nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
9/2017 (VII.11..)
Hatályos:2017-07-11 -tól
9/2017 (VII.11..)
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló 9/2017. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a falugondnoki szolgálatról szóló

9/2017. (VII. 11.) önkormányzati rendelete


Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a falugondnoki szolgáltatásról a következő rendeletet alkotja:

I. rész


A rendelet célja, hatálya


1. §   A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között

a)      a település lakói számára a településen hiányzó, alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzájutást elősegítse,

b)      a rászorult személyek e rendeletben szabályozott szállítási problémáját megoldja, továbbá, hogy

c)      a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa.


2. §   A rendelet hatálya a község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó személyekre terjed ki.II. rész


A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok


A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok


3. §   A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:

a) étkeztetésben való közreműködés,

b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,

c) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés.Étkeztetésben való közreműködés


4. §   (1) Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja az Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról  (a továbbiakban: Szocr.) 16. §-a alapján megállapított szociális étkeztetés ellátás biztosítását, az étel házhoz szállításával.

(2) Az ellátott a szociális étkezés térítési díjaként a szolgáltatást ellátó SZOCEG KHT. által jogszabályban foglalt feltételek szerint megállapított térítési díjat köteles fizetni.

(3) A szállításért külön díjat nem kell fizetni akkor sem, ha a szociális étkeztetés térítési díj meghatározásakor a szállítási költséget nem vették figyelembe.

(4)  Az étkeztetésben való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat.


Házi segítségnyújtásban való közreműködés


5. §   (1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja a gyógyszerkiváltást, valamint a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutást is.

(2)    A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.

(3)    Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok


6. §   A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak:

(a)     személyszállítási feladatok

(b)    önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok

(c)     az Önkormányzat rendezvényeinek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok

(d)    kapcsolattartási feladat az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei és a lakosság között

(e)     egyéb nem részletezett, szolgáltatási jellegű feladatok.Személyszállítási feladatok


7. §   (1) A falugondnoki szolgálat a személyszállítás feladatai között ellátja:


a)      az óvodások és általános iskolások kulturális-, sport-, tanulmányi rendezvényekre szállítását,

b)      a betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítását,

c)      tömegközlekedéshez való csatlakozás érdekében történő szállítást,

d)      a munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítását,

e)      kórházi, szociális otthoni stb. látogatás céljára történő szállítást,

f)      családi eseményekre történő szállítást,

g)      nagybevásárlás céljára történő szállítást,

h)      önkormányzati, illetve egyéb, települési rendezvényekre történő szállítást.


(2)    Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok közül a falugondnok


a)      kötelező feladata – a 8. § - 12. §-ban foglaltak figyelembevételével – az a), b), c), h) pontokban meghatározott szállítási feladat.

b)      nem kötelező feladata – a 8. § - 12. §-ban foglaltak figyelembevételével – a d) – g) pontokban meghatározott szállítási feladat.


Óvodások és iskolások rendezvényekre szállítása


8. §   (1) Az óvodások és iskolások szállítási feladata azt jelenti, hogy meg kell oldani az önkormányzat közigazgatási területén lakó gyermekek, valamint a társulási formában fenntartott intézményekbe járó gyermekek (2) bekezdésben meghatározott helyekre és onnan visszaszállítását.

(2)    Az (1) bekezdésben foglalt kulturális, sport és tanulmányi rendezvények helyét a nevelési-oktatási intézmény vezetője a szolgáltatás igénylésének a polgármester részére történő szóbeli bejelentésekor határozza meg.

(3)    A gyermeket nevelő szülő, gyám köteles a gyermek korának és súlyának megfelelő, jogszabályban előírt gyermekülést biztosítani a gyermekszállításhoz.

(4)    A szállítási szolgáltatás térítésmentes.Betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítása


9. §   (1) A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egészségügyi intézménybe szállítása az érintett személy lakóhelyétől a Magyarmecskei székhelyű háziorvosi körzethez tartozó települések háziorvosi rendelőjéig, valamint a Sellyei egészségügyi alapszolgáltatóig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti.

(2)    Az (1) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a falugondnok a részére történő előzetes szóbeli bejelentés alapján teljesíti.

(3)    A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni.

(a)     az igénylő egészségi állapotát,

(b)    a kezelés jellegét,

(c)     az igénylő és családja szociális helyzetét.

(4)    A szállítási szolgáltatás térítésmentes.


Munkanélküliek Munkaügyi Központba szállítása


10. § (1) A munkanélküliek Munkaügyi Központba történő szállítása a kapcsolattartásra kötelezett munkanélküli személyek szállítási feladatát jelenti a Munkaügyi Központ Sellyei Kirendeltségére, illetve vissza Gilvánfára.

