nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Képviselő-testületének 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-15 -tól
Dunavecse Város Képviselő-testületének 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. §. (2) és (5) bekezdésében és a 88. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.6.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésben foglaltak szerint biztosított véleményezési jogkörében a Pénzügyi, Ügyrendi, Humán és Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött hulladék rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére terjed ki.


(2) A rendelet céljának elérése érdekében Dunavecse Város közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen.


(3) A kötelező helyi közszolgáltatás Dunavecse Város egész közigazgatási területére kiterjed.


(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára (továbbiakban: ingatlanhasználó) ideértve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa egyben a hulladék termelője, birtokosa.


(5) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a hulladék alábbi fajtáira:

a) háztartási hulladék (háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, lombhulladék)

b) építési-bontási hulladék,

c) közterületen elhagyott hulladék


(6) A kötelező közszolgáltatást az ingatlanhasználónak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.


(7) Dunavecse Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási feladati ellátása érdekében a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezése és fenntartása a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás útján történik a Társulási Megállapodásban részletezettek szerint.


(8)[1] A hulladék kezelését, azaz gyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Dunavecse közigazgatási területén a –Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás keretében – a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65.) (továbbiakban: Közszolgáltató) végzi és biztosítja.


(9) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.


(10) Az ingatlanhasználó, amennyiben közterületen közterületi-használati hozzájárulás alapján olyan árusító, szolgáltató, vagy egyéb olyan tevékenységet folytat, vagy kíván folytatni, amely a közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék keletkezésével jár, köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni és a közterületen végzendő tevékenység időtartamára a hulladék kezelésére szerződést kötni.


2. Adatkezelésre vonatkozó szabályok


2. §


(1) A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatait – és amennyiben az nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címet köteles a Közszolgáltató felhívására, valamint személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.


(3) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.


(4) A közszolgáltató jogosult és köteles weblapot üzemeltetni, melyeken legalább a következő tartalmat közzéteszi:

a) a közszolgáltató bemutatása és elérhetősége,

b) hulladékgazdálkodási szerződés,

c) hulladékkezelési közszolgáltatási díjak,

d) aktuális információk,

e) ügyfélszolgálat elérhetősége.


3. §


(1) A vegyes hulladék begyűjtése a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt gyakorisággal történik a Közszolgáltató honlapján elhelyezett szállítási naptár szerint.


(2) A közszolgáltatás keretében vegyes hulladék begyűjtésén felül a Közszolgáltató biztosítja:


a) évente egy alkalommal lomtalanítást az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán előre egyeztetett időpontban


b) havonta egy alkalommal az elkülönítetten áttetsző zsákban gyűjtött (papír, műanyag, fém) hulladék elszállítását a Közszolgáltató honlapján elhelyezett szállítási naptár szerint mennyiségtől függetlenül


c) gyűjtőszigetes pontok kialakításával biztosítja az elkülönítetten gyűjtött üveghulladék (gyűjtőszigetek találhatóak: Dunavecse és Vidéke ÁFÉSZ 17. számú élelmiszerüzlet előtt, valamint Dunavecse, Rákóczi u. végén lévő Mini-ABC-nél) szállítását.


(3) Az ingatlanhasználó a vegyes hulladék gyűjtésére és elszállítására a saját tulajdonában, illetve a Közszolgáltatótól bérelt, Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos, azonosító matricával ellátott gyűjtőedényt köteles használni


(4) A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények típusa, illetve a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési hulladék maximális súlya:


4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


4. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, az ingatlanán keletkező hulladékot e rendeletben foglaltak szerinti gyűjtőedényben gyűjteni, továbbá meghatározott időközönként a közszolgáltatónak átadni.


(2) Az ingatlanhasználó a papír-, üveg-, műanyag, fém- és vegyes hulladéktól elkülönítetten köteles gyűjteni.


(3)  [2]


(4) A hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél/akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található.


(5) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került hulladékot az e rendeletben meghatározott módon gyűjteni. Ezen kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:

 1. az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,
 2. a hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja,
 3. az ingatlanán keletkező hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.


(6) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha a tulajdonosváltás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tény keletkezését követő 8 napon belül az ingatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek a Közszolgáltatónak írásban kötelesek bejelenteni.


(7) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.


5. §


(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.


(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 3. §. (1) bekezdésében meghatározott időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a közterületre.


(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.


(4) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos.


(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.


6. §


(1) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó, vagy olyan hulladékot tenni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét, vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.


(2) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyag van, vagy az túltöltött, jogosultak megtagadni az ürítést. Az ürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót és dokumentálja is azt. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


(3) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot annyira összepréselték, hogy súlya meghaladja a terhelhetőséget és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.


