nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-07-12 - 2014-12-01
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében és 92. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
        
        I.     fejezet
        A rendelet hatálya
        
1. §        (1)        A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében megjelölt, Gyöngyöstarján közigazgatási területén élő személyekre.
    (2)        A rendelet hatálya kiterjed személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat tulajdonában álló és az általa fenntartott szociális intézményre és az általa nyújtott ellátásokra.
    (3)        Az (2) bekezdésben írt ellátásokat a gyöngyöstarjáni lakhellyel rendelkező lakosok és a gyöngyöstarjáni önkormányzat és az érintett önkormányzat által kötött megállapodás alapján más település lakóhellyel rendelkező lakosai vehetik igénybe.
        
        II.     fejezet
        Eljárási rendelkezések
        
2. §            E rendeletet az Szt.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelettel, továbbá az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.
        
3. §        (1)        E rendeletben szabályozott szociális ellátások közül a polgármester hatáskörébe tartozik
a) elemi kár elhárításához nyújtott egyszeri önkormányzati segély,
b) kamatmentes szociális kölcsönként nyújtott önkormányzati segély,
c) temetési önkormányzati segély,
d) [2] gyógyászati segédeszköz és gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadások támogatására nyújtott önkormányzati segély,
e) méltányossági közgyógyellátás.
    (2)        E rendeletben szabályozott szociális ellátások közül a Pénzügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartozik
a) eseti önkormányzati segély,
b) időszaki önkormányzati segély,
c) tüzelőtámogatásként nyújtott önkormányzati segély,
d) [2] természetben, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtott önkormányzati segély,
e) [2] természetben, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott önkormányzati segély.
    (3)        E rendeletben szabályozott szociális ellátások közül a jegyző hatáskörébe tartozik
a) aktív korúak ellátása,
b) természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás.
        
4. §        (1)        Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni. Az írásbeli kérelmeket az egyes ellátásoknál külön meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
    (2)        A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. § a-h) pontjában szereplő adatokat.
    (3)        A jövedelem igazolásához csatolni kell:
a)    havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói igazolást, 
b)    munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,
c)    a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot,
d)    vállalkozó esetében az illetékes állami adóhatóság igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
e)    egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett a jelen rendelet 3. melléklete szerinti formában tett nyilatkozatát. 
        
5. §        (1)        A rendszeres ellátások kifizetése átutalással kiutalási rendelkezés alapján vagy készpénzben készpénzfelvételi utalványon, havonta utólag, minden hónap 5. napjáig történik a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet Gyöngyöstarjáni Kirendeltségénél. A nem rendszeres ellátások kifizetésére a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a kérelemben megjelöltek szerint átutalással kiutalási rendelkezés alapján vagy készpénzben készpénzfelvételi utalványon történik a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet Gyöngyöstarjáni Kirendeltségénél. 
    (2)        A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a kifizetés a döntést követően azonnal történhet a házipénztárból.
        
6. §            A polgármester, illetve bizottság által hozott határozatok ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez, a jegyző által hozott határozatok ellen a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához (3300 Eger, Kossuth L. u. 9. sz.) lehet fellebbezni.
        
7. §            Az Szt. 17. § (4) bekezdés b) pontjában és (5) bekezdés c) pontjában szabályozott részletfizetés esetén a részletfizetés időtartama nem haladhatja meg az ellátás jogosulatlan igénybevétel időtartamának kétszeresét.
        
        III.     fejezet
        Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
        
        Aktív korúak ellátása
        Rendszeres szociális segély [az Szt. 37-37/B. §-ához]
        
8. §            Az Szt. 37. § (1) d) bekezdése alapján rendszeres szociális segélyre jogosult, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása alatt a foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményeként alkalmatlannak minősítettek felülvizsgálati idő megjelölése nélkül és kérelmezi a rendszeres szociális segély megállapítását.

