nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-01 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


 1. A rendelet célja


1.§


A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.


 1. A rendelet hatálya


2.§


 1. A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: VgVgtv.) meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.
 2. A rendelet területi hatálya Szepetnek Község közigazgatási területére terjed ki.
 3. A rendelet személyi hatálya kiterjed:
 1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra,
 2. a község közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem kötött ingatlan, továbbá a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos) akinél a háztartási szennyvíz keletkezik. 1. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


3.§


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét Polainé Marek Valéria vállalkozó (8800 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 1.) - továbbiakban közszolgáltató - jogosult és köteles ellátni, Szepetnek Községi Önkormányzattal kötött szerződés alapján.
 2. A hatósági engedéllyel rendelkező, közszolgáltató által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által üzemeltetett Nagykanizsa 014/3. hrsz-ú szántóföldi barázdás ürítő helyen köteles elhelyezni. Az engedély hatálya alá nem tartozó időszakon kívüli időtartamban a Nagykanizsai Dél- Zalai Víz- és Csatornamű Rt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A.) üzemelésében lévő szennyvíztisztító telepre köteles szállítani. 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló

közszolgáltatás ellátásának rendje


4.§


 1. Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Vgtv. szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.
 2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.
 3. Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.
 4. Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni. Az éves igénybevétel kötelezettsége a közszolgáltatóhoz bejelentett nem használt ingatlanra nem vonatkozik. Az évente 6 hónapnál kevesebbet használt és a közszolgáltatóhoz bejelentett ingatlan tulajdonosa szükség szerint, de legalább minden második évben köteles igénybe venni a közszolgáltatást.
 5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie.
 6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 72 órán belül elvégezni.
 1. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


5.§


 1. A közszolgáltató teljes körűen ellátja a Vgtv-ben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást.
 2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.
 3. Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul tisztítania és fertőtlenítenie kell.
 4. A közszolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési előírásoknak megfelelő nagykanizsai telephelyet biztosítani.
 5. A közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződést fel kell mondani, amennyiben a szennyvizet nem a 3.§ (2) bekezdés szerint kijelölt helyen üríti le.
 6. A szolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján ártalmatlanítási díjat fizet az üzemeltetőnek. 1. Közszolgáltatási szerződés tartalma


6.§


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:


 1. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
 2. a szerződés tárgyát,
 3. a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
 4. a teljesítés helyét,
 5. a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,
 6. a felek jogait és kötelezettségeit,
 7. a közszolgáltatási díj megállapításának módját,
 8. a szerződés módosításának, felmondásának módját. 1. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


7.§


 1. Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályokban meghatározott módon köteles megoldani.
 2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben szabályozott módon az ingatlantulajdonos a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.
 3. A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a közszolgáltatónak számla ellenében e rendelet szerinti díjat megfizetni.  1. A közszolgáltató díja


8.§


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és ártalommentes elhelyezési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


 1. A közszolgáltató ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év október 1-ig jelezheti az önkormányzat felé. 1. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


9.§


A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően. 1. A rendelkezések betartásának ellenőrzése


10.§


A nyílt árokba, csapadékelvezető csatornarendszerbe történő illegális bevezetések ellenőrzéséről az önkormányzat a Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. Bármely nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, illetve folyékony hulladék közterületre, nyílt rendszerű belvíz- vagy csapadékvíz-elvezető árokba, csatornába történő kiöntése vagy kifolyatása tilos; annak elszállításáról az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett.

 1. Hatálybaléptető és záró rendelkezések


11.§


 1. E rendelet 2014. október 1. napjától lép hatályba.
 2. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.
Szepetnek, 2014. szeptember 15.

Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyző

Záradék:


A rendeletet kihirdetésre került: 2014. szeptember 24.

Szalai-Gaál Mónika


jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!