nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Izsák Város Képviselő-testületének 20/2015 (XII.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-04-30
Izsák Város Képviselő-testületének 20/2015 (XII.2.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról.

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) bekezdésében, és a 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII. 4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I/2.pontjában foglaltak alapján a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


1.§


Értelmező rendelkezések


Ezen rendelet alkalmazásában:

1. Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy háztartásától külön él,

    és egyszemélyes háztartásban lakik.


2. Folyékony hulladék elszállítására feljogosított közszolgáltató: Somogyi István 6070.Izsák

    Kossuth Lajos u.


3. Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

    4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.


4. Kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített, külön

    mérőórával (főmérő vagy almérő) mért külön vízvételező hely.


5. Közszolgáltató: BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zártkörű Részvénytársaság.


6. Közös háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel,

    vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.


7. Technológiai célú vízfelhasználás: a közszolgáltató által igazolt vízmennyiség, amely a

    kibocsátó által engedéllyel végzett termelő tevékenysége során veszteség nélkül az

    előállított termék részévé válik.


2.§


Adatszolgáltatási kötelezettség


(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan a szolgáltatott víz mennyisége, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz, a külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyisége, valamint a csatornára való rácsatlakozók köre tekintetében.


(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék elszállítására feljogosított közszolgáltatót a kibocsátók szennyvíztárolójából a tárgyévben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről.


(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 28-ig kell teljesítenie az adatszolgáltatásra kötelezettnek.


3.§


Eljárási szabályok


(1) A talajterhelési díjat Izsák Város Önkormányzatának 11732112-15340151-10000025. számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni.


(2) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetén 50 liter/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.


(3) Az önkormányzati adóhatóság jogosult a bevallásban szereplő kibocsátási adatok valódiságának a közszolgáltató bevonásával, illetve a helyi vízgazdálkodási hatóság közreműködésével történő ellenőrzésére.


4.§


Díjmentességek


(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó

a) a közszolgáltató által igazolt külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztás után,

b) ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a közszolgáltató igazolja,

c) az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztás után.


(2) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül

a) a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó,

b) az (1) bekezdés szerinti kibocsátó.


5. §


Díjkedvezmények


(1) Azt a kibocsátót, aki a közszolgáltató igazolása alapján a közcsatornára a szokásosnál jelentősebb ráfordítással ( 200.000 Ft) tud rákötni 80 %-os díjkedvezmény illeti meg.


(2) Rákötési támogatásban részesül az a kibocsátó, aki a tárgyévben a szolgáltatóval kötött érvényes szerződéssel igazolja a rákötés megtörténtének határidejét és tervezett költségét.


(3) A támogatásra fordítható előirányzat összegét az Önkormányzat minden évben költségvetési rendeletében határozza meg.


6.§


Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján  lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejüleg hatályát veszti Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.6.) számú rendelete a talajterhelési díjról.


I z s á k, 2015. december 1.                         (: Mondok József:)                                   (: Bagócsi Károly:)

                               polgármester                                         címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!