nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-01 - 2017-12-31
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évben az időskorúak részére nyújtott karácsonyi támogatásról

Enying Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Enying Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évben a 2. §-ban meghatározott személyeket 2.000 Ft értékű karácsonyi támogatásban részesíti.


(2) A karácsonyi támogatásra a 2. §-ban említett személyek kérelem benyújtása nélkül, alanyi jogon jogosultak.


(3) Az Önkormányzat a támogatást Erzsébet utalványban nyújtja, 1 000 forintos címletekben.


(4) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott jogosult részére egyszeri támogatásként 2 000 forint, azaz kétezer forint értékű Erzsébet utalvány kerül átadásra, 2017. december 01. és 2017. december 23 napja között.


(5) A támogatás jogosultak részére történő átadásról a polgármester gondoskodik a (4) bekezdésében meghatározott határidőben.


2. § (1) Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül Erzsébet utalványra jogosult az a 2017. január 01. napján enyingi állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Enying városában élő személy, aki tárgyév január 1. napjáig a 80. életévét betöltötte.


(2) Az utalvány átvételre az (1) bekezdésben meghatározott

a) cselekvőképes személy személyesen,

b) korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen jogosult a törvényes képviselője útján jogosult.


(3) Az (1) bekezdés szerinti lakóhely megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.


3. § A karácsonyi támogatás keretösszegét a képviselő-testület a 2017. évre vonatkozó költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.


4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2017. december 31. napján hatályát veszti.


Enying, 2017. június 30. 


                     Viplak Tibor s. k.                                                                           Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k. 

                      polgármester                                                                                                  jegyző


Záradék: 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetése 2017. június 21-27. napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.

Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett. 


Kihirdetve: 2017. június 30.                                                                                           Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k.
                                                                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!