(4) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlanhasználó feladata. Az edényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni.


(5) Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak, járművek elhelyezésével oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.


7. §


(1) Az ingatlanhasználó személyében történt változás esetén az ingatlan új használója 8 napon belül köteles e tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségének eleget tenni. A korábbi ingatlanhasználót a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.


(2) A bejelentésnek a megtételig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.


5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


8. §


(1) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, vagy annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.


(2) Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot a kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.


(3) Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során történt, abban az esetben javításának, kicserélésének költségei a Közszolgáltatót terhelik.


(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a környezetvédelmi és műszaki leírásoknak is megfelelő járművel köteles biztosítani.


6. A közszolgáltatási szerződés


9. §


(1) Az ingatlanhasználókkal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés az alábbiakat tartalmazza:


 1. a felek (közszolgáltató és a megrendelő) megnevezése és azonosító adatai
 2. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja
 3. az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint
 4. a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei
 5. a közszolgáltatási díj megfizetésének módja
 6. a szerződés módosításának, felmondásának, szüneteltetésének feltételei
 7. irányadó jogszabályok meghatározása.
 8. megrendelő által használt gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint
 9. gyűjtőedények használatának jogcímét (saját tulajdon vagy bérelt)
 10. a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti többletszolgáltatást és annak díját
 11. a szerződés megkötésének helye és ideje,
 12. a szerződő felek aláírása,
 13. mellékletként a közszolgáltató hulladékgazdálkodási hatósági engedélyeinek másolatát.7. Közszolgáltatás szüneteltetése


10. §


(1) Az ingatlanhasználónak a Közszolgáltatóhoz előzetesen benyújtott írásbeli kérelme alapján a közszolgáltatás ellátása szünetel legfeljebb egy évig és az ingatlanhasználó szükség szerint köteles a szünetelés iránti kérelmét évente megújítani


(2) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését kérte, köteles előzetesen írásban bejelenteni a Közszolgáltató felé, ha az állandó lakóingatlan tartósan üres és használaton kívüli, ebben az esetben a közszolgáltató a közszolgáltatás szüneteltetését a bejelentést követő negyedévtől kezdi meg a változás bejelentéséig.


(3) A kérelemhez az ingatlanhasználónak csatolni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatalának Okmányirodája igazolását arról, hogy az adott ingatlanra vonatkozóan sem állandó, sem tartózkodási hely bejelentést nem tart nyilván.


(4) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát- különösen az egyéb közszolgáltatások „0” fogyasztását bizonyító közüzemi számla bemutatására irányuló felhívással – a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult.


(5) A közszolgáltatás szünetelése alatti időszakra a szolgáltató díjat nem számláz.


8. Kedvezmények


11. §


(1) Közszolgáltatási díjkedvezményben részesül az a 65. életévét betöltött, egyedülálló személy a betöltés évét követő év január elsejétől

a) lakó vagy tartózkodási helye vonatkozásában

b) az egyszemélyes háztartás részére biztosítható legkisebb edényzetet igényelt

c) aki a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett,

d) és a kedvezményre való jogosultság időpontjában adó és köztartozása (hulladék kezelési díj tartozása) nincs,

e) a jövedelme a mindenkori, törvényben megállapított nyugdíj minimum kétszeresét nem éri el.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak együttes teljesülése esetében a kérelmező csak a közszolgáltatási díj 50%-át fizeti.

(3) A közszolgáltatási díjkedvezmény megállapítását az érintett személy kérheti a 1. melléklet szerinti nyomtatványon, melyet a Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoportjánál kell benyújtani.

(4) A közszolgáltatási díjkedvezményre való jogosultságot a Polgármester határozatban állapítja meg.

(5) A közszolgáltatási díjkedvezmény a kérelem és mellékletei elbírálását követő hónap első napjától érvényesül.

(6) A közszolgálati díjkedvezmény az érvényesség lejárta után a (3) bekezdés szerinti kérelemre ismételten megállapítható.


8. Záró rendelkezés


12. §


(1) E a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2015. május 01. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 3. § (4) a) pontja és (7) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.


13. §

(1) Hatályát veszti:

a) a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 21/2011 (XII.01) önkormányzati rendelet

b) a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról szóló 31/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a rendelet 3.§ (8) bekezdése 2015. július 1-jén.
            Vörös Sándor                                                                        Nagy Erzsébet

            Polgármester                                                                             jegyző


Záradék:A fenti szöveget a képviselő-testület 2015. április 29-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2015. április 30-án.
                                                                                                          Nagy Erzsébet

                                                                                                                jegyző[1]

A rendelet szövegét a 25/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. december 15.-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2016. 07. 01.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet
32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!