nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-19 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.


1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó nem intézményesített szakfeladatokra terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének:

Bevételi és kiadási főösszegét                                              56.310 eFt-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt                                                       0 eFt-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                   4.344 eFt-ban

- a működési célú bevételt                                                     46.500 eFt-ban

- a működési célú kiadásokat                                                47.766 eFt-ban

- tartalékot                                                                               4.200 eFt-ban

- tárgyévi hiány                                                                        9.810 eFt-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                 9.810 eFt-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                     6.344 eFt-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                         3.466 eFt-ban

- költségvetési létszámkeretet                                                       1 főben


állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

(7) A Képviselő-testület 2014.01.01.-től az önkormányzat statisztikai átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.

Ezen belül:

     - közalk. – köztisztv. – Mtk. Hatálya alá tart. tervezett átlag létszám             1 fő

     - közfoglalkoztatás tervezett átlag létszáma                                                0 fő


3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)  Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1-9.2., mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1.000 E Ft általános, 3.200 E Ft céltartalékot állapít meg.

(9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatait a 1. sz. tájékoztató tábla mutatja be.

(10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. sz. tájékoztató tábla szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(11) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 3. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(12) A Karancsberény Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 2. sz. tájékoztató tábla szerint állapítja meg.


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(8) Az önkormányzat költségvetési szerveitől nem vonhatja el a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(9) Az önkormányzat a gazdálkodás során az évközben átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(10) Az (9) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(11) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. Az 500 eFt feletti, nem működési célú kifizetésekről a polgármester rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

(12) A polgármester az előreláthatólag 200 eFt-ot meghaladó mértékű munkákra több helyi vállalkozótól kérjenek írásban ajánlatot. Köteles a legtakarékosabb gazdálkodást folytatni, kiadásainak csökkentése érdekében az anyagok, eszközök beszerzése lehetőség szerint a kedvezményes akciók kihasználásával történjen.

(13) Kötelezettséget vállalni 100.000,- Ft felett csak írásban lehet, melyhez szakmai indoklást mellékelni kell. Egyéb kötelezettség vállalás esetében 250.000,- Ft alatt a polgármester saját hatáskörben dönthet, 250.000,- Ft felett a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A szakmai jellegű beszerzések és szolgáltatások számláin a szakmai teljesítést igazolni kell az óvoda vezetőjének illetve a polgármesternek.

(14) A köztisztviselők 2014. évre vonatkozó illetményalapja 38.650 Ft.

(15) A középfokú és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.

(16) Az SZMSZ 30. paragrafus (8) bekezdése alapján az Önkormányzat éves reprezentációs költség előirányzata 650 eFt. A reprezentációs kiadás elszámolását a pénzügyi szabályoknak megfelelően kell elvégezni.

 (17) A Nagyarany Bt. által üzemeltetett konyhán a gyermek és felnőtt étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj 2014. január 1-től az alábbi (Ft/nap):


                                                             Nyersanyag           20 % rezsi             intézményi

                                                                költség                  térítés                      térítés

 - Margaréta Óvoda

      ebéd                                                      198                        40                        238

      tízórai, uzsonna                                      102                        20                        122

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Összesen:                                             300                         60                       360


                                                          


A szülők által fizetett személyi térítési díjhoz az éves költségvetés terhére az önkormányzat gyermekenként 20 Ft/fő/étkezési nap összeggel járul hozzá és átvállalja a nyersanyagköltségen kívül  20% rezsitérítést is.


(18) Az önkormányzat dolgozói részére - a 2014. évi költségvetési törvény szabályozása alapján – a béren kívüli juttatásokat cafetéria rendszerben biztosítja.

A cafetéria tervezett bruttó keretösszege: 200.000 Ft/év

A munkavállalók ezen keretösszegek függvényében nyilatkoznak arról, hogy 2014. évben milyen juttatásokat szeretnének igénybe venni a cafetéria szabályzatban rögzítetteknek megfelelően.

 (19) A magánszemélyek kommunális adó bevétele az önkormányzat fejlesztési bevételét képezi.


5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vásárolt közszolgáltatás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


7. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1-től kell alkalmazni.

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Karancsberény, 2014. február 17.
Csabainé Freistág Erzsébet                                                                 Lantos Ibolya

           polgármester                                                                                  jegyzőA rendelet kihirdetésre került.


Karancsberény, 2014. február 18.
                                                                                                          Lantos Ibolya

                                                                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
táblázat1
442 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!