

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0

0

0
9.3 számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez [25] [26]


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosításra javasolt EI

Előirányzat változás +/-

A

B

C

D

E


Bevételek
1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

  2.3.-ból EU támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

38 664

40 234

1 570

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

222

222


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

38 442

40 012

1 570

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

38 664

40 234

1 570
Kiadások
1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

38 664

40 234

1 570

1.1.

Személyi  juttatások

27 091

27 573

482

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 315

7 464

149

1.3.

Dologi  kiadások

4 258

5 197

939

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Beruházások

0

0

0

2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.

Finanszírozási kiadások
4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

38 664

40 234

1 570


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


10

10

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0

0

09.3.1 számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez [27] [28]


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosításra javasolt EI

Előirányzat változás +/-

A

B

C

D

E


Bevételek
1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

  2.3.-ból EU támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

38 664

40 234

1 570

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

222

222


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

38 442

40 012

1 570

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

38 664

40 234

1 570
Kiadások
1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

38 664

40 234

1 570

1.1.

Személyi  juttatások

27 091

27 573

482

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 315

7 464

149

1.3.

Dologi  kiadások

4 258

5 197

939

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Beruházások

0

0

0

2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.

Finanszírozási kiadások
4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

38 664

40 234

1 570


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


10

10

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0

0

0
9.3.2 számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3.-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)


10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
NEMLEGES !!9.3.3 számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3.-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)


10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)10. számú melléklet a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez


Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve: Járdánháza Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11734121-15439433-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat. 626 182 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… FtSor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások


2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás


3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás


4.

TB alapokkal szembeni tartozás


5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé


6.

Egyéb tartozásállomány


7.

Összesen:
  1. számú tájékoztató tábla a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethez


B E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi tény

2014. évi várható

2015. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

195 619


195 311

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

192 419


70 084

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása38 442

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása61 495

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 136

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 200


23 154

1.6.

Elszámolásból származó bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

208 613


260 163

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

208 613


260 163

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

14 403


98 889

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások3 381

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

14 403


95 508

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 068


12 928

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)

2 132


3 800

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 132


3 800

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.

Gépjárműadó3 400

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

936


5 728

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

28 732


16 224

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

265.2.

Szolgáltatások ellenértéke

28


900

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 1925.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

16 805


11 784

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 647


3 424

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek

1355.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés116

5.11.

Egyéb működési bevételek

3 8996.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 1196.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 1196.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1007.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1007.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

451 654


583 515

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12 474


42 667

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 474


42 667

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Váltóbevételek
    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

12 474


42 667

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

464 128


626 182


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi tény

2014. évi várható

2015. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

414 000


525 441

1.1.

Személyi  juttatások

160 611


326 224

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 819


54 898

1.3.

Dologi  kiadások

125 734


98 806

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai29 059

1.5

Egyéb működési célú kiadások

97 836


16 454

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.

   - Elvonások és befizetések
1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8191.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.

   - Kamattámogatások
1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7491.18.

Tartalékok
1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.

   - Céltartalék
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

32 869


100 741

2.1.

Beruházások

10 979


96 508

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások4 233

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

21 8902.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

21 8903.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

446 869


626 182

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.

Kincstárjegyek beváltása
5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.

Belföldi kötvények beváltása
5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai
7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.

Váltókiadások
10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

446 869


626 182


  1. számú tájékoztató tábla a 6/2015. (III.13.) számú önkormányzati rendelethez


Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

 Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
 éve

2015 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2015.

2016.

2017.

2017.
 után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.

............................
3.

............................
4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.

............................
6.

............................
7.

Beruházási kiadások beruházásonként
8.

............................
9.

Felújítási kiadások felújításonként
10.

............................
11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.

............................
Összesen (1+4+7+9+11)


  1. számú tájékoztató tábla a 6/2015. (III.13.) számú önkormányzati rendelethezAz önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
 Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen6.

-ebből:            Építményadó7.

Telekadó9.

Magánszemélyek kommunális adója10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után11.

Idegenforgalmi adó épület után12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség16.

Egyéb kedvezmény17.

Egyéb kölcsön elengedése18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Összesen:


  1. számú tájékoztató tábla a 6/2015. (III.13.) számú önkormányzati rendelethezElőirányzat-felhasználási terv
2015. évreEzer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

16 300

15 920

15 850

16 020

16 012

15 890

15 898

16 025

16 525

15 890

16 025

18 956

195 311

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

20 030

20 150

18 000

17 620

20 200

18 050

25 000

28 000

22 000

24 300

21 750

25 063

260 163

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül


12 000

15 200

10 800

5 339

10 200

10 500

9 253

7 905

2 012

7 060

8 620

98 889

5.

Közhatalmi bevételek

225

350

1 325

700

350

280

300

495

1 803

4 250

1 500

1 350

12 928

6.

Működési bevételek

1 350

1 352

1 480

1 250

1 352

1 352

1 400

1 250

1 320

1 275

1 320

1 523

16 224

7.

Felhalmozási bevételek


8.

Működési célú átvett pénzeszközök


9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


10.

