nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-15 - 2015-01-20
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.14.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.29.) számú rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében és 143. § (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. §


Az SZMSZ 5. számú függelékének 3/b) pontja az alábbiakra módosul:

„Kivizsgálja a polgármester, az alpolgármester, a képviselő, a bizottság nem képviselő tagja összeférhetetlenségének, méltatlanságának megállapítására irányuló képviselői, bizottsági indítványt, valamint a polgármester (alpolgármester) által továbbított kezdeményezést, és azt javaslatával ellátva - legkésőbb az összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül - a Képviselő-testület elé terjeszti.”


 1. §


Az SZMSZ 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A soros ülésre szóló meghívót az ülés anyagával együtt a képviselőknek és a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell elektronikus úton – igény szerint papíralapon – megküldeni, hogy azt a testületi ülés napját megelőzően legalább 5 nappal megkapják.

A rendkívüli ülésre szóló meghívót – lehetőség szerint az előterjesztéssel együtt – pedig az ülés előtt legalább 48 órával előbb kell megküldeni. Rendkívül sürgős esetben lehetőség van a képviselő-testület ülésének személyesen vagy telefonon történő összehívására. Ez esetben a napirendhez tartozó előterjesztés az ülés kezdetét megelőzően kiosztásra kerülhet, mely tényt az ülés vezetője köteles megindokolni.”


 1. §


Az SZMSZ 11. §-ának (4) bekezdése az alábbiakra módosul:

(4) A képviselő-testület tagjain kívül minden nyilvános ülésre meghívást kap:

 1. tanácskozási joggal:
  1. a jegyző, az aljegyző,
  2. az önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői,
  3. a képviselő-testület döntése alapján tanácskozási joggal rendelkező személy vagy szervezet képviselője
  4. a térségi országgyűlési képviselő
  5. a járási hivatal vezetője,
  6. a városi rendőrőrs vezetője
  7. a történelmi egyházak helyi vezetői,
  8. az önkormányzati költségvetési szervek vezetői,
 2. a meghívó és a vonatkozó előterjesztés megküldésével:
  1. a bizottságok külső tagjai,
  2. a napirendi pontok előterjesztői és
  3. a kérelmező, továbbá
  4. a tárgyban illetékes szervezet, kamara vezetője.
  5. a nemzetiségi önkormányzat elnöke.


 1. §


Az SZMSZ 18. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(1) A soros ülésen az első napirendi pont tárgyalását megelőzően a képviselő-testület a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester által jóváhagyott írásos formában kap tájékoztatást. A polgármester szükség szerint kiegészítheti az előző soros testületi ülés óta tett fontosabb intézkedéseiről és a beszámolási időszak legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatóját, valamint a témakörökhöz kapcsolódóan a képviselők részére a 20. § rendelkezései szerint biztosítja a hozzászólás lehetőségét.”


 1. §


Az SZMSZ 20. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Azt a felszólalót, aki eltér a napirendi pont tárgyától, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ a polgármester felszólíthatja, hogy térjen a tárgyra, kétszeri felszólítás után megvonhatja tőle a szót. Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra.”


 1. §


Az SZMSZ 20. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 „(5) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal részt vevők –legfeljebb kérdésenként 2 perc időtartamban – kérdéseket tehetnek fel, amelyre a vita lezárása előtt köteles – kérdésenként szóban legfeljebb 5 perc időtartamban, vagy 3 munkanapon belül írásban – rövid választ adni.”


 1. §


Az SZMSZ 20. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A polgármester saját véleményének kifejtésére a képviselőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a polgármesteri zárszót követően további hozzászólásra nincs lehetőség.”


 1. §


A Rendelet 38. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiakra módosul:

„a) döntés az  5. számú melléklet szerint hatáskörébe átruházott ügyekben,”


 1. §


A SZMSZ 45. §-ának (3) bekezdése az alábbiakra módosul:

„A polgármesterre vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak az alpolgármesterre is.”


 1. §


A Rendelet 7. számú függelékében a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság tagjainak felsorolása az alábbiak szerint módosul:

„Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság:

Borics László – elnök

Borbás Zoltán

Pócs János

Szentesi István

Gőzné Rusvai Júlia”


 1. §


A Rendelet 10. számú függelékéből az alábbiak törlésre kerülnek:

„Jászsági Többcélú Társulás

Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása”


 1. §


A Rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontjában, 2. § (7) és (9), 8. § (5), 9. § (1), 37. § (3), 44. § (2)-(3), 45. § (5), 46. § (3), 54. § (3) bekezdéseiben, valamint az 57. § (2) bekezdésének a-j) pontjaiban a „függelék” szövegrész helyébe a „melléklet” szövegrész lép.


 1. §


A jelenlegi SZMSZ függelékei a továbbiakban mellékletként kerülnek megnevezésre mind az SZMSZ szövegében, mint a függelékek címében.


 1. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!