nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
település neve Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-18 - 2016-07-31
település neve Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelete
A kéményseprő ipari szolgáltatásról

Szerkesztés...

Ecseny Község Önkormányzat


Képviselő-testületének


15/2009.(XII.15.)


Önkormányzati rendelete


A kéményseprő ipari szolgáltatásról


(egységes szerkezetbe foglalással)


Ecseny község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében  a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. Törvény 6.§-ában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. Törvény 4.§. (5) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]


1.§.


A rendelet hatálya Ecseny Község Önkormányzatának közigazgatási területére terjed ki.


2.§.


A közszolgáltatásokról


(1) A kötelező kéményseprői pari közszolgáltatás szervezett ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben lévő -tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény adására.

(2) A tevékenység gyakorlását a mindenkor érvényes szakmai miniszteri rendelet alapján kell végezni.

3.§.


A szolgáltatóról


(1) A képviselő-testület kötelezi a mindenkori szolgáltatót a feladat ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben, s egyéb vonatkozó jogszabályban foglaltak végrehajtására, valamint felruházza az őt megillető, a feladatokkal kapcsolatos, itt szabályozott jogosítványokkal.

(2) A képviselő-testület e rendelet alapján külön szerződést köt a szolgáltatóval.

(3) A szolgáltatás végzésére vonatkozó kötelezettség, a szolgáltató számára e rendelet és a vonatkozó jogszabályok, míg az igénybevevő számára a szolgáltatás végzésének kiértesítésével keletkezik.

(4) A szerződés a szolgáltató és a közszolgáltatást igénybevevő (tulajdonos, bérlő, használó) között a közszolgáltatás igénybevételével jön létre. ( Ptk. 388.§. )

(5) A szolgáltató közszolgáltatását előzetes munkabejelentés utcákra bontott kiértesítés alapján végzi. A kiértesítés módja: az önkormányzattal történt egyeztetés szerint.

(6) A közszolgáltatás elvégzését a szolgáltató az igénybevevő aláírásával igazolja.

(7) A szolgáltatónak a munkavégzés során meg kell győződnie az égéstermék maradéktalan és biztonságos elvezetéséről.

(8) Füsttömörségi próbát kell tartani új, átalakított, újjáépített kémények vizsgálata esetében és ott, ahol a kémények állaga, illetve a körülmények azt indokolják.

(9) A kémények rendeltetésszerű és biztonságos használatát gátló okok, szabálytalanságok megszüntetésére a szolgáltatónak írásban kell felhívni a tulajdonos (kezelő), illetve használó figyelmét.

(10) A szolgáltatás során tapasztalt tűzrendészeti szabálysértés esetén – a szolgáltató írásbeli értesítése alapján – a felsőfokú tűzrendészeti hatóság jár el.

(11) Ha a szolgáltató az ismételt értesítés ellenére sem tudja a munkát elvégezni, bejelentést kell tenni az önkormányzatnál.


4.§.


A szolgáltatást igénybevevőről


(1) A tulajdonos, illetve használó köteles a szolgáltatót – előzetes értesítés alapján az ingatlanba (épület, lakás, helyiség) a szolgáltatás elvégzése céljából beengedni és a kémények megközelítésének lehetőségét biztosítani.

(2) A szolgáltatás elvégzését a tulajdonos, illetve használó aláírásával igazolja.

(3) A tulajdonos, illetve használó köteles a kémények számában bekövetkezett változás a szolgáltatónak írásban bejelenteni.

(4) A tulajdonos, illetve használó köteles a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjat e rendeletben előírt feltételekkel megfizetni.

(5) A tulajdonos, illetve használó a szolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatos panaszát a szolgáltató telephelyén, ügyfélfogadás keretében, illetve az önkormányzatnál teheti meg.


5.§.


A szankcióról


(1) Az, aki a kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. sz. BM. rendeletben foglalt kötelezettségeknek, illetve az e rendeletben előírtaknak nem tesz eleget, illetőleg azt meghiúsítja, szabálysértést követ el és maximum 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.(Sztv. 16. §. (a) ) A szabálysértési eljárás lefolytatására az 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) 32. illetve 90. §.-ai érvényesek. Az előző bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetőjével szemben a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának ügyintézője az előzőekben meghatározottak figyelembevétele mellett helyszíni bírságot (Sztv. 134.§.) szabhat ki.


6.§.


Díjmegállapítás, díjfizetés  1. [2]A kéményseprés éves díjtételeit a képviselő-testület minden évben a koncepció elkészítéséig állapítja meg és e rendelet mellékleteként hirdeti meg. A díjtételeket a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
  2. Az egyedi, gyűjtő kéménytisztítás díját az ingatlan tulajdonosa, használója, az üzemi, gyári kéménytisztítás díját az üzemeltető, egyéb kéményseprő ipari munka díját az igénybevevő (megrendelő) köteles megfizetni.
  3. Az esedékes díjat a tulajdonos, használó (üzemeltető, megrendelő) - más megállapodás hiányában- a munkavégzést követően a helyszínen készpénzben fizeti meg.
  4. Amennyiben az önkormányzat szociális, vagy egyéb indokok alapján  díjmérséklést, díjelengedést kezdeményez, abban az esetben ezen tételek pénzügyi rendelkezéséről a szolgáltató felé az önkormányzat gondoskodik.
  5. Év közben használatba vett kéményeknél a munkával arányos díjat kell megfizetni.
  6. A kéményseprés díját – ha a szolgáltató a kiértesítési kötelezettségének eleget tett akkor is  meg kell fizetni, ha a munka elvégzését akadályozzák, vagy a munka feltételeit nem biztosítják.
  7. A szolgáltatás elvégzésének tűrése alól a díj megfizetése nem mentesít.
  8. Ha a szolgáltatás elvégzése a szolgáltató érdekkörében felmerült okból marad el, a díjat vagy annak arányos részét vissza kell téríteni!
  9. A szolgáltató a tárgyidőszakra jóváhagyott díjakról díjjegyzéket készít és telephelyén azt látható módon kifüggeszti.


7.§.


A rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba.


Ecseny, 2009. december 14.
          Kőkuti István                                                    Szekérné Dr. Bók Anikó

                                              polgármester                                                       körjegyzőEgységes szerkezetbe foglalva:


Mernye, 2013. július 18.                                                                                              Göndöcs Edina

                                                                                                   jegyző
[1] Módosította a 13/2011(XII.01.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. január 1. napjától

[2] Módosította a Képviselő-testület a 17/2010.(XII.15.)rendeletével. Hatályos 2011. január 1. napjátólCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
99.86 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!