nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl község képviselő-testületének 1/2017 (III.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-06 - 2017-07-09
Rábakecöl község képviselő-testületének 1/2017 (III.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya:

1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és a Rábakecöli Vadgesztenye Egységes Óvoda - Bölcsődére terjed ki.


2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2017. évre a  (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet.

            (Ennek felsorolását az 5. sz. melléklet tartalmazza.)

(3) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. melléklet tartalmazza.


A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi nettó költségvetését:

70 429 930 Ft

költségvetési bevétellel

131 306 628 Ft

költségvetési kiadással

60 876 698 Ft

849 838 Ft

61 726 536 Ft


13 968 360 Ft

47 758 176 Ft

költségvetési hiánnyal –

finanszírozási kiadással

költségvetési és finanszírozási hiánnyal, ebből

 működési

felhalmozási


állapítja meg.

A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

41 473 405 Ft

Személyi juttatás

8 593 941 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

26 904 051 Ft

Dologi jellegű kiadások

2 171 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 087 953 Ft

Egyéb működési célú kiadások

ebből:

117 277 Ft elvonások, befizetések

2 889 266 Ft pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


1 081 410 Ft pénzeszközátadás államháztartáson belülre

36 455 368 Ft

Felújítási kiadások

10 702 800 Ft

Beruházási kiadások

800 000 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

ebből:

800 000 Ft pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

118 110 Ft

Általános tartalék

849 838 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 42 240 768 Ft fejlesztési célú hitelfelvétel számbavételét engedélyezte, továbbá a felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében 5 517 408 Ft előző évi költségvetési maradvány, a működési hiány belső finanszírozásának érdekében pedig 13 968 360 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

(3) 2017. év során a hitel tényleges felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(4) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 61 726 536 Ft-ban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

            a) kiadási főösszegét  132 156 466 Ft-ban

            b) bevételi főösszegét 132 156 466 Ft-ban 

            határozza meg az 1. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint       


4. §


(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet részletezi.


5. §


(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. sz. melléklete alapján határozza meg

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5. sz. melléklete alapján határozza meg

(3) A Képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2017. január 1-től 42.000 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az illetménykiegészítés mértékét 2017. január 1-től 2017. december 31-ig a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetén egyaránt az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.


6. §


(1) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 13 főben állapítja meg, a 6. sz. mellékletben részletezettek szerint.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 3 főben határozza meg.


7. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, de a beruházásokat és a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.


8. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 8. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.


9. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 9. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.


10. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


11. §


(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. sz. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. sz. melléklet tartalmazza.


12. §


Az Önkormányzat Európai Uniós támogatásról szóló szerződéssel nem rendelkezik.


13. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


14. §


Az önkormányzatot megillető 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 14. sz. mellékletben került megállapításra.


15.§


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. sz. melléklet tartalmazza.


16.§


A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 118 110 Ft-ban hagyja jóvá.


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


17.§


Az önállóan működő intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény előirányzatait.


18.§


Az önállóan működő intézmény (cím) a Képviselő-testület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.


19.§


A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.


20. §


Az önállóan működő költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot, és mértéke eléri az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 16. sz. melléklete szerinti formában és adattartalommal.


21.§


A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.


22.§


(1) A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.

(2) Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.


23.§(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200 000 Ft összeghatárt – a polgármesterre átruházza.

(3) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként – az első negyedév kivételével-, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet megfelelő módosításáról.

(4) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


24.§


Az igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.


25. §


(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.


26.§


Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2017. március 6-án lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
 Tuba Erik                                                                                                               Dr. Gál László

polgármester                                                                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-16. sz. melléklet
206 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!