 (2)   A szállításért térítési díjat kell fizetni.


Kórházi, szociális otthoni stb. látogatás, családi eseményeken való részvétel, illetve nagybevásárlás céljára történő személyszállítás


11. § (1) Az igénylők

a)      kórházi, szociális otthoni stb. látogatás céljára,

b)      családi eseményekre,

c)      nagybevásárlás céljára,

történő szállítása Gilvánfáról a megjelölt helyszínre, illetve onnan a visszaszállítást jelenti.


(2)    A szállításért minden esetben térítési díjat kell fizetni.

(3)    A szolgáltatás általában egyszerre, egy intézményt vagy szállítási helyet érintő több – legalább 4 fő – igény esetén nyújtható, egyedi igények csak kivételes esetben teljesíthetőek.


Önkormányzati illetve egyéb települési rendezvényekre szállítás


12. § (1) Az önkormányzati illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az Önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó, közigazgatási területet érintő szállítási feladatokat jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat falugondnoki szolgálat keretében való megoldását is. A személyszállítás történhet:

(a)     meghatározott gyülekezőhelyről a rendezvényre és/vagy

(b)    rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.


(2)    A szállítás térítésmentes.


(3)    A feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetében a falugondnoki szolgálat számára kötelező feladat.Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok


13. § (1) A falugondnoki szolgálat feladata az önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester irányításának megfelelően kell ellátni.


(2)    Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között:

(a)     képviselő-testületi ülés

(b)    közmeghallgatás

(c)     falugyűlés

(d)    egyéb lakossági fórum

(e )    az Önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények (Falunap, Idősek Napja stb.)

 (3)   A feladat ellátása kötelező, térítés nélküli szolgáltatás.


Kapcsolattartási feladatok


14. § (1) A falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát

(a)     az Önkormányzat és a lakosság, valamint

(b)    az Önkormányzat intézményei és a lakosság

         között. A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatot a polgármester határozza meg. A falugondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező, az Önkormányzatot vagy önkormányzati intézményt érintő közérdekű kérdéseket, javaslatokat, egyéb információkat haladéktalanul továbbítani az illetékes vezető felé.

(2)    Az (1) bekezdés alapján leírt általános valamint az általános feladat alapján konkretizált feladat ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelező.

(3)    A feladat ellátásáért a falugondnoki szolgálatnak térítés nem jár.


Egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok


15. §    (1) A falugondnok közreműködik az önkormányzati közterületek tisztán tartásában.

 (2)   A falugondnoki szolgálat ellátja az egyéb, a 3.§ - 14.§-ba nem tartozó feladatokat, melyek a kötelező feladatellátást nem veszélyeztethetik.

 (3)   A (2) bekezdés szerint ellátott feladatok térítéskötelesek.


III. rész


A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere

16. § (1) A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi szándékát szóban előzetesen, legalább az igénybevétel időpontját megelőző munkanapon 16:00 óráig kell bejelenteni a polgármester számára.


A falugondnoki szolgálat ellátása


17. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok - a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével – látja el. A falugondnoknak a feladatait a munkaköri leírásban, valamint a polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia.


(2)  A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesítéssel kell biztosítani. A helyettesítés rendjét külön megállapodás tartalmazza.


Az egyes ellátásokért fizetendő térítési díj


18. § (1) A Szociális törvényben, valamint e rendeletben térítésmentesként nevesített szolgáltatások igénybevételéért térítési díj nem szedhető.


    (2) A falugondnoki szolgálat által ellátott, ezen rendelet 10. § (1) bekezdésben, 11. § (1) bekezdésben és 15. § (2) bekezdésben részletezett – központi normatívával nem fedezett és a falugondnok törvényben meghatározott kötelező munkaidejét meghaladó – feladatok ellátása során felmerülő szállításokra a szolgáltatás igénybe vevőjének kilométerenként 50,- Ft díjat kell fizetni.


(3)   A szolgáltatási díjfizetésre az igénybevett szolgáltatást követően, kiállított szála ellenében kerül sor.

(4)    A polgármester és a falugondnok jogosult megtagadni - a 7. § (2) bekezdés a) pontban szabályozott kötelező feladatok kivételével - a szolgáltatás nyújtását azon igénybevevőtől, aki a korábban  igénybevett szolgáltatás ellenértékét határidőben nem fizette meg.


19. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gilvánfa, 2017. július10.
                    Bogdán László                                                              Tóth László

                      polgármester                                                                     jegyzőZáradék:  Ez a rendelet kihirdetésre került 2017. július 11. napján.

                                                                                Tóth László

                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!