9. §        (1)        Az önkormányzat a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, hátrányos munkaerő piaci helyzetű, aktív korú személyek számára a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az Szt. 37/A § (1)-(2) bekezdésében előírt együttműködési kötelezettséget a Gyöngyössolymosi Szociális és Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (továbbiakban: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) útján biztosítja.
    (2)        Az aktív korúak ellátására jogosult személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, amelynek keretében
a)    nyilvántartásba veteti magát és
b)    a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül írásban megállapodik a beilleszkedését segítő programról, továbbá
c)    teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.
    (3)        A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva az Szt. 37/A § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra terjedhet ki.
    (4)        A beilleszkedést segítő program típusai:
a)    tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai, stb.),
b)    életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás,
c)    az egyéni környezetére irányuló tevékenység szervezése,
d)    dolgozók esti iskolájának oktatásában való részvétel,
e)    csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás,
f)    munkavégzésre felkészítő foglalkozás (munkahelykeresést segítő technikák elsajátítása),
g)    adottság, képesség és pályaorientációt felmérő programban való részvétel a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Gyöngyösi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségében (továbbiakban: Munkaügyi Központ),
h)    képzésben, átképzésben való részvétel a Munkaügyi Központban.
    (5)        A rendszeres szociális segélyben részesülő, személy együttműködési kötelezettségét megszegi, ha
a)    a segély megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tesz eleget és mulasztását 8 napon belül hitelt érdemlően nem menti ki;
b)    a beilleszkedést segítő programról nem köti meg az írásbeli megállapodást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával és mulasztását 8 napon belül hitelt érdemlően nem menti ki;
c)    a beilleszkedést segítő programban foglaltakat nem teljesíti és mulasztását 8 napon belül hitelt érdemlően nem menti ki;
d)    a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában nem működik közre az ellátást megállapító szervvel.
    (6)        A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségének megszegéséről írásban 15 napon belül tájékoztatja a rendszeres szociális segélyt megállapító szervet.
        
10. §        (1)        A rendszeres szociális segély megállapításával, módosításával, felülvizsgálatával, illetve megszüntetésével kapcsolatos hatáskör tekintetében az Szt. ezen ellátási formájára vonatkozó hatásköröket kell megfelelően alkalmazni. 
    (2)        A segély megállapításához szükséges adatok körét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
        
        Természetben nyújtott aktív korúak ellátása
        
11. §        (1)        Rendszeres szociális segélyt és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást részben természetben kell nyújtani annak a jogosultnak, akinek
a) gyermekét vagy gyermekeit védelembe vették és
b) az eljárás során a családgondozója javasolta vagy az eljáró első fokú gyámhatóság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy a gyermek ellátása nevelési, oktatási és egyéb intézményi ellátása veszélyeztetve van.
    (2)        Védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben. A természetben nyújtott segély formái: élelmiszersegély, térítési díj átvállalása, a gyermek tanulmányával összefüggő kiadások kifizetése, a közüzemi díjak átutalása.
        
        Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás
        
12. §        (1)        A megállapító határozatban rendelkezni kell a természetben nyújtott támogatás mértékéről és formájáról.
    (2)        A támogatás mértékét és formáját elsősorban a kérelmező kérelmében megjelölt legmagasabb összegű lakásfenntartási költség, illetve a tartozás figyelembevételével kell megállapítani.
        
        Önkormányzati segély [Szt. 45. §-hoz]
        
13. §        (1)        Az önkormányzati segély formái:
a) eseti önkormányzati segély,
b) időszaki önkormányzati segély,
c) elemi kár elhárításához nyújtott egyszeri önkormányzati segély,
d) tüzelőtámogatásként nyújtott önkormányzati segély,
e) kamatmentes szociális kölcsönként nyújtott önkormányzati segély,
f) temetési önkormányzati segély,
g) [2] gyógyászati segédeszköz és gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadások támogatására nyújtott önkormányzati segély,
h) [2] természetben, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtott önkormányzati segély,
i) [2] természetben, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott önkormányzati segély.
    (2)        Önkormányzati segélyben lehet részesíteni azt a személyt,
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti ellátás esetén akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülállóként jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti ellátás esetén akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülállóként jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg,
c) az (1) bekezdés d) pontja szerinti ellátás esetén, aki 
ca) az Szt. szerint lakásfenntartási támogatásra és aktív korúak ellátására egyidejűleg jogosult,
cb) az Szt. szerint lakásfenntartási támogatásra jogosult,
cc) az Szt. szerint aktív korúak ellátására jogosult, 
cd az Szt. szerint időskorúak járadékára jogosult,
ce) az Szt. szerint adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult,
cf) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 
cg) családjában 3 vagy több gyermeket nevel,
d) az (1) bekezdés e) pontja szerinti ellátás esetén akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülállóként jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg,
e) [2] az (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti ellátás esetén akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülállóként jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg,
f) [2] az (1) bekezdés h) és i) pontja szerinti ellátás esetén akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülállóként jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át nem haladja meg.
    (3)        Amennyiben az önkormányzati segélyt természetben állapítják meg, a megállapító határozatban rendelkezni kell a segély mértékéről és formájáról. 
    (4)        Az önkormányzati segélyt az 1. mellékletben meghatározott formanyomtatványon, a nyomtatványon jelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani. 
        
