nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2009. (IV.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2009-04-07 - 2019-03-01
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2009. (IV.7.) önkormányzati rendelete
a sportról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése alapján – a kötelező önkormányzati sportfeladatok ellátása érdekében – az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések

1.§.


A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Balatonberény Község Önkormányzata sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, s meghatározza a helyi sporttevékenység finanszírozásának módját.2.§.


A rendelet hatálya kiterjed:


- Az önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben résztvevő magánszemélyekre,

- az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekreAz önkormányzat sportfeladatai

3.§.


Az önkormányzat sportfeladatait külön jogszabály és az önkormányzat községi sportkoncepciója tartalmazza részletesen.Az önkormányzat kötelező sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatai

4.§.


Az önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és önkormányzati ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít:

- a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására,

- a meglévő sportlétesítmény használatának biztosítására,

- a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítésére.A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés

5.§.


(1) Az önkormányzat mindenkori lehetőségeinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó szervezeteket.

(2) A sportegyesületekkel, sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatának feltételeit illetően megállapodást köt úgy, hogy a lakosság részéről felmerülő sporttal kapcsolatos igényeket is kielégítse.Az önkormányzat  tulajdonában álló sportlétesítmény fenntartása, működtetése

6.§.


Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény működéséhez, állagmegóvásához indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet éves költségvetésében biztosítja, teljesítőképességének megfelelően.Az önkormányzati iskolai sporttevékenység támogatása

7.§.


(1) Az önkormányzat az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosításáról gondoskodik.

(2) Az oktatási intézmények és a település önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetei együttműködnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor.Az önkormányzat sportintézményei és létesítményei

8.§.


Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményekkel rendelkezik:


Községi Sporttelep, Balatonberény, Balaton u. 32. 1238/4. hrsz.Sporttevékenység irányítása

9.§.


Külön jogszabályban és e rendeletben meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.


A sporttevékenység finanszírozása

10.§.


(1) Az önkormányzat éves költségvetési koncepciójának elfogadása előtt az önkormányzat képviselő-testülete, az illetékes bizottsága az önkormányzati támogatásban részesülő sportszerveztek tájékoztatása alapján, a következő évi terveik ismeretében alakítja ki a költségvetési sporttámogatási koncepcióját. Az önkormányzat az éves költségvetési beszámolója előtt a támogatott szervezetektől tájékoztatót kér az előző évi szakmai és gazdálkodási munkájáról.

(2) Az önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről az éves költségvetési rendeletében dönt. A támogatás forrásai a sporttörvény alapján az állam által biztosított normatív támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei.A sporttörvény végrehajtásával kapcsolatos helyi államigazgatási feladatok

11.§.


(1) A település közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint lehet sportrendezvényt szervezni, a sportrendezvényért a szervező felel.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményben szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek az önkormányzat felé előzetes tájékoztatási kötelezettsége van.Vegyes rendelkezések

12.§.


Az önkormányzati sport célú támogatásban részesülők kötelesek a sporttörvény előírásai és önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni; a törvényi előírások vagy a vállalt kötelezettségeik megszegése a támogatások megvonásával illetve az önkormányzattal kötött szerződések felmondásával járhat. A megállapodások megkötésére az éves költségvetés elfogadását követő két hónapon belül kerülhet sor.Kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók támogatása

13.§.


(1) Az önkormányzat a település sportéletének fejlesztését elősegítő magán- és jogi személyeket, a sikeres sportolókat és sportszervezeteket a vonatkozó rendelet szerint kitűntetésben részesítheti.

(2) A településhez kötőtő országos és nemzetközi sikereket elért sportolóknak az intézmények, közterületek elnevezésekor méltó emléket állíthat.


14.§.


A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


15.§.


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK Irányelvnek való megfelelést szolgáltja.Horváth László sk.                                                                                         Schenk István sk.

polgármester                                                                                                            jegyző


Záradék

A rendelet kihirdetésre került 2009. április 7-én.Schenk István sk.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!