nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2020. (IX.28..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-09-29 - 2021-02-15
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2020. (IX.28..) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásáról

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásáról


Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ (1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Balatonberény községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.


(2) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifa juttatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.


(3) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.2. Jogosultság feltételei


2.§ (1) Szociális célú tűzifára jogosult,

a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és erről nyilatkozik és

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2020.  október 30. napjáig benyújtja.


(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


(3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifa juttatást.


(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha a kérelmező jövedelme, vagy családjának egy főre számított havi jövedelme legfeljebb 10 %-kal haladja meg a 2. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatárt, vagy akinek esetében a képviselő-testület megítélése szerint a tűzifa juttatás nélkül fennáll a kihűlés vagy a fagyhalál veszélye.


(5) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.


3.§ Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 erdei m3 lehet.


4.§ A jogosult részére megállapított tűzifa térítésmentes kiszállításáról az önkormányzat a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. útján gondoskodik legkésőbb 2021. február 15. napjáig.


Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet 2021. február 15-én hatályát veszti.


                                         


                                        Horváth László                                                  Mestyán Valéria

                                          polgármester                                                címzetes főjegyző   Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 28-án.


Mestyán Valéria

címzetes főjegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!