nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sármellék Község Polgármestere 5/2020 (IV.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-01 -tól
Sármellék Község Polgármestere 5/2020 (IV.1.) önkormányzati rendelete
az étkezés térítési díjak megállapításáról

Sármellék Község Polgármestere a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló az 1993. évi III. tv. 115. §.  (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében az étkezés térítési díjak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.


A rendelet hatálya kiterjed Sármellék község közigazgatási területén a szociális étkeztetést igénybe vevőkre.


2. §.


Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a polgármesternél kell benyújtani.

3. §.


(1) Az intézményi térítési díjakat az 1.  melléklet tartalmazza.


(2) Az szociális étkeztetés személyi térítési díját a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet határozza meg.


4. §.


(1) Jelen rendelet 2020. április 1. napjával lép hatályba.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sármellék Község Önkormányzata Képviselő- testületének 14/2013.(VIII.28.) rendelete az étkezés térítési díjak megállapításáról.


(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Sármellék, 2020. március 31.Horváth Tibor                                                                                 Hetesi Krisztina

Polgármester                                                                                    jegyző


Kihirdetve:

Sármellék, 2020. április 1.                                                              Hetesi Krisztina

                                                                                                          jegyző

[1]1. melléklet  Hatályos: 2020. június 1-től


a.) Igénylő által fizetendő

                                            forint/fő/napNorma

Térítés

Áfa

Összesen


Ft

Ft

Ft

Ft

Óvodai ellátottak

462,-

462,-

125,-

587,-

Bölcsődei ellátottak

477,-

477,-

129,-

606,-

Menza

358,-

358,-

97,-

455,-

Napközi

473,-

473,-

127,-

600,-

Szociális étkeztetés


441,-

119,-

560,-


b.) Önkormányzati támogatás mértéke

Forint/adagFt

Óvodai ellátottak

280,-

Bölcsődei ellátottak

266,-

Menza

177,-

Napközi

425,-

Szociális  étkeztetés

95,-[1]

Módosította: 6/2020.(V.28.) önkormányzati rendelet


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!