Finanszírozási bevételek

4 500

3 200

7 000

5 000

8 000

1 500

6 200

206

5 800

1 26142 667

11.

Bevételek összesen:

42 405

52 972

58 855

51 390

51 253

47 272

59 298

55 229

55 353

48 988

47 655

55 512

626 182

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

27 185

27 000

26 500

24 500

28 000

27 600

27 150

27 000

26 890

27 500

28 000

28 899

326 224

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 575

4 500

4 490

4 000

4 700

4 590

4 575

4 500

4 400

4 700

5 000

4 868

54 898

15.

Dologi  kiadások

8 752

9 053

7 748

4 780

9 870

8 752

8 650

7 850

7 980

8 025

8 800

8 546

98 806

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 596

4 011

8 208

1 488

1 475

1 358

1 490

1 487

1 468

1 488

1 490

1 500

29 059

17.

 Egyéb működési célú kiadások

2 500

1 200

1 300

1 100

1 250

1 205

1 250

1 025

1 400

1 368

1 500

1 356

16 454

18.

Beruházások20 500

10 200

5 200

12 000

10 000

11 000

9 009

2 500

8 074

8 025

96 508

19.

Felújítások1 233
3 000


4 233

20.

Egyéb felhalmozási kiadások


21.

Finanszírozási kiadások


22.

Kiadások összesen:

46 608

45 764

69 979

46 068

50 495

55 505

56 115

52 862

51 147

45 581

52 864

53 194

626 182

23.

Egyenleg

-4 203

7 208

-11 124

5 322

758

-8 233

3 183

2 367

4 206

3 407

-5 209

2 318
5. számú tájékoztató tábla a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethezA 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként


adatok forintban

Jogcím

2015. évi támogatás összesen

A

B

I.1.a.)  A települési önkormányzatok működésének támogatása **

54 456 200

I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

10 537 652

I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 059 800

I.1.d.) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

30 600

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 441 800

III.2.  A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

22 877 860

III.3. c.(1) Szociális étkeztetés

7 473 600

III.5.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

16 920 507

Közművelődési feladatok

2 136 360Összesen:

157 934 379

**: A támogatási összeg tartalmazza a március hónapban a törzskönyvi nyilvántartások alapján módosuló 11 633 eFt támogatást,

mely visszavonásra kerül, mivel a 2015. évi felmérés készítésekor még Csernely Községi Önkormányzat még tagja volt a JKÖH-nak,

így a felmérés az ő létszámukat is beleszámítva került megképezésre.

6. számú tájékoztató tábla a 6/2015. (III.13.) számú önkormányzati rendelethezK I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokrólEzer forintban !

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Járdánházi Polgárőr Egyesület

működési

80

2.

Ózdi Mozgáskorlátozottak Egyesülete

működési

20

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Összesen:


100

Nem kötelező!


7. számú tájékoztat tábla a 6/2015.(III.13.) számú önkormányzati rendelethezB E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi

2017. évi

2018. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

208 590

209 500

210 420

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

175 380

173 000

175 025

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

87 000

80 000

79 800

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 000

8 100

8 200

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)

4 000

4 000

4 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4 000

4 000

4 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.

Gépjárműadó

4 000

4 100

4 200

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek
5.

Működési bevételek

17 000

16 500

17 020

6.

Felhalmozási bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

495 970

487 100

490 465

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

495 970

487 100

490 465


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2016. évi

2017. évi

2018. évi

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai

408 970

407 100

410 665

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

87 000

80 000

79 800

2.1.

Beruházások

87 000

80 000

79 800

2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

495 970

487 100

490 465

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

495 970

487 100

490 465


[1]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 1. § - a 2015. szeptember 11 – i hatállyal


[2]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének  2/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. § - a 2016. március 11 – i hatállyal

[3]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 2. § -a 2015. szeptember 11 – i hatállyal

[4]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2016. március 11 – i hatállyal

[5]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 2. § -a 2015. szeptember 11 – i hatállyal

[6]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2016. március 11 – i hatállyal

[7]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 2. § -a 2015. szeptember 11 – i hatállyal

[8]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2016. március 11 – i hatállyal

[9]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. szeptember 11 – i hatállyal

[10]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2016. március 11 – i hatállyal

[11]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. szeptember 11 – i hatállyal

[12]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2016. március 11 – i hatállyal

[13]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. szeptember 11 – i hatállyal

[14]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2016. március 11 – i hatállyal

[15]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. szeptember 11 – i hatállyal

[16]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2016. március 11 – i hatállyal

[17]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. szeptember 11 – i hatállyal

[18]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2016. március 11 – i hatállyal

[19]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. szeptember 11 – i hatállyal

[20]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2016. március 11 – i hatállyal

[21]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. szeptember 11 – i hatállyal

[22]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2016. március 11 – i hatállyal

[23]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. szeptember 11 – i hatállyal

[24]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2016. március 11 – i hatállyal

[25]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. szeptember 11 – i hatállyal

[26]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2016. március 11 – i hatállyal

[27]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. szeptember 11 – i hatállyal

[28]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2016. március 11 – i hatállyal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!