nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-02 -tól
Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről


Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata képviselőtestületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) 35.§ b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) Csákvár Város Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),

c) az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézmények (a továbbiakban: intézmények, a b) és c) pont a továbbiakban együtt: költségvetési szervek)

költségvetésére.

2. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma


2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1 – 22. melléklete szerint alakítja ki és hagyja jóvá.

(2)  Az Önkormányzat és intézményei együttes költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat, valamint intézményei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva a rendelet 2-5. melléklete szerint fogadja el.


3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények feladatainak költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a következők szerint határozza meg:

 a) az önállóan működő költségvetési szervek költségvetését a 6/A melléklet,

 b) a Hivatal intézményi költségvetését a 6/B melléklet,

 c) az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti költségvetését a 6/C melléklet rögzíti.


4. § A felhalmozási kiadások célonkénti kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


5. § A költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámkeretet a rendelet 8. melléklete tartalmazza. A helyi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 9. melléklet szerint, a felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§ (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 17. és 18. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 19. melléklet szemlélteti. A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.
7.§ (1) A hitelállományról szóló tájékoztatást a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A többéves kihatásokkal járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a közvett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az elkövetkezendő három év várható előirányzatait a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Irányító szervi támogatásokat a 16. melléklet, az átadott támogatásokat a 20. melléklet, az átvett támogatásokat a 21. melléklet tartalmazza.


3. A költségvetés bevételei és kiadásai


8. § (1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetésének

     

      a) költségvetési bevételét                   1.067.752 eFt-ban

      b) finanszírozási bevételét                    373.357 eFt-ban

      c) bevételeit összesen                       1.441.109 eFt-ban        

azaz egymilliárd-négyszáznegyvenegymillió-százkilenc-ezer forintban az 1. melléklet szerint,


      d) költségvetési kiadásait                   1.163.752 eFt-ban

      e) finanszírozási kiadásai                      277.357 eFt-ban

      f) kiadásait összesen                        1.441.109 eFt-ban 

azaz egymilliárd-négyszáznegyvenegymillió-százkilenc-ezer forintban az 1. melléklet szerint,

      g) költségvetési hiány                              96.000 eFt

      azaz kilencvenhat-millió forintban állapítja meg.


(2)  Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2017. évi


      a) működési célú költségvetési bevételei:             617.752 eFt,

      b) működési célú költségvetési kiadásai:              668.267 eFt,

      c) működési hiány                                                50.514 eFt


(3)  Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2017. évi

     

      a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:           450.000  eFt,

      b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:            495.486  eFt,

      c) felhalmozási hiány                                               45.486 e Ft(4) A (2) bekezdésben meghatározott 50.514 eFt működési hiány és a (3) bekezdésben meghatározott 45.486 e Ft felhalmozási hiány összegének fedezetére az előző évi költségvetési maradványnak 96.000 eFt-ot összegét jelöli meg.


9. § (1)  A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 15. mellékletében 61.338 e Ft-tal hagyja jóvá, ebből általános tartalék 61.338 e Ft, céltartalék nincs.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

(3) Önként vállalt feladatait az alábbiakban jelöli meg: civil szervezetek támogatása, gyermekek védőoltásának finanszírozása, államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, bölcsődei ellátás, film,- video- és televízióműsor-gyártás, a Gondozási Központ és Idősek Otthon Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátásának az állami támogatás és saját bevételen felüli kiadásai.


4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §  (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testület.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester felhatalmazást kap a pótlólagos fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett, amelyről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(6) A képviselő-testület egymillió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra, amelyről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(7) A polgármester felhatalmazást kap az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás, amelyről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatatni köteles.


11. § A Képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,-  Ft,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete bruttó 200.000,- Ft/fő.


5. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
Illés Szabolcs                                                                                                     Tóth Jánosné

polgármester                                                                                                    címzetes főjegyzőZÁRADÉK

A rendelet kihirdettem:


Csákvár, 2017. február 1.

                                                                                                                          Tóth Jánosné

                                                                                                                        címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
304.56 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!