14. §        (1)        Eseti önkormányzati segély állapítható meg hivatalból vagy kérelemre annak, akinek a jövedelme nem haladja meg a 13. § (2) bekezdés a) pontjában megállapított jövedelmet, és önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
    (2)        E § alkalmazásában alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás:
a) betegséghez kapcsolódó kiadások, 
b) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához kapcsolódó kiadások,
c) iskoláztatáshoz kapcsolódó kiadások, 
d) a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, 
e) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához kapcsolódó kiadások, 
f) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások.
    (3)        Eseti önkormányzati segély a tárgyév folyamán legfeljebb 3 alkalommal állapítható meg, amelynek együttes összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg.
    (4)        Eseti önkormányzati segély pénzbeli vagy természetbeni ellátásként biztosítható.
        
15. §        (1)        Időszaki önkormányzati segély megállapítása esetén a 14. § rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
    (2)        Időszaki önkormányzati segélyt minimum 2, maximum 6 hónapra lehet megállapítani évente kétszer, amely ütemezhető és havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át.
        
16. §        (1)        Elemi kár elhárításához nyújtott egyszeri önkormányzati segélyként hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal 
a) legfeljebb 50000 forint összegű pénzbeli átmeneti segélyt állapítható meg, vagy 
b) legfeljebb 50 000 forint értékű természetben nyújtott átmeneti segélyt állapítható meg.
    (2)        A kérelmezőnek a rendkívüli élethelyzetére vonatkozó bizonyítékokat kell a kérelméhez csatolnia, amennyiben az hatóság által hivatalosan nem ismert és nem köztudomású tény.
        
17. §        (1)        A tüzelőtámogatásként nyújtott önkormányzati segély kérelemre vagy hivatalból is megállapítható. 
    (2)        A tüzelőtámogatásként nyújtott önkormányzati segély iránti kérelmeket a 13. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt jogosultsági sorrendben kell elbírálni.
    (3)        A tüzelőtámogatásként nyújtott önkormányzati segély mértéke legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 500 kg szén lehet.
    (4)        A tüzelőtámogatásként nyújtott önkormányzati segély átadásáról a polgármester gondoskodik. A polgármester átadás-átvételi elismervény ellenében a határozatban megjelölt jogosult részére adja át a tüzelőtámogatásként nyújtott önkormányzati segélyt.
        
18. §        (1)        Kamatmentes szociális kölcsönként nyújtott önkormányzati segély állapítható meg:
a)     temetési költségek megelőlegezésére,
b)      Rendkívüli és kivételes méltánylást érdemlő esetben kérelmező tulajdonában lévő
ba)     lakóingatlanban bekövetkezett elemi kár azonnali elhárítására
bb)     olyan lakóingatlan esetén, amelyben a kérelmező kiskorú gyermeket nevel és közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatás megszüntetésének időpontjáról a kérelmezőt értesítették a közüzemi díjtartozás rendezésére.
    (2)        Kamatmentes szociális kölcsönként nyújtott önkormányzati segély ugyanazon személynek kettő éven belül ismételten nem folyósítható.
    (3)        Kamatmentes szociális kölcsönként nyújtott önkormányzati segély összege maximum 50 000 forint lehet.
    (4)        Kamatmentes szociális kölcsönként nyújtott önkormányzati segély törlesztésének kezdő időpontja a kölcsön összeg felvételét követő harmadik hónap 15. napja, visszafizetésének futamideje maximum 6 hónap.
    (5)        Visszafizetési kötelezettség nem teljesítése esetén, a kötelezett részére a fizetési kötelezettség nem teljesítésétől számított öt évig újabb kamatmentes szociális kölcsönként nyújtott önkormányzati segély nem állapítható meg.
    (6)        A (5) bekezdésben rögzített esetben a Képviselő-testület eseti döntése alapján
a)     a kérelmező részére felajánlhatja a futamidő meghosszabbítását, legfeljebb összesen 12 hónapos időtartamra,
b)     a hátralévő és máshonnan meg nem térülő törlesztő részletek erejéig a kamatmentes szociális kölcsönként nyújtott önkormányzati segélyt vissza nem térítendő más típusú önkormányzati segéllyé változtathatja át. 
    (7)        A (6) bekezdés b) pontját kell abban az esetben is alkalmazni, ha a kamatmentes szociális kölcsönként nyújtott önkormányzati segély összegéhez képest a behajtás vagy a jelzálogjog bejegyzése aránytalanul nagy költséggel járna.
    (8)        A megállapodás megkötéséről és a folyósított kölcsön összegéről a polgármester a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét 
a) rövid úton, vagy
b) a Pénzügyi és Szociális Bizottság soron következő ülésén, vagy
c) a Képviselő-testület zárt ülésén
tájékoztatja.
    (9)        A kamatmentes szociális kölcsönként nyújtott önkormányzati segélyről szóló megállapodás tartalmazza: 
a)    a kérelmező természetes személyazonosító adatait, gyöngyöstarjáni lakóhelyét, 
b)    a kamatmentes szociális kölcsönként nyújtott önkormányzati segély összegét és folyósításának módját,
c)    visszafizetés módját, futamidő kezdetét és végét, 
d)    a kérelmező hozzájárulását a rendszeres jövedelméből történő közvetlen letiltásra, a kamatmentes szociális kölcsönként nyújtott önkormányzati segély visszafizetésének késedelme esetén a hátralévő kölcsön összeg és annak a Ptk. 232. § (2) bekezdése alapján megállapított kamata erejéig, 
e)    a letiltás eredménytelensége esetén a kérelmező által megjelölt rendszeres jövedelemmel rendelkező készfizető kezestől a közvetlen követelés lehetőségét,
f)    a kérelmező tulajdonában álló lakóingatlanra a d) és e) pontban rögzítettek eredménytelensége esetén a hátralévő kamatmentes szociális kölcsönként nyújtott önkormányzati segély összeg erejéig jelzálogjog bejegyzését.
        
