nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (XII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2008-01-01 -tól
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (XII.17.) önkormányzati rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról

(Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 8/2008. (II. 14.) számú, 31/2008.(XII.16.) számú, 19/2010.(XII.15.) számú, a 19/2012.(XI.28.), önkormányzati rendelettel)


Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja[1]:


Az adó alanya

[2]1.§

Kommunális adófizetési kötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 24. §-ában foglaltak szerint meghatározott magánszemélyt az ott meghatározott és hivatkozott rendelkezésekben foglalt adótárgyak vonatkozásában.


Az adó mértéke

[3]2.§

Az adó évi mértéke építményenként, telkenként, mint adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 17.000,-Ft.


Adókedvezmények

3.§

A fizetendő adó összegéből

(1) 30 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki 65. éven felüli, egyedül élő és egyedül álló, s aki legfeljebb egy építmény tulajdonjogával rendelkezik.

(2) 50 %-os kedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén telek tulajdonjogával rendelkezik.

(3)[4]50 %-os kedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén a település településrendezési tervében feltüntetett pincesoron lévő építmény tulajdonjogával rendelkezik.

(4) [5]50 %-os kedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lakáscélú építmény tulajdonával vagy nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik, azután az ingatlan vagy bérlet után, amelyben naptári év első napján bejelentett lakóhellyel rendelkezik.


[6]

Adómentességek

3/A. §

Adómentes az önkormányzat illetékességi területén, külterületen található, zártkerti ingatlanon lévő építmény.


Záró rendelkezések, értelmező rendelkezések

4.§

(1)Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)E rendelet alkalmazásában:

a)[7]

b)7

c)[8]a 65. év betöltése szempontjából az adóéven belül betöltött életév az irányadó,

d)[9]egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

[10](3) A 3. § (1) bekezdése, valamint a 4. § (2) bekezdés pontjában meghatározott – kedvezményre jogosító – körülmények adóéven belüli érvényesítésére akkor kerülhet sor, amennyiben az ott meghatározott körülmények év közben, az adófizetés esedékessége, illetve megfizetése előtt következnek be.

[11](4) A 3. § (4) bekezdése szempontjából a kedvezmény csak teljes adóévre vehető figyelembe. Amennyiben a bejelentett lakóhely létesítése év közben következik be, abban az esetben az adókedvezmény a bejelentést követő év első napjától érvényesíthető.


Szilvásvárad, 2007. december 11.


                        Szaniszló László sk.                           Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                            polgármester                                                  körjegyző


Záradék:

Az alaprendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2007. december 14. napján kihirdetésre került.


Szilvásvárad, 2007. december 14.                                              Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                                                                                                körjegyző

Záradék:

Az alaprendelet módosításaival egységes szerkezetbe foglalva.


Szilvásvárad, 2008. március 28.                                                 Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                                                                                               körjegyző

Záradék:

Az alaprendelet módosításaival egységes szerkezetbe foglalva.


Szilvásvárad, 2009. január 1.                                                       Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                                                                                                körjegyző

Záradék:

Az alaprendelet módosításaival egységes szerkezetbe foglalva.


Szilvásvárad, 2010. december 15.                                                Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                                                                                                körjegyzőZáradék:

Az alaprendelet módosításaival egységes szerkezetbe foglalva.


Szilvásvárad, 2012. november 28.                                                Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                                                                                                körjegyzőZáradék:

Az alaprendelet módosításaival egységes szerkezetbe foglalva.


Szilvásvárad, 2015. április 13.                                                     Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                                                                                                jegyzőZáradék:

Az alaprendelet módosításaival egységes szerkezetbe foglalva.


Szilvásvárad, 2015. november 25.                                                Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                                                                                jegyző
[1]

Módosította a 19/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatály: 2016. január 1.

[2]

Módosította a 19/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatály: 2016. január 1.

[3]

Módosította a 19/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet. Hatály: 2013. január 1.

[4]

Módosította az Önkormányzat 8/2008. (II. 14.) számú rendelete. Hatály: 2008. március 1.

[5]

Beiktatta a 9/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatály: 2016. január 1.

[6]

Beiktatta az Önkormányzat 8/2008. (II. 14.) számú rendelete. Hatály: 2008. március 1.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 19/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatály: 2016. január 1.

[8]

Beiktatta az Önkormányzat 8/2008. (II. 14.) számú rendelete. Hatály: 2008. március 1.

[9]

Beiktatta az Önkormányzat 8/2008. (II. 14.) számú rendelete. Hatály: 2008. március 1.

[10]

Beiktatta az Önkormányzat 31/2008. (XII. 16.) számú rendelete. Hatály: 2009. január 1.

[11]

Beiktatta a 9/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatály: 2016. január 1.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!