nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-01 -tól
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj): 38.650,- Ft/hó.


2. § (1) A képviselő-testület az alapdíjon felül a bizottsági elnökök és képviselő bizottsági tagok pótdíjat nem állapít meg.

(2) A bizottság nem képviselő tiszteletdíja az alapdíj 12,93 %-a, azaz száz forintra kerekítve 5.000,- Ft.

(3) A képviselők és bizottsági elnökök a távolmaradásukat a polgármesternek, míg a bizottsági tagok az adott bizottság elnökének előzetesen bejelentik.

(4) A Képviselő-testület – a polgármester, vagy bármely képviselő indítványára – a jogszabályban előírt kötelezettségeit megszegő képviselő tiszteletdíjának kifizetését kötelezettsége pótlásáig felfüggesztheti.


3. § A tiszteletdíj a polgármestert és az alpolgármestert nem illeti meg.


4. § A tiszteletdíj kifizetése havonta utólag, elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik.


5. § Jelen rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


Szilvásvárad, 2015. január 26.            Szaniszló László sk.                           Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

    polgármester                                                    jegyzőZáradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2015. január 30. napján kihirdetésre került.


Szilvásvárad, 2015. január 30.

                                                                                                              Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                                                                                                                   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!