19. §        (1)        Temetési önkormányzati segély állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a jövedelme nem haladja meg a 13. § (2) bekezdésében megállapított jövedelmet és az elhunyt utolsó lakóhelye az önkormányzat területén volt.
    (2)        A temetési önkormányzati segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének legalább 10 %-a, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.
    (3)        A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 200 000 Ft.
    (4)        A kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni, melyhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és az eltemettető nevére szóló eredeti temetési számlát, továbbá a közös háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokat.
        
20. §    [2]    (1)        Gyógyászati segédeszköz támogatására nyújtott önkormányzati segély állapítható meg évente egy alkalommal annak, akinek jövedelme nem haladja meg a 13. § (2) bekezdésében megállapított jövedelmet és mozgás, látás vagy hallás károsodása miatt az OEP által nem támogatott gyógyászati segédeszköz szükséglete meghaladja a 100.000 forintot.
    (2)        Gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadások támogatására nyújtott önkormányzati segély állapítható meg annak, akinek jövedelme nem haladja meg a 13. § (2) bekezdésében megállapított jövedelmet és gyógykezelésével összefüggően keletkező igazolt kiadása miatt támogatásra szorul.
    (3)        A jelen § rendelkezései szerint megállapított önkormányzati segély összege az 50 000 Ft-ot nem haladhatja meg.
        
20/A. § [2]        A természetben, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtott önkormányzati segély a köznevelési intézmény vezetője javaslata alapján állapítható meg, melynek összege legfeljebb köznevelési intézmény vezetője javaslatában szereplő összeg lehet.
        
20/B. § [2]        A természetben, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott önkormányzati segély összege legfeljebb a térítési díj 50 %-a vagy a térítési díj tartozás összegének 100 %-a lehet.
        
        Köztemetés [az Szt. 48. §-ához]
        
21. §        (1)        A köztemetés költségeinek megtérítése alól az eltemettetésre köteles személy – kivéve, aki a temetést szerződésben vállalta, vagy akit arra az elhunyt végrendelete kötelez – mentesíthető, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében 150 %-át nem haladja meg, és a kérelmező és családja lakásán felül további, az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt összeghatárt meghaladó vagyonnal nem rendelkezik. 
    (2)        A köztemetés helyben szokásos legmagasabb szolgáltatási összege 100 000 forint.
        
        IV.     fejezet
        Méltányossági közgyógyellátás [az Szt. 49. §-ához]
        
22. §        (1)        Közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek:
a) a családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, egyedülálló esetén a 250 %-át nem haladja meg, továbbá 
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri,
    (2)        A közgyógyellátás megállapításával, módosításával, felülvizsgálatával, illetve megszüntetésével kapcsolatos hatáskör tekintetében az Szt. ezen ellátási formájára vonatkozó hatásköröket kell megfelelően alkalmazni.
    (3)        A támogatás megállapításához szükséges adatok körét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
        
        V.     fejezet
        Szociális szolgáltatások
        
23. §            Gyöngyöstarján Község Önkormányzata biztosítja az Szt., illetve e rendeletben meghatározottak alapján szociálisan rászorult nagykorúak és eltartottjaik részére:
a) étkeztetést 
b) a házi segítségnyújtást,
c) a családsegítést.
        
