nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-18 -tól
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
A közterületek használatáról

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 2. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet hatálya


1.§


 (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Becske község közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre:

a) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, sétány, járda, tér, park) nyilvántartott belterületi földrészletekre,

b) a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (az a)-b) pont továbbiakban együtt: közterület),


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, tevékenykednek.


II. Fejezet

Részletes rendelkezések


A közterületek használata


2.§


(1) A képviselő-testület a közrend, és a környezet és a fogyasztók védelme érdekében a közterület rendeltetéstől eltérő használatát közterület-használati engedélyhez köti.

(2) Közterület-használati engedély szükséges különösen:

a.) hirdető-berendezések, figyelmeztető, tájékoztató-, és reklám-táblák elhelyezésére,

b.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

c.) közterületi értékesítéshez, alkalmi rendezvényen történő árusításhoz, és mozgóbolt útján történő árusításhoz,

d.) tároláshoz.

e.) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakáshoz, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.3.§


Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

közlekedést nem akadályozza.


4.§


(1) Nem adható közterület-használati engedély:

a.) alkalmi rendezvények kivételével szeszes ital árusítására,

b.) teher-és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató, munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb szállításra alkalmas autóbusz közúton, személygépkocsi, közterületen való tárolására,

c.) a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.


(2) Elutasítható a közterület-használat iránti kérelem, amennyiben a közterület korlátozott nagysága, befogadóképessége, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges feltételek korlátozottsága indokolja, vagy amennyiben a már kiadott közterület-használati engedélyhez kötött tevékenységek mellett további tevékenység végzése nem biztosítható.


5.§


(1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani. Az engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik, az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályok szerint.


(2) Az engedély


6.§


Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán, rendben tartani, gondozni, a használatot követően köteles saját költségén az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.


7.§


Az engedélyes a közterület használatáért – számla ellenében – közterület használati díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza, a fizetendő díjat és a megfizetés határidejét a határozat vagy a számla tartalmazza. A díj szempontjából minden megkezdett nap, hónap egésznek számít.


8.§A közterület – használati engedély visszavonható, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a díjfizetést határidőre nem teljesíti. Erre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.A közterületi értékesítés, az alkalmi rendezvényen történő árusítás, és a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység különös szabályai


9.§


(1) Közterületi értékesítéshez, alkalmi rendezvényen történő árusítás, és mozgóbolt útján történő árusításhoz közterület-használati engedély csak akkor adható, ha a kereskedő rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabály által előírt feltételekkel.


(2) Mozgóbolt útján történő értékesítés- a lakosság nyugalmának védelme érdekében – kizárólag munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között, valamint szombati és vasárnapi napon 8.00 és 13.00 óra között történhet.  A mozgóbolt útján történő árusításban hangjezés kizárólag 8.00 – 13.00 óráig használható.


Reklámhordozók, plakátok elhelyezése


10.§


Írásos reklámhordozót, plakátot, szórólapot, hirdetést stb. elhelyezni az Önkormányzat által felállított és kijelölt hirdetőtáblákon jegyzői engedéllyel lehet.


11.§


(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.


(2) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélkül, vagy attól eltérő használata esetén a használót a jegyző határidő kitűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület saját költségén – kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.
III. Fejezet


 Záró rendelkezések


12.§.


E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a közterületek védelméről és használati díj megállapításáról szóló 6/1994. (VI.28.) sz. rendelet.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
29 KB
2. számú melléklet
26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!