24. §        (1)        Jelen fejezetben felsorolt ellátásokat biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az e rendelet 2. §-ában meghatározottak alapján kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon.
    (2)        Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő: 
a)     a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki,
b)     a szolgáltatást 3 hónapon keresztül nem veszi igénybe,
c)     elhalálozik,
d)     kéri az ellátás megszüntetését.
    (3)        Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.
        
        Étkeztetés [az Szt. 62. §-ához]
        
25. §            Az étkeztetést az önkormányzat saját konyhájáról biztosítja, mely történhet:
a) elszállítással,
b) kiszállítással.
        
26. §            Étkeztetésre jogosult, aki 
a)     62. életévét betöltötte, 
b)     az a) pont hatálya alá nem tartozó személy abban az esetben, ha 
ba)     fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 
bb)    vakok személyi járadékában részesül, vagy
bc)     szenvedélybeteg, és betegségét igazolni tudja, vagy 
bd)     hajléktalan és egyéb intézményi ellátásban nem részesül.
        
27. §            Indokolt esetben az étkeztetés a kérelem benyújtását követő naptól biztosítható.  Kapacitás hiányában a kérelmeket érkezésük sorrendjében várakozó listán kell nyilvántartani és kapacitás megnyíltakor sorrendben teljesíteni.
        
28. §        (1)        Az étkeztetés térítési díját az ellátást igénybe vevő – vagy a tartási szerződésben kötelezett – utólag, minden hónap 10. napjáig készpénzben köteles megfizetni az Önkormányzat részére készpénzátutalási megbízáson.
    (2)        Az étkeztetés intézményi térítési díját az önkormányzat étkezési térítési díjakról szóló rendelete tartalmazza.
        
29. §        (1)        A felvételről a polgármester dönt; a kérelmező 15 napon belül írásban értesül a felvételről és a fizetendő térítési díjról, amelyet a – rendszeres jövedelemtől függően – a szociális előirányzat terhére mérsékelhet vagy elengedhet.
    (2)        Étkeztetés elbírálásakor egyszerűsített határozat hozható.
        
        Házi segítségnyújtás [az Szt. 63. §-ához]
        
30. §        (1)        A házi segítségnyújtást a Gyöngyössolymosi Szociális és Alapszolgáltatási Intézmény látja el.
    (2)        A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért a személyi térítési díjat Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg.
        
        Családsegítés [az Szt. 64. §-ához]
        
31. §            A családsegítést a Gyöngyössolymosi Szociális és Alapszolgáltatási Intézmény látja el.
        
        Szociálpolitikai kerekasztal [az Szt. 58/B. § (2) bekezdéséhez]
        
32. §        (1)        Gyöngyöstarján Önkormányzata létrehozza a szociálpolitikai kerekasztalt, amely a polgármester vezetésével évente egyszer ülésezik.
    (2)        A szociálpolitikai kerekasztal tagjai
a)    Pénzügyi és Szociális Bizottság,
b)    Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviselője,
c)    Egészséges Jövőért Alapítvány képviselője,
d)    Egyház Képviselő-testületének képviselője,
e)    Intézmények vezetői, GYIV felelősei,
e)      Gyöngyössolymosi Szociális és Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője.
        
        VI.     fejezet
        Módosító rendelkezések
        
33. §        (1)        A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet [továbbiakban: R1] 1. számú melléklete 14. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Bizottság ellátja a képviselő-testület által átruházott hatáskörben ellátandó szociális jellegű feladatokat, amelyek a következők:]
„c) dönt az eseti önkormányzati segély, időszaki önkormányzati segély, tüzelőtámogatásként nyújtott önkormányzati segély megállapításában és megszüntetésében,”
    (2)        Hatályát veszti az R1. 1. számú melléklete 14. g) pontja.
    (3)        A R1. 3. számú melléklete 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A polgármester]
„a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben dönt az elemi kár elhárításához nyújtott egyszeri önkormányzati segély, kamatmentes szociális kölcsönként nyújtott önkormányzati segély, temetési önkormányzati segély, gyógyászati segédeszköz támogatására nyújtott önkormányzati segély, méltányossági közgyógyellátás megállapításáról,”
    (4)        Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklete 7. és 41. pontja.
        
        VII.     fejezet
        Záró rendelkezések
        
34. §        (1)        Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
    (2)        A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.
    (3)        E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. (II. 8.) rendelete, 
b) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IX. 9.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. (II. 8.) rendelet módosításáról 1-5. §-a, 
c) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X. 31.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. (II. 8.) rendelet módosításáról,
d) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XI. 23.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. (II. 8.) rendelet módosításáról.


[1] A 22/2013. (XII. 30.) rendelet kihirdetve: 2013. december 30.
[2] Módosította a 9/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. július 12-től.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
64.57 KB
2. melléklet